Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Soplete 200 SL

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 526/2016d z dnia 18.11.2016 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 233/2014 z dnia 10.11.2014 r.

Posiadacz zezwolenia:
Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, tel.: +48 22 326 06 01,
fax: +48 22 326 06 99


SOPLETE 200 SL

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
dikwat
w formie dibromku dikwatu (związek z grupy pirydyli) – 200 g/l (16,71%).

Zezwolenie MRiRW nr R - 233/2014 z dnia 10.11.2014 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 836/2015d z dnia 16.10.2015 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 526/2016d z dnia 18.11.2016 r.
Niebezpieczeństwo

H290 – Może powodować korozję metali.
H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
H315 – Działa drażniąco na skórę.
H331 – Działa toksycznie w następstwie wdychania.
H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H372 – Powoduje uszkodzenie narządów w następstwie długotrwałego lub powtarzanego
narażenia.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH208 – Zawiera dibromek dikwatu; może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie
z instrukcją użycia.

P261 – Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub
wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji
umożliwiającej swobodne oddychanie.
P311 – Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P403 + P233 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik
szczelnie zamknięty.
P390 – Usunąć wyciek aby zapobiec szkodom materialnym.
P391 – Zebrać wyciek.

Etykieta środka ochrony roślin Soplete 200 SL - załącznik do decyzji MRiRW
1


OPIS DZIAŁANIA
Soplete 200 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu
wodnego, przeznaczonym do niszczenia naci ziemniaczanej (plantacje ziemniaka nasiennego,
jadalnego i przemysłowego), desykacji rzepaku ozimego oraz zwalczania zachwaszczenia
wtórnego na plantacjach ziemniaka.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy
polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek działa kontaktowo i przemieszcza się w ograniczonym stopniu w roślinie. Niszczy
nadziemne zielone części roślin, przez które jest szybko absorbowany. Opady deszczu wkrótce po
opryskiwaniu nie obniżają skuteczności działania środka.
Wyższe temperatury i silniejsze nasłonecznienie przyspieszają jego działanie. Środek traci
aktywność po zetknięciu się z glebą w ciągu 1-3 dni, najszybciej następuje to na glebie gliniastej.

Chwasty wrażliwe:
komosa biała, rdestówka powojowata.

STOSOWANIE ŚRODKA
1. Desykacja - niszczenie naci ziemniaczanej.
Soplete 200 SL stosuje się w celu:
1. Polepszenia zdrowotności i jakości bulw poprzez:
a) zapobieganie przemieszczaniu się wirusów z liści i łodyg do bulw,
b) zapobieganie i ograniczanie porażenia bulw zarazą ziemniaka,
c) zmniejszenie liczby uszkodzeń mechanicznych podczas zbioru.
2. Przygotowania plantacji ziemniaka do zbioru bulw:
a) przyspieszenie dojrzewania bulw ziemniaka,
b) zwiększenie udziału frakcji sadzeniakowej w plonie bulw.
3. Ułatwienia pracy maszyn (kopaczki, kombajny) podczas zbioru bulw ziemniaka.

Środek stosować w dawkach dzielonych:
I zabieg
Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

II zabieg
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Lub

I zabieg
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
II zabieg
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Pierwszy zabieg wykonać 14 dni przed planowanym zbiorem bulw ziemniaka.
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 4 – 6 dni.

Wyższą dawkę środka stosować na zwarte łany roślin, rośliny wyrośnięte, w warunkach silnego
zachwaszczenia i w późniejszych fazach rozwojowych chwastów.

Termin niszczenia naci:
Termin stosowania środka ustala się w zależności od:
− przebiegu warunków agrometeorologicznych w danym rejonie kraju,
− wczesności odmiany
− przeznaczenia ziemniaków
Etykieta środka ochrony roślin Soplete 200 SL - załącznik do decyzji MRiRW
2


− wielkości bulw
− stopnia dojrzałości skórki na bulwach ziemniaka
− zagrożenia porażenia chorobami wirusowymi roślin ziemniaka na plantacjach nasiennych.

Ze względu na dojrzałość skórki zabieg wykonuje się na:
odmianach wczesnych: od III dekady lipca do I dekady sierpnia,
odmianach średniowczesnych: od I do II dekady sierpnia,
odmianach późnych: do końca sierpnia (ze znacznie słabszym efektem w ograniczaniu porażenia
bulw ziemniaka).

a) Uwzględniając zagrożenie chorobami wirusowymi na plantacjach nasiennych:
Niszczenie naci ziemniaczanej daje najlepsze efekty, gdy zabieg wykonuje się do około 2 tygodni
po głównym locie mszyc (wektorów chorób wirusowych), z tego powodu należy uzyskać
szczegółowe informacje o przebiegu lotów w danym roku i rejonie w oparciu o monitorowanie lub
sygnalizację.

b) Uwzględniając zwalczanie zarazy ziemniaka:
Niszczenie naci ziemniaczanej traktuje się jako ostatni zabieg ochronny, niszczący zarodniki
grzyba, przemieszczające się z części nadziemnej roślin ziemniaka do bulw.

Termin zbioru bulw ziemniaka rozpocząć 7 dni po zastosowaniu środka Soplete 200 SL.
Przetrzymywanie bulw ziemniaka w glebie przez okres dłuższy niż 3 tygodnie może spowodować
odrastanie części nadziemnych roślin oraz zwiększa zagrożenie porażeniem bulw rizoktoniozą.

Uwagi:
1. W okresie długotrwałej suszy nie wykonywać niszczenia naci. Zabieg wykonać, gdy rośliny
ziemniaka znajdują się w pełni turgoru (najlepiej po deszczu, na obeschnięte rośliny, we
wczesnych godzinach rannych).
2. Nie wykonywać niszczenia naci ziemniaczanej, gdy gleba jest popękana i bulwy ziemniaka są
widoczne na powierzchni.
3. Na plantacjach nasiennych ziemniaka zaleca się stosowanie dawek dzielonych ze względu na
możliwość równomiernego zniszczenia naci.
4. Stosując środek do niszczenia naci ziemniaczanej do cieczy użytkowej nie dodawać zwilżacza.

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: grubokropliste.

2. Desykacja (podsuszanie) roślin uprawianych na nasiona – rzepak ozimy (plantacje
nasienne).
Desykacja rzepaku ozimego wyrównuje dojrzewanie roślin eliminując wpływ nierównomiernego
rozsiania nawozów mineralnych i zróżnicowania glebowego, zmniejsza skłonność łuszczyn do
pękania, obniża wilgotność nasion i decyduje o terminie zbioru.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 – 3,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Środek stosuje się na plantacjach nasiennych i przeznaczonych na przerób przemysłowy.

Termin stosowania środka w celu desykacji rzepaku ozimego:

w przypadku kombajnowego zbioru nasion rzepaku środek stosować, gdy na plantacji rzepaku
na pędach głównych roślin 70% łuszczyn jest żółtawo-seledynowe, a nasiona w górnej części
pędu są ciemnobrązowe, a w części środkowej i dolnej pędu czarne,

w przypadku dwufazowego zbioru nasion rzepaku środek stosować 3-4 dni po terminie
koszenia.
Etykieta środka ochrony roślin Soplete 200 SL - załącznik do decyzji MRiRW
3


Nasiona rzepaku zbierać po upływie 4-10 dni od wykonania zabiegu.

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: grubokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku konieczności zaorania plantacji odchwaszczonych środkiem Soplete 200 SL,
w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, po ponownym
przygotowaniu pola można uprawiać wszystkie rośliny.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ
ROLNICZĄ

1. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
2. Roślin oraz ich części potraktowanych środkiem Soplete 200 SL, a także resztek
poomłotowych nie wolno przeznaczać do spożycia ani na paszę wcześniej, niż po upływie
3 tygodni od zbioru.
3. W dziennej diecie żywieniowej krów, owiec, kur udział paszy desykowanej środkiem
Soplete 200 SL nie powinien przekraczać 25 %.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz
w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opryskiwać pod obniżonym ciśnieniem wody, w przedziale 2,1 do 2,7 bara, aby uzyskać
maksymalną liczbę grubych kropli. Do zabiegu preferowane są rozpylacze płaskostrumieniowe,
np.: XR lub DG 11005, 11006.
Belki opryskiwacza podnieść na wysokość ok. 50 cm nad roślinami:
– w przypadku rozpylaczy o kącie 110 – niżej, tj. 40-50 cm.
Stosowanie rozpylaczy typu DG ogranicza znoszenie cieczy użytkowej i umożliwia wykonanie
zabiegu, gdy prędkość wiatru wynosi powyżej 2 m/sek.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa Wodnego oraz
skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli
jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Etykieta środka ochrony roślin Soplete 200 SL - załącznik do decyzji MRiRW
4


Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same
środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania
zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 25 m od zbiorników i cieków wodnych, z czego co najmniej 10 m strefy zadarnionej w
uprawie rzepaku w fazie BBCH 79-99.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 35 m od zbiorników i cieków wodnych, z czego co najmniej 20 m strefy zadarnionej
w uprawie ziemniaków w fazie BBCH 79-99.

W celu ochrony roślin lądowych niebędących celem działania konieczne jest wyznaczenie strefy
ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkownych rolniczo lub o szerokości 5 m od terenów
nieużytkownych rolniczo, z jednoczesnym użyciem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy
użytkowej o 50%.

W celu ochrony pożytecznych stawonogów bytujących poza polem konieczne jest określenie strefy
ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkownych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
ziemniak – 10 dni.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą,
− w temperaturze 0oC - 30oC,
− w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

Etykieta środka ochrony roślin Soplete 200 SL - załącznik do decyzji MRiRW
5


PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

UWAGA:
Objawy zatrucia dikwatem pojawiają się po 2 - 3 dniach, podczas gdy największe szanse
skutecznej pomocy istnieją w pierwszych godzinach po zatruciu.
W razie wystąpienia niepokojących objawów chorobowych zgłosić się do lekarza, zabierając ze
sobą etykietę-instrukcję stosowania środka.

Wskazówki dla lekarza:
Wykonywać płukanie żołądka uważając, by nie doszło do wdychania treści żołądka do dróg
oddechowych. Podać 1 litr zawiesiny 15% ziemi Fullera albo 7% bentonitu ze środkiem
przeczyszczającym, na przykład 20% roztworu mannitolu lub 200 ml MgSO4.
Powtarzać co 4 - 6 godzin, dopóki stolce zawierać będą adsorbent.
Można dodatkowo podawać tlen, jeśli zachodzi taka konieczność.
W hemoperfuzji lub hemodializie nie używać środków przeciwzakrzepowych, np.: heparyny.
Zwracać uwagę na utrzymanie prawidłowej równowagi wodno – elektrolitowej.

Okres ważności – 3 lata
Data produkcji –
Zawartość netto –
Nr partii –
Etykieta środka ochrony roślin Soplete 200 SL - załącznik do decyzji MRiRW
6

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody