Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka SparrowZałącznik do zezwolenia MRiRW nr R – 172/2017 z dnia 31.08.2017 r.

Posiadacz zezwolenia:
OXON
ITALIA
SpA,
Via
Sempione
195,
20016
Pero
(Mi),
Republika
Włoska,
tel.: +39 (0)235 3781, fax: +39 (0) 233 90 275, e-mail: oxon@oxon.it

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Spiess-Urania Chemicals GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie nr 214,
02 - 486 Warszawa, infolinia: +48 660 48 55 48; e-mail: info-pl@spiess-urania.com

S P A R R O W

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:
lambda-cyhalotryna (związek z grupy syntetycznych pyretroidów) – 100 g/l (9,53%)

Inne substancje niebezpieczne, niebędące substancją czynną: solwent nafta, węglowodory ciężkie
aromatyczne.

Zezwolenie MRiRW nr R – 172/2017 z dnia 31.08.2017 r.


Uwaga
H332
Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H410
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 208
Zawiera 1,3,5-tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-1,3,5-triazine. Może powodować
wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH401
W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P261
Unikać wdychania rozpylonej cieczy
P280
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić
lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do
odpoczynku
w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P391
Zebrać wyciek.


OPIS DZIAŁANIA
Insektycyd w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i
żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących w roślinach rolniczych.
Na roślinie działa powierzchniowo.

STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy
polowych.

Ziemniak
larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 l/ha.
1
Etykieta środka ochrony roślin Sparrow, załącznik do zezwolenia

Termin stosowania:
Środek stosować po wystąpieniu szkodnika.
Zalecana ilość wody: 400-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

Rzepak ozimy
pchełki rzepakowe
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 l/ha.
Termin stosowania:
Opryskiwać jesienią po zauważeniu pierwszych uszkodzeń powodowanych przez pchełki ziemne, do
początku fazy rozwoju pędów bocznych (BBCH 20).

Słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 l/ha.
Termin stosowania:
Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy słodyszka na pąkujących roślinach
rzepaku, do końca fazy rozwoju pąków kwiatowych (BBCH 59).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2.
(w tym 1 zabieg jesienią i 1 zbieg wiosną)

Pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenżyto ozime, pszenżyto jare,
żyto
mszyce
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 l/ha.
Termin stosowania:
Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Zabieg jest
możliwy do wykonania od fazy widocznego liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mlecznej
ziarniaków (BBCH 37 – 75).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

Kukurydza
omacnica prosowianka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha.
Termin stosowania:
Zabieg najkorzystniej jest wykonać w okresie wiechowania kukurydzy po wystąpieniu szkodnika.
Zabieg jest możliwy do wykonania od fazy 3 kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 33 – 69).
Zalecana ilość wody: 250-500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

ŚRODKI
OSTROŻNOŚCI,
OKRESY
KARENCJI
I
SZCZEGÓLNE
WARUNKI
STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Ziemniak – 7 dni
Rzepak ozimy, pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, żyto, kukurydza – 28
dni
2
Etykieta środka ochrony roślin Sparrow, załącznik do zezwolenia
Jęczmień ozimy, jęczmień jary – 35 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym
zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Kukurydza – 28 dni
Ziemniak, rzepak ozimy, pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenżyto
ozime, pszenżyto jare, żyto – nie dotyczy

W przypadku zbóż - na paszę można przeznaczać jedynie ziarno.

1. Środek działa skuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
2. W przypadku opryskiwania szkodników pokrytych nalotem woskowym, dodać do cieczy
użytkowej środek zwilżający.
3. Zabieg przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie, tak aby wszystkie części
roślin były pokryte cieczą użytkową.
4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartość opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika
opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z
cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z
włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło
hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Resztki cieczy użytkowej należy:

jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której
przeprowadzono zabieg, lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same
środki ochrony osobistej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ
OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków
ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
3
Etykieta środka ochrony roślin Sparrow, załącznik do zezwolenia
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek
mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować
wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Nie stosować, kiedy
występują kwitnące chwasty.

W przypadku uprawy ziemniaka
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10
m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy
ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku uprawy zbóż lub rzepaku ozimego
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10
m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy
ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku uprawy kukurydzy
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 20
m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy
ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.


WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą,
− w temperaturze 0oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
4
Etykieta środka ochrony roślin Sparrow, załącznik do zezwolenia
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na
świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne
oddychanie.

Okres ważności – 2 lata.
Data produkcji - ..............
Zawartość netto - ............
Nr partii - ........................

5
Etykieta środka ochrony roślin Sparrow, załącznik do zezwolenia

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody