Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Sniper SL

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 389/2017d z dnia 31.07.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 167/2015 z dnia 15.10.2015 r.
Posiadacz zezwolenia:
Barclay Chemicals (R&D) Ltd., Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart,
Dublin 15, Republika Irlandii, tel.: +353 1 811 2900, fax: +353 1 822 46 78, e-mail:
info@barclay.ie


Sniper SL

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:
glifosat w postaci soli izopropyloaminowej (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l
(30,77%)


Zezwolenie MRiRW nr R - 167/2015 z dnia 15.10.2015 r.
zmienione ostatnio decyzją MRiRW nr R- 389/2017d z dnia 31.07.2017 r.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

OPIS DZIAŁANIA
Sniper SL jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego,
stosowanym nalistnie, w uprawie pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego i rzepaku ozimego,
po zbiorze roślin uprawnych w uprawach sadowniczych, na terenach nie użytkowanych
rolniczo.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych samobieżnych lub
ciągnikowych lub opryskiwaczy ręcznych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Sniper SL jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest przez zielone
części roślin (liście, zielone pędy i nie zdrewniałą korę) przemieszczany po całej roślinie
dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie.
Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni
od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka
temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie
środka.

Chwasty wrażliwe:
w dawce 3 l/ha:
chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, samosiewy zbóż, tasznik
pospolity, wiechlina roczna,
w dawce 4 l/ha: fiołek polny, jasnota biała, jasnota różowa, koniczyna biała, kupkówka
pospolita, lucerna mieszańcowa, maruna bezwonna, perz właściwy,
pięciornik kurze ziele, stokłosa płonna, tymotka łąkowa,
w dawce 5 l/ha: bodziszek drobny, jaskier rozłogowy, jasnota purpurowa, jeżyna zwyczajna,
komosa biała, łopian mniejszy, marchew zwyczajna, mniszek pospolity,
ostrożeń polny, pokrzywa zwyczajna, szczaw polny.

Chwasty średniowrażliwe:
w dawce 5 l/ha
: wierzbownica gruczołowata.

Chwasty odporne
: skrzyp polny.Etykieta środka Sniper SL, załącznik do decyzji MRiRW
Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 389/2017d z dnia 31.07.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 167/2015 z dnia 15.10.2015 r.


STOSOWANIE ŚRODKA

Uwaga:
Środka ochrony roślin Sniper SL nie stosować w parkach i ogrodach publicznych, na
terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki
zdrowotnej.

A. Pola uprawne przed zbiorem zbóż
- zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór, desykacja
Uwaga:
Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i miejscach wystąpienia dużego
nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy warunki agrotechniczne lub
pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy
dojrzałości zbóż do zbioru.

Pszenica ozima, jęczmień ozimy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha w 100-150 l wody lub 4 l/ha
w 200-300 l wody

Termin stosowania:
Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy jego wilgotność wynosi 20-30 %,
to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem.
W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie
intensywnego rozwoju.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Uwaga
1. W przypadku ułatwiania zbioru stosować niższą z zalecanych dawek.
2. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano
lub późnym popołudniem.
3. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do
przejazdu opryskiwacza.
4. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w roślinach przeznaczonych na
materiał siewny.
5. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako
paszy lub podściółki dla zwierząt.

B.

Pola uprawne przed zbiorem rzepaku ozimego
- zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór, desykacja

Uwaga:
Dopuszcza się zastosowanie na plantacji rzepaku ozimego lub jego części w sytuacji
wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy stan
uprawy lub warunki pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny
jednoczesnej fazy dojrzałości rzepaku do zbioru.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha w 100-150 l wody lub 4 l/ha
w 200-300 l wody

Termin stosowania:
Etykieta środka Sniper SL, załącznik do decyzji MRiRW
Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 389/2017d z dnia 31.07.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 167/2015 z dnia 15.10.2015 r.
Środek stosować, gdy wilgotność nasion wynosi (mierzona wilgotnościomierzem) poniżej
30 %. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się
w fazie intensywnego rozwoju.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Uwaga:
Nie stosować na plantacjach nasiennych.

C. Pola uprawne po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych
w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów (ścierniska).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 - 4 l/ha

Termin stosowania:
Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie rosnące
chwasty.
Po zbiorze rośliny uprawnej a przed zastosowaniem środka nie przeprowadzać żadnych
zabiegów uprawowych. W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm
i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne
powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości a chwasty dwuliścienne powinny w pełni
wykształcić dwa liście właściwe.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

D. Sady jabłoniowe

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3-5 l/ha

Termin stosowania:
Środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego
ich wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Uwagi:
1. Wyższą dawkę środka stosować w czasie suchej pogody, zwłaszcza w przypadku
silnego zachwaszczenia perzem.
2. Zabiegi uprawowe można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią wyraźne
objawy działania środka (więdnięcie i żółknięcie).
3. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby
krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze
względu na możliwość uszkodzenia roślin.

E. Tereny nieużytkowane rolniczo

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 -5 l/ha

Stosować na intensywnie rosnące chwasty.
Termin zabiegów:
Etykieta środka Sniper SL, załącznik do decyzji MRiRW
Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 389/2017d z dnia 31.07.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 167/2015 z dnia 15.10.2015 r.
- wiosną – w okresie intensywnego wzrostu roślin do fazy ich zakwitania
- jesienią – w przypadku konieczności przeprowadzenia jesiennych prac uprawowych
i siewu.

Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Uwaga:
Stosując wodę w ilości 100-150 l/ha używać rozpylacze zapewniające opryskiwanie
drobnokropliste natomiast stosując 200-300 l/ha używać rozpylacze zapewniające
opryskiwanie średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu gdzie stosowano Sniper SL można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe,
siew lub sadzenie można rozpocząć gdy na zwalczanych chwastach wystąpią objawy
działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Środka nie stosować:
-
przed wschodami chwastów,
-
na liście, pędy oraz nie zdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość
uszkodzenia roślin,
-
na rośliny mokre,
-
przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po
opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu),
-
podczas wiatru stwarzającego możliwość zwiewania cieczy użytkowej.
2. Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne i tereny
sąsiadujące z terenem opryskiwanym.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą,
z włączonym mieszadłem, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opróżnione
opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza
z cieczą użytkową. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego
w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery.
W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza należy zwrócić
uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika.
Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Etykieta środka Sniper SL, załącznik do decyzji MRiRW
Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 389/2017d z dnia 31.07.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 167/2015 z dnia 15.10.2015 r.


WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów nie będących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 metrów od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.


Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Pszenica ozima, jęczmień ozimy, rzepak ozimy – 14 dni
Jabłoń – nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.
Etykieta środka Sniper SL, załącznik do decyzji MRiRW
Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 389/2017d z dnia 31.07.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 167/2015 z dnia 15.10.2015 r.
Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony
roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących
postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności – 2 lata
Data produkcji -
Zawartość netto -
Nr partii -
Etykieta środka Sniper SL, załącznik do decyzji MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody