Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Solux 105 OD

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 345/2017d z dnia 12.07.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 176/2014 z dnia 11.09.2014 r.

Posiadacz zezwolenia:
Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, Rzeczpospolita Polska. Tel.:
(22) 326 06 01. Fax.: (22) 326 06 99.

SOLUX 105 OD

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:
mezotrion (związek z grupy trójketonów) – 75 g/l (7,73%)
nikosulfuron
(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 30 g/l (3,09%)


Zezwolenie MRiRW nr R - 176/2014 z dnia 11.09.2014 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 345/2017d z dnia 12.07.2017 r.


UWAGA
H 410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia
P 391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Solux 105 OD jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w postaci zawiesiny olejowej do
rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania
perzu właściwego i innych chwastów jednoliściennych oraz chwastów dwuliściennych
w uprawie kukurydzy. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy
polowych.

Solux 105 OD zawiera w swoim składzie dwie substancje czynne.
Mezotrion, który głównie działa na jednoroczne chwasty jedno-i dwuliścienne i jest pobierany
przez liście jak również przez łodygi i korzenie chwastów. W klasyfikacji HRAC należy do
grupy F2, czyli jest inhibitorem biosyntezy karotenoidów doprowadzając do zaniku ich
wytwarzania, powodując tym samym zanik chlorofilu. Typowym charakterystycznym
objawem dla takiego mechanizmu działania widocznym na roślinach zwalczanych jest
całkowite ich bielenie.
Nikosulfuron należy do grupy herbicydów sulfonylomocznikowych. Jest selektywną
substancją o działaniu układowym szybko przemieszczającą się w roślinie. Głównie jest
pobierany przez liście hamując ich wzrost i rozwój. Według klasyfikacji HRAC nikosufluron
należy do grupy B jako Inhibitor biosyntezy aminokwasów (inhibitor funkcjonowania syntazy
acetolaktanowej). Charakterystycznymi objawami po zastosowaniu środka są:
− bielenie roślin,
− zahamowanie wzrostu, zwłaszcza merystemów korzeniowych, które obserwuje się
już w kilka godzin po zastosowaniu,
Etykieta środka ochrony roślin Solux 105 OD, załącznik do decyzji MRiRW
1


− podłużne chlorozy liści - różowe bądź czerwone zabarwienie nerwów,
− obumieranie tkanek w okolicy merystemów i w efekcie zamieranie całych roślin;
objawy widoczne są dopiero po kilkunastu dniach (czasami w przypadku
niekorzystnych warunków pogodowych po 3 tygodniach).

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe:

chwasty dwuliścienne:
bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, fiołek trójbarwny, gwiazdnica
pospolita, jasnota różowa, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, maruna
morska, przetacznik perski, przytulia czepna, psianka czarna, rdest kolankowy, rdest
plamisty, rdest ptasi, rumian polny (w dawce 1,5 l/ha), rumianek pospolity (w dawce 1,5
l/ha), rumianek bezpromieniowy, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity,
tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.
chwasty jednoliścienne:
chwastnica jednostronna, wiechlina roczna, perz właściwy (w dawce 1,5 l/ha).
Chwasty średniowrażliwe:
rdest powojowaty, ostrożeń polny, rumian polny (w niższej dawce 1,0 l/ha), rumianek
pospolity (w niższej dawce 1,0 l/ha).

STOSOWANIE ŚRODKA
Kukurydza
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha – 1,5 l/ha.
Termin stosowania: zabieg można wykonać po wschodach kukurydzy (od fazy 2 liści do fazy
8 liści rośliny uprawnej, BBCH12-18).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

W zwalczaniu perzu właściwego, ostrożenia polnego (kiełkującego z nasion oraz części
nadziemnych odrastających z korzeni), jak też w zaawansowanych fazach rozwojowych
chwastów stosować wyższą z zalecanych dawek.
Zwalczanie perzu wykonać, gdy większość roślin perzu osiągnęła wysokość 15-20 cm (4-7
liści).

NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem Solux
105 OD (w wyniku uszkodzenia kukurydzy przez grad, choroby, szkodniki lub przymrozki) na
polu można uprawiać kukurydzę lub życicę trwałą. Po wykonaniu głębokiej orki oprócz w/w
roślin można także uprawiać sorgo.
Po zbiorze kukurydzy uprawianej w normalnych warunkach wegetacji, odchwaszczonej
środkiem Solux 105 OD do 1 lipca oraz po wykonaniu głębokiej orki można wysiewać
wszystkie rośliny uprawne. W przypadku uprawy roślin wrażliwych tj. buraka, strączkowych,
rzepaku ozimego, słonecznika i warzyw oraz wcześnie sianych zbóż ozimych możliwe jest
wystąpienie uszkodzeń.
W skrajnie niekorzystnych warunkach (gleby piaszczyste, gleby łatwo przesychające, gleby
o niskim pH [<6.0], gleby o wysokiej zawartości substancji organicznej [>4.0%], niskiej
aktywności biologicznej, wyjątkowo niskich temperaturach w okresie zimowym, wyjątkowo
niskiej wilgotności gleby latem i/lub jesienią i/lub zimą, nakładania się powierzchni
opryskanej preparatem, gleby nadmiernie ugniecionej) mogą wystąpić tymczasowe
wybielenia, zahamowanie wzrostu, zmniejszenie obsady w roślinach wrażliwych (buraki,
strączkowe, słonecznik i warzywa). Dlatego też uprawa w/w roślin jako roślin następczych
nie jest zalecana, gdy pH gleby jest znacznie poniżej 6.0 lub jeśli po zastosowaniu środka
Etykieta środka ochrony roślin Solux 105 OD, załącznik do decyzji MRiRW
2


w poprzednim sezonie, wystąpił długotrwały okres posuchy. Głęboka orka po uprawie
kukurydzy i pH gleby ponad 6.0 znacząco zmniejszają ryzyko uszkodzeń tych roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne,
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania
cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkownych rolniczo lub
Etykieta środka ochrony roślin Solux 105 OD, załącznik do decyzji MRiRW
3


strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkownych rolniczo z równoczesnym
zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu
o 50%.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.


Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać
lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą
- w temperaturze nieprzekraczającej zakresu 0 - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr partii - .........
Etykieta środka ochrony roślin Solux 105 OD, załącznik do decyzji MRiRW
4

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody