Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Starane 250 EC

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-52/2013 z dnia 10.04.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R -392/2017d z dnia 02.08.2017 r.

Posiadacz zezwolenia:
Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50 A, 02-672 Warszawa, tel.: 22 548 73 00,
faks: 22 548 73 09, e-mail: fwrpols@dow.com, www.dowagro.pl

STARANE 250 EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) - 250 g/l (24,77%)

Substancje stwarzające zagrożenie nie będące substancjami czynnymi:
Solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory lekkie aromatyczne; niskowrząca benzyna -
niespecyfikowana, dichlorometan.

Zezwolenie MRiRW nr R-52/2013 z dnia 10.04.2013 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr - 392/2017d z dnia 02.08.2017 r.


Niebezpieczeństwo
H226
Łatwopalna ciecz i pary.
H304
Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H335
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H336
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H351
Podejrzewa się, że powoduje raka.
H411
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
EUH066
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
EUH401
W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P210
Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/otwartego ognia/gorących
powierzchni. Palenie wzbronione.
P261
Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P280
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301 + P310
W
PRZYPADKU
POŁKNIĘCIA:
Natychmiast
skontaktować
się
z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P331
NIE wywoływać wymiotów.
P304 + P340
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić
mu warunki do swobodnego oddychania.
P370 + P378
W przypadku pożaru: użyć rozproszonego strumienia wody, proszku
gaśniczego, piany lub dwutlenku węgla do gaszenia.
P391
Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Starane 250 EC jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym
nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy
ozimej, pszenżycie ozimym, pszenicy jarej, jęczmieniu jarym i na użytkach zielonych.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna zaliczana jest do grupy O.
Etykieta środka ochrony roślin Starane 250 ECDZIAŁANIE NA CHWASTY
Starane 250 EC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, pobierany jest poprzez liście
chwastów, a następnie przemieszczanym do dalszych części rośliny powodując ich zamieranie.
Fluroksypyr blokuje działanie auksyn, powodując tym samym wstrzymanie syntezy aminokwasów
i białek, co w konsekwencji prowadzi do zahamowania wzrostu roślinny.
Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne po upływie 2-3 dni od zabiegu. Zamieranie
chwastów następuje po 5-7 dniach.
Chwasty wrażliwe:
gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna
bezwonna, przetacznik polny, przytulia czepna, rumian polny,
szarłat szorstki, tobołki polne.
Chwasty średniowrażliwe:
fiołek polny, jasnota purpurowa, komosa biała, pokrzywa
zwyczajna, samosiewy rzepaku, stulicha psia.
Chwasty średnioodporne
mak polny, mniszek pospolity, przetacznik bluszczykowy, szczaw
zwyczajny
Chwasty odporne:
ostrożeń polny.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek Starane 250 EC przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych i opryskiwaczy ręcznych.
Pszenica ozima, pszenżyto ozime.
Termin stosowania: środek stosować wiosną, po ruszeniu wegetacji od fazy 3 liści zbóż do początku
fazy liścia flagowego zbóż (BBCH 13 – 37).
Maksymalna dawka do jednorazowego stosowania: 0,8 l/ha
Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,6 – 0,8 l/ha
Dawkę środka należy dostosować do fazy rozwojowej przytulii czepnej i liczebności chwastów
występujących na polu. Niższą dawkę stosować na chwasty mniej wyrośnięte, we wczesnych fazach
rozwojowych i gdy zachwaszczenie jest mniejsze, natomiast wyższą z zalecanych dawek stosować,
gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju i w przypadku silnego zachwaszczenia.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

W celu zwiększenia spektrum zwalczanych chwastów środek Starane 250 EC można stosować
w mieszaninie ze środkiem Granstar 75 WG do końca fazy krzewienia zbóż w dawce:
Starane 250 EC 0,3 l/ha + Granstar 75 WG 15 g/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Pszenica jara, jęczmień jary
.
Termin stosowania: środek stosować od fazy 3-4 liści zbóż do początku fazy liścia flagowego zbóż
(BBCH 13 – 37).
Maksymalna / zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,6 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

W celu zwiększenia spektrum zwalczanych chwastów środek Starane 250 EC można stosować
w mieszaninie ze środkiem Granstar 75 WG do końca fazy krzewienia zbóż w dawce:
Starane 250 EC 0,3 l/ha + Granstar 75 WG 15 g/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Etykieta środka ochrony roślin Starane 250 EC
2


Użytki zielone.
Termin stosowania: środek stosować wiosną lub wczesną jesienią, jednak nie później niż do połowy
września, gdy chwasty osiągną wysokość 8-10 cm i wytworzą co najmniej 3-4 liście.
Maksymalna / zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,8 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ŚRODKI
OSTROŻNOŚCI,
OKRESY
KARENCJI
I
SZCZEGÓLNE
WARUNKI
STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Pszenica ozima, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary, użytki zielone - nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym
zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Użytki zielone - 7 dni

1. Na teren potraktowany środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich, a szczególnie bydła
mlecznego, wcześniej niż po upływie 7 dni od zabiegu.
2. W trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być
niższa niż 8°C.
3. W przypadku stosowania środka w mieszaninie z innymi herbicydami należy ściśle przestrzegać
etykiet tych środków.
4. Środka nie stosować:
– w zbożach z wsiewką roślin bobowatych (motylkowych),
– na rośliny słabe lub uszkodzone przez przymrozki, choroby czy szkodniki.
5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo. Po zbiorze roślin uprawnych można uprawiać wszystkie rośliny.
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem Starane 250 EC (w wyniku
uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po wykonaniu uprawy przedsiewnej na
polu tym można uprawiać wszystkie gatunki zbóż jarych i kukurydzę.

Na plantacji, na której zastosowano środek Starane 250 EC w mieszaninie z innym środkiem ochrony
roślin należy uwzględnić działanie następcze innego środka wchodzącego w skład tej mieszaniny.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz
z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza.
W przypadku braku instrukcji, odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza
napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z
cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do
zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w
zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

Etykieta środka ochrony roślin Starane 250 EC
3


POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Resztki cieczy użytkowej należy:

jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której
przeprowadzono zabieg, lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same
środki ochrony osobistej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ
OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed
oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą
wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Użytki zielone (zwierzęta gospodarskie) – 7 dni
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą,
− w szczelnie zamkniętym pojemniku,
− z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, otwartego ognia, gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
− w temperaturze 0o C - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.

Etykieta środka ochrony roślin Starane 250 EC
4


Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub
z lekarzem.
NIE wywoływać wymiotów.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr partii - .........Etykieta środka ochrony roślin Starane 250 EC
5

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody