Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka SparvieroZałącznik do decyzji MRiRW nr R -69 /2017d z dnia 10.02.2017 r.
zezwolenie MRiRW nr R - 15/2014 zr z dnia 31.01.2014 r.

Posiadacz zezwolenia:
OXON ITALIA SpA, Via Sempione 195, 20016 Pero (Mi), Republika Włoska,
tel.: +39 (0)235 3781, fax: +39 (0) 233 90 275, e-mail: oxon@oxon.it

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
Spiess-Urania Chemicals GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie nr 214,
02 - 486 Warszawa, infolinia: +48 660 48 55 48; e-mail: info-pl@spiess-urania.comS P A R V I E R O ®

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:
lambda-cyhalotryna (związek z grupy syntetycznych pyretroidów) – 100 g/l (9,53%)

Inne substancje niebezpieczne, niebędące substancją czynną: solwent nafta, węglowodory
ciężkie aromatyczne.

Zezwolenie MRiRW nr R- 15/2014 zr z dnia 31.01.2014 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 522/2015d z dnia 18.06.2015 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 583 /2016d z dnia 20.12.2016 r.
oraz decyzją MRiRW nr R- 69/2017 d z dnia 10.02.2017 r.


Uwaga

H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia

EUH208 - Zawiera 1,3,5-tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-1,3,5-triazine. Może powodować
wystąpienie reakcji alergicznej.

P261 - Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P304+P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić
lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku
w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P391 - Zebrać wyciek.
Etykieta środka ochrony roślin Sparviero, załącznik do decyzji MRiRW

OPIS DZIAŁANIA
Środek owadobójczy w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą, o działaniu
kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących
w roślinach rolniczych. Na roślinie działa powierzchniowo.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.


STOSOWANIE ŚRODKA
Ziemniak
larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 l/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować po wystąpieniu szkodnika.

Zalecana ilość wody: 400-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

Rzepak ozimy
pchełki rzepakowe
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 l/ha.

Termin stosowania:
Opryskiwać jesienią po zauważeniu pierwszych uszkodzeń powodowanych przez pchełki
ziemne, do początku fazy rozwoju pędów bocznych (BBCH 20).

Słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 l/ha.

Termin stosowania:
Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy słodyszka na pąkujących
roślinach rzepaku, do końca fazy rozwoju pąków kwiatowych (BBCH 59).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2.
(w tym 1 zabieg jesienią i 1 zbieg wiosną)


Pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenżyto ozime,
pszenżyto jare, żyto
mszyce
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 l/ha.

Termin stosowania:
Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Zabieg
jest możliwy do wykonania od fazy widocznego liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości
mlecznej ziarniaków (BBCH 37 – 75).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Etykieta środka ochrony roślin Sparviero, załącznik do decyzji MRiRW
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

Kukurydza
omacnica prosowianka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha.

Termin stosowania:
Zabieg najkorzystniej jest wykonać w okresie wiechowania kukurydzy po wystąpieniu
szkodnika. Zabieg jest możliwy do wykonania od fazy 3 kolanka do końca fazy kwitnienia
(BBCH 33 – 69).

Zalecana ilość wody: 250-500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Środek działa skuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
2. W przypadku opryskiwania szkodników pokrytych nalotem woskowym, dodać do cieczy
użytkowej środek zwilżający.
3. Zabieg przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie, tak aby wszystkie
części roślin były pokryte cieczą użytkową.
4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartość opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne,
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.
Etykieta środka ochrony roślin Sparviero, załącznik do decyzji MRiRW

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek
stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające.
Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty.

W przypadku uprawy ziemniaka
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku uprawy zbóż lub rzepaku ozimego
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku uprawy kukurydzy
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Ziemniak – 7 dni
Rzepak ozimy, pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, żyto,
kukurydza – 28 dni
Jęczmień ozimy, jęczmień jary – 35 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w
którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Kukurydza – 28 dni
Ziemniak, rzepak ozimy, pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary,
pszenżyto ozime, pszenżyto jare, żyto – nie dotyczy

W przypadku zbóż na paszę można przeznaczać jedynie ziarno.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy
Etykieta środka ochrony roślin Sparviero, załącznik do decyzji MRiRW

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności – 2 lata.
Data produkcji - ..............
Zawartość netto - ............
Nr partii - ........................

Etykieta środka ochrony roślin Sparviero, załącznik do decyzji MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody