🔔 Pierwszy miesiąc prenumeraty za jedyne 9 zł
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Stallion 363 CS


Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 344/2017d z dnia 12.07.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-74/2015 z dnia 17.04.2015 r.


Posiadacz zezwolenia:
FMC Chemical s.p.r.l.,Rue Royale 97, 4 Floor, 1000 Bruksela,
Królestwo Belgii.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Cheminova Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa, tel.: 22 571 40 50,
fax: 22 571 40 51
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:
Agropak Sp. J. Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno, tel.: +48 32 745 11
12, www.agropak.pl
Podmiot
odpowiedzialny
za
końcowe
etykietowanie
środka
ochrony
roślin:
Wilshire Holding Sp. z o.o., Pass 20 N, 05-870 Błonie, tel. +48 22 731 50 82, fax.+48 22 725 54
01, www.whlogistics.pl.
STALLION 363 CS
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
chlomazon
(związek z grupy izoksazolidionów) - 30 g/l (2,62%),
pendimetalina (związek z grupy dinitroanilin) - 333 g/l (29,11%).
Zezwolenie MRiRW nr R - 74/2015 z dnia 17.04.2015 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-344/2017d z dnia 12.07.2017 r.Uwaga

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH208 - Zawiera pendimetalinę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P391 – Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
Stallion 363 CS jest środkiem chwastobójczym, w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do
rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo, przed wschodami rośliny uprawnej,
przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych oraz niektórych
jednoliściennych w ziemniaku, grochu jadalnym i bobiku.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Stallion 363 CS zawiera dwie substancje czynne o uzupełniającym się mechanizmie działania.
Chlomazon jest absorbowany przez korzenie i część podliścieniową roślin, hamuje w roślinach
syntezę barwników (chlorofilu i karotenoidów).
Etykieta środka ochrony roślin Stallion 363 CS, załącznik do decyzji MRiRW 1

Pendimetalina jest pobierana przez korzenie i części nadziemne, hamuje procesy podziału
komórek i wzrostu roślin.
Rośliny wrażliwe bieleją i zamierają. Środek niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy
pierwszych liści.
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica
pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, niezapominajka polna, perz
właściwy, psianka czarna, przetacznik bluszczykowy, pokrzywa żegawka, przytulia czepna,
rdest powojowy (rdestówka powojowata), rdest ptasi, rumianek pospolity, szarłat szorstki,
tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna.
Chwasty średnio wrażliwe: gorczyca polna, przetacznik perski, samosiewy rzepaku, rdest
plamisty.
STOSOWANIE ŚRODKA
ZIEMNIAK
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
3,0 l/ha.
Termin zabiegu: Zabieg wykonać po uprzednim obredleniu i zabronowaniu pola, przed
wzejściem ziemniaków – najpóźniej na 7 dni przed ukazaniem się pierwszych wschodów roślin
ziemniaka. Nie wykonywać zabiegu po wschodach lub na liście.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
GROCH JADALNY, BOBIK
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
3,0 l/ha.
Termin zabiegu: Groch wysiewać na głębokość co najmniej 25 mm, w odleżałą glebę. Środek
stosować bezpośrednio po siewie, na wilgotną, starannie uprawioną glebę bez grud
i nierówności. Nie stosować, gdy kiełek znajduje się bliżej niż 13 mm od powierzchni. Nie
stosować, gdy gleba jest przesuszona.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI
1. Po zastosowaniu środka należy opóźnić wykonanie mechanicznych zabiegów
pielęgnacyjnych. W przypadku konieczności zniszczenia skorupy glebowej używać narzędzia
płytko działające.
2. Stosowanie środka wymaga szczególnie dobrych warunków agrotechnicznych obejmujących
prawidłową uprawę, wyrównaną powierzchnię gleby bez grud ziemi, odpowiednią wilgotność
gleby itp. Niestaranna uprawa i nierozbite grudy ziemi na powierzchni, szczególnie większe niż
ok. 7,5 cm średnicy mogą obniżyć skuteczność działania środka. Również przedłużająca się
susza w okresie wschodów może obniżyć skuteczność środka.
3. Nie mieszać środka Stallion 363 CS z glebą.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
W normalnym zmianowaniu po zastosowaniu środka Stallion 363 CS w dawce 3,0 l/ha na tym
samym polu po wykonaniu uprawy i orki na co najmniej 25 cm można uprawiać:
po 6 tygodniach – bób, groch, marchew, rzepę, len,
po 3 miesiącach – fasola,
po 4 miesiącach – zboża (pszenica, pszenżyto, jęczmień, owies), rzepak ozimy,
po 5 miesiącach - ziemniak ,cebulę,
po 6 miesiącach – kukurydzę, słonecznik,
po 12 miesiącach – burak cukrowy.
Etykieta środka ochrony roślin Stallion 363 CS, załącznik do decyzji MRiRW 2

W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji, na której zastosowano środek
Stallion 363 CS, następstwo roślin skonsultować z posiadaczem zezwolenia.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ
ROLNICZĄ

Środka nie stosować na plantacjach ziemniaka przeznaczonych na materiał
sadzeniakowy.

Nie stosować środka na glebach bardzo lekkich lub piaszczystych. Nie stosować na glebach o
zawartości powyżej 10% próchnicy. Nie stosować na polach o zbitej glebie lub zalewanych
przez wodę.
Silne opady deszczu występujące w okresie kiełkowania i wschodów mogą powodować
przemijające przebarwienia niektórych roślin uprawnych, szczególnie w przypadku
występowania w tym czasie niskich temperatur, jednak bez wpływu na plon.
Nie można również wykluczyć wystąpienia przemijających objawów fitotoksyczności na
opryskanych roślinach uprawnych.
Środek bardzo lotny! Unikać znoszenia na sąsiadujące uprawy.
Zabieg wykonać opryskiwaczem wyposażonym w rozpylacze o szerokim strumieniu płaskim,
przy ciśnieniu 1-6 barów i gdy prędkość wiatru nie przekracza 1-2 m/sek. Belka polowa
opryskiwacza powinna być nisko zawieszona.
Środka nie stosować:
- aparaturą agrolotniczą,
- opryskiwaczami wysokociśnieniowymi,
- w czasie wschodów ani po wschodach roślin uprawnych, ze względu na możliwość ich
uszkodzenia,
- na gleby zbyt wilgotne lub przesuszone,
- podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje
oraz podczas ciszy sprzyjającej występowaniu inwersji temperatury,
- gdy istnieje jakakolwiek możliwość znoszenia cieczy użytkowej na przydrożne drzewa i
krzewy,
- w odległości mniejszej niż 20 m od zabudowań gospodarskich oraz plantacji roślin
warzywnych, zbóż jarych, kukurydzy, lucerny, buraków oraz sadów, szkółek i upraw pod
osłonami.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne i tereny sąsiadujące z terenem
opryskiwanym,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione
opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z
cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz
w zbiorniku wymieszać mechanicznie. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym
przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Przyrządzoną ciecz roboczą należy zużyć jak najszybciej.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz
skażenia gruntu, tj.:
Etykieta środka ochrony roślin Stallion 363 CS, załącznik do decyzji MRiRW 3


po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome
ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza
przed użyciem w innych roślinach niż stosuje się środek.

SPOSÓB MYCIA
- natychmiast po zabiegu usunąć resztki cieczy użytkowej z opryskiwacza,
- opróżnić zbiornik, następnie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza
czysta wodą i ponownie opróżnić,
- napełnić zbiornik wodą dodając jeden z zalecanych środków zawierających podchloryn
sodowy i płukać przez co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem,
- części składowe rozpylacza rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze środka
zawierającego podchloryn sodowy,
- ponownie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą wodą.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie w trakcie przygotowywania cieczy roboczej
oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w
pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z
gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej
o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:
− 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub
− 5 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50 % lub
− 1 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90 %.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka, do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
nie dotyczy
Etykieta środka ochrony roślin Stallion 363 CS, załącznik do decyzji MRiRW 4

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w
którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
należy uwzględnić następstwo roślin.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
- z dala od źródeł ciepła,
- w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.


Okres ważności – 2 lata
Data produkcji -
Zawartość netto -
Numer partii -

Etykieta środka ochrony roślin Stallion 363 CS, załącznik do decyzji MRiRW 5

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody