Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Springbok1
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 61/2017 z dnia 12.04.2017 r.

Posiadacz zezwolenia: BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Republika
Federalna Niemiec, tel.: +49 621 60-0, fax: +49 621 60-42525, e-mail: info.service@basf-
ag.de

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
BASF Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, tel.: 22 570 99
99, fax: 22 570 97 92, e-mail: poczta@basf.comSPRINGBOKŚrodek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnych:
metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) - 200 g/l (18,2 %)
dimetenamid-P (związek z grupy acetamidów) - 200 g/l (18,2 %)

Substancje niebezpieczne nie będące substancjami czynnymi: alkohol benzylowy, solwent
nafta, dodecylobenzenosulfonian wapnia

Środki ochrony roślin zawierające substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej
samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających
łącznie 1,0 kg substancji czynnej na hektar.Zezwolenie MRiRW nr R- 61/2017 z dnia 12.04.2017 r.
Niebezpieczeństwo

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P202 - Używać tylko po przeczytaniu i zrozumieniu wszystkich środków bezpieczeństwa.
P261 - Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
Etykieta środka ochrony roślin Springbok, załącznik do zezwolenia MRiRW


2
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 61/2017 z dnia 12.04.2017 r.

P301 + P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: w przypadku złego samopoczucia
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P330 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO UST: Wypłukać usta.
P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić
lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w
pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.
P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/
zgłosić się pod opiekę lekarza.
P337 + P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć
porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

P391 – Zebrać wyciek.


OPIS DZIAŁANIA
Springbok jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej,
stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych
chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych i ciągnikowych opryskiwaczy
polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed
wschodami. Działa również nalistnie do fazy dwóch liści właściwych chwastów.

Chwasty wrażliwe:
bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, szarłat szorstki, przytulia
czepna, miotła zbożowa, rumianek pospolity, przetacznik bluszczykowy, jasnota purpurowa,
maruna bezwonna, przetacznik perski, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średniowrażliwe:
fiołek polny, komosa biała (obydwa gatunki wrażliwe na środek
przy zabiegu przedwschodowym).
Chwasty odporne:
samosiewy zbóż.


STOSOWANIE ŚRODKA
Rzepak ozimy
Termin stosowania: Środek należy zastosować 1 raz w sezonie uprawy rzepaku, w jednym z
następujący terminów:

a) bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona
rzepaku wysiać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 – 2,5 l/ha

b) powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej jedną parę liści do fazy 8
rozwiniętych liści (BBCH 12-18), a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy dwóch liści.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 – 2,5 l/ha

Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha
Etykieta środka ochrony roślin Springbok, załącznik do zezwolenia MRiRW


3
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 61/2017 z dnia 12.04.2017 r.

Zalecane opryskiwanie: średniokroplisteUWAGI
1.
W przypadku stosowania przedwschodowo w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla
wschodzących roślin rzepaku należy zadbać o dokładne przykrycie nasion glebą.
2.
Po opryskaniu pola nie wykonywać żadnych zabiegów pielęgnacyjnych.
3.
Dla osiągnięcia wysokiego stopnia zwalczania chwastów wymagana jest optymalna
wilgotność gleby. Zastosowanie środka na suchą glebę, da pożądany efekt dopiero
po wystąpieniu deszczu.
4.
Silne opady deszczu występujące po zabiegu mogą spowodować zahamowanie
wzrostu roślin, przerzedzenie łanu lub deformację liści rzepaku, zwłaszcza w
przypadku występowania w tym czasie niskich temperatur. Objawy te są szczególnie
widoczne wówczas, gdy rzepak uprawia się na glebach zakamienionych, lekkich i
piaszczystych, mają one jednak charakter przejściowy i nie wpływają na
przezimowanie oraz plonowanie rzepaku.
5.
Niższą z zalecanych dawek środka stosować na glebach lżejszych, a wyższą dawkę
na glebach cięższych o dużej zawartości próchnicy, silniej zachwaszczonych.


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w okresie wegetacji do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo.
W przypadku wcześniejszego likwidowania plantacji opryskanej środkiem, po wykonaniu orki
na głębokość 15 cm i dobrym wymieszaniu gleby wiosną można uprawiać pszenicę jarą,
jęczmień jary, groch, bobik, rzepak jary oraz te rośliny, do których odchwaszczania zaleca
się środek.
Gdyby zaszła konieczność zaorania plantacji rzepaku już jesienią, zboża ozime można
wysiewać w końcu września po wykonaniu orki o głębokości około 15-20 cm.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Środek ochrony Springbok należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej
niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.

Środka nie stosować:
-
w czasie wschodów rzepaku,
-
na rośliny zwiędnięte, osłabione lub uszkodzone przez suszę, choroby czy szkodniki,
czy zalanie, stosowanie innych śordków agrochemicznych,
-
przed spodziewanymi intensywnymi opadami deszczu, przymrozkami lub bezpośrednio
po ich wystąpieniu,
-
na suchą glebę,
-
na glebach silnie zakamienionych - środek może powodować obniżenie wigoru roślin
i/lub obsady,
-
w przypadku złej agrotechniki - pole zbrylone lub nadmiernie rozpylone,
-
na glebach podmokłych lub z zastoiskami wodnymi, w przypadku przewidywanych
silnych opadów deszczu należy wstrzymać się z aplikacją środka,
-
na glebach piaszczystych, bardzo lekkich lub zawierających więcej jak 10% materii
organicznej.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-
znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
-
nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Etykieta środka ochrony roślin Springbok, załącznik do zezwolenia MRiRW


4
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 61/2017 z dnia 12.04.2017 r.


Środek zawiera substancje czynne metazachlor i dimetenamid-P (inhibitory biosyntezy
kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach – VCLFA, grupa HRAC K3). Wielokrotne
stosowanie herbicydów o takim samym mechanizmie działania może prowadzić do wzrostu
ryzyka pojawienia się w populacjach chwastów biotypów odpornych. Z tego też względu w
ramach strategii antyodpornościowej zaleca się m. in. stosowanie na danym stanowisku
w kolejnych zabiegach herbicydów z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie
działania.


SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z
cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.


POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Zaleca się trzykrotne przemycie zbiornika i układu
opryskiwacza czystą wodą.


WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą
przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w
trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Dokładnie umyć ręce po użyciu.
Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
Etykieta środka ochrony roślin Springbok, załącznik do zezwolenia MRiRW


5
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 61/2017 z dnia 12.04.2017 r.


W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.


Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.


Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
6 tygodni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN


WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.


PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku połknięcia: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem
zatruć/lekarzem.
W przypadku dostania się do ust: Wypłukać usta.
W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Etykieta środka ochrony roślin Springbok, załącznik do zezwolenia MRiRW


6
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 61/2017 z dnia 12.04.2017 r.

W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się
pod opiekę lekarza.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod
opiekę lekarza.
W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.


Okres ważności - 2 lata
Data produkcji
Zawartość netto
Nr partii
Etykieta środka ochrony roślin Springbok, załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody