Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Starane 333 EC

Zał
a ą
ł c
ą zn
z i
n k
i d
o
d
o zezwolenia MRiRW nr R- 23
2 /
3 2
/ 0
2 1
0 6
1
6 wu
u z
z d
ni
n a
i
a 05
0 .
5 08
0 .
8 2
. 01
0 6
1 r.

Posiadacz zezwolenia:
Do
D w
o
w Ag
A roS
o c
S ie
i n
e c
n es
e B.
B V.
V ,
, Pr
P in
i s
n Bo
B u
o d
u e
d w
e i
w jinl
n a
l a
a n
a
n 41
4 ,
1
, 26
2 5
6 0
5
0 Ed
E e
d g
e em
e ,
, Kr
K ól
ó e
l s
e two
w
o Be
B l
e g
l iii

Po
P d
o m
d iot
o wpr
p ow
o ad
a z
d aj
a ą
j c
ą y
y śr
ś od
o e
d k
e
k oc
o h
c r
h on
o y
y roś
o l
ś in
n na
n
a ter
e yt
y or
o ium
u
m Rz
R ec
e z
c po
p s
o p
s o
p l
o itej
e
j
Polskiej:
Do
D w
o
w Ag
A roS
o c
S ie
i n
e c
n es
e Po
P l
o s
l ka
a Sp
S .
p z
z o.
o o.
o , ul. Domaniewska 50 A, 02-67
6 2
7
2 W

ar
a s
r za
z wa
w ,
a tel.: 22 548
73 00, fax: 22 548 73 09, emai
a li: fwrpols@dow.com, www.dowagro.com.pl


STARANE 333 EC

Śr
Ś od
o e
d k
e
k pr
p zez
e na
n c
a z
c on
o y
n
y do
o st
s os
o o
s w
o an
a i
n a
a pr
p zez
e
z uż
u yt
y ko
k w
o ni
n kó
k w
ó p
r
p of
o es
e j
s o
j n
o a
n l
a n
l yc
y h
c


Zawartość substancji czynnej:
fluroksypyr (zwi
w ą
i ze
z k
e z
z g
ru
r p
u y
p
y po
p c
o ho
h d
o n
d y
n c
y h
h kwasów pirydynokarboksylowy
w c
y h w postaci estru
fluroksypyr 1-metyloheptylu) – 333 g/l (31,56%)


Zezwolenie MRi
R RW
R nr
n R
- 23/2016 wu z dnia 05.08.2016 r.


Uwaga

H319 - Dz
D i
z a
i ł
a a
ł
a dr
d aż
a n
ż i
n ą
i c
ą o
o na
n
a oc
o zy
z .
H317 - Mo
M ż
o e
ż
e po
p w
o o
w d
o o
d wa
w ć rea
e k
a cj
c ę
ę al
a e
l r
e g
r ic
i zn
z ą
n
ą sk
s ór
ó y
r .
H335 - Mo
M ż
o e
ż
e po
p w
o o
w d
o o
d wa
w ć po
p d
o r
d aż
a n
ż i
n e
i n
e i
n e
i
e dr
d óg
ó od
o d
d e
d c
e ho
h w
o y
w c
y h.
H410 - Dz
D i
z a
i ł
a a
ł
a ba
b r
a dz
d o
z
o tok
o syc
y zn
z ie
i
e na
n
a or
o g
r an
a i
n z
i m
z y
y wo
w d
o n
d e
n ,
e po
p w
o o
w d
o u
d j
u ąc
ą dł
d u
ł g
u ot
o rw
r a
w łe
ł
e skut
u k
t i.
i
.

EUH401 - W cel
e u
l
u un
u i
n k
i ni
n ę
i c
ę ia
i
a za
z g
a roż
o e
ż ń
e
ń dl
d a
l
a zd
z r
d owi
w a
i
a lu
l d
u zi
z
i i
i środ
o o
d w
o i
w s
i ka,
a na
n l
a e
l ż
e y
y po
p s
o tęp
ę o
p w
o a
w ć
a
zgodnie z instrukcją użycia.

P280 -St
S os
o ow
o a
w ć
a ręk
ę aw
a i
w c
i e
e oc
o hr
h on
o n
n e
n /
e od
o z
d i
z e
i ż
e
ż oc
o hr
h on
o n
n ą
n /
ą oc
o hr
h on
o ę
n
ę oc
o zu
z /
u oc
o hr
h on
o ę
n
ę twa
w r
a zy
z .
y
P302 + P352 – W PR
P Z
R Y
Z P
Y A
P D
A K
D U
K
U DO
D ST
S AN
A I
N A
A SI
S Ę
Ę NA
N
A SK
S Ó
K RĘ
R :
Ę um
u yć
y
ć du
d ż
u ą
ż
ą ilio
l ś
o cią
i
ą wo
w d
o y
z mydłem.
P305+P351+P338 - W PR
P Z
R Y
Z P
Y A
P D
A K
D U
K
U DO
D ST
S AN
A I
N A
A SI
S Ę
Ę DO
D OCZ
C U
Z :
U Ost
s ro
r ż
o n
ż i
n e
i
e pł
p u
ł k
u ać
a wo
w d
o ą
d
ą
pr
p ze
z z
e kilik
l a
a min
i u
n t
u .
t Wyj
y ąć
ą soc
o ze
z wk
w i
i kon
o t
n ak
a tow
o e
w ,
e jeż
e e
ż l
e il są
ą i moż
o n
ż a
n
a je
e ła
ł two
w
o us
u un
u ą
n ć
ą . Nadal
płukać.
P337+P313 - W pr
p zy
z p
y a
p dk
d u
u ut
u rzy
z m
y ywa
w n
a i
n a
i
a się
i
ę dzi
z a
i ła
ł n
a i
n a
i
a dr
d aż
a n
ż ią
i c
ą eg
e o
o na
n
a oc
o zy:
y Za
Z s
a ię
i g
ę ną
n ć
ą
po
p r
o ad
a y
d
y / zg
z ło
ł s
o ić
i
ć się
i
ę po
p d
o
d o
p
o i
p e
i k
e ę
ę le
l k
e ar
a za
z .
a

P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Starane 333 EC jest he
h r
e bi
b c
i yd
y e
d m
e , w
w for
o mie
i
e kon
o c
n en
e t
n rat
a u
u do
d
o spo
p r
o zą
z d
ą z
d a
z n
a i
n a
a em
e ul
u s
l j
s i
i wo
w d
o n
d e
n j
e ,
stos
o ow
o a
w n
a y
n m
y na
n l
a ils
i tni
n e
i ,
e pr
p ze
z z
e n
z a
n c
a zo
z n
o ym
y do
d
o
po
p w
o s
w cho
h d
o o
d we
w g
e o
o
zwa
w l
a c
l za
z n
a i
n a
i
a
rocznych
i wieloletnich chw
h a
w s
a tów
w dw
d u
w lilś
i cie
i n
e n
n yc
y h.
h

1
Etykieta środ
o k
d a
a o
c
o hr
h ony
n r
ośliln
i
n St
S a
t r
a ane
n
e 33
3 3
3
3 EC
E , za
z ł
a ą
ł c
ą zn
z ik
i d
o
d
o ze
z zw
z ole
l ni
n a
a MR
M iR
i W

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna fluroksypyr zaliczana jest do grupy O.
Środek Starane 333 EC przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub
ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Starane 333 EC jest środkiem selektywnym o działaniu układowym, pobieranym poprzez
liście chwastów, a następnie przemieszczanym do korzeni roślin powodującym
zahamowanie wzrostu roślin, a następnie ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka
na chwasty są widoczne po upływie 2-3 dni. Zamieranie chwastów następuje po 5-7 dniach.
Środek zwalcza przytulię czepną w każdej fazie jej rozwoju.
Środek stosować podczas dobrej pogody, w okresie intensywnego wzrostu chwastów.

Chwasty wrażliwe:
bieluń dziędzierzawa, gwiazdnica pospolita, koniczyna biała,
niezapominajka polna, przytulia czepna, poziewnik szorstki, rdest powojowy, rdest ptasi,
szczawie.

Chwasty średniowrażliwe:
gorczyca polna, powój polny, rdest ziemnowodny, rogownica
skupiona, samosiewy ziemniaka, zwrotnica zwierciadło Wenery.

Chwasty odporne:
przetacznik perski, dymnica pospolita, rumianek pospolity, starzec
zwyczajny, psianka czarna

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, jęczmień ozimy,
jęczmień jary, żyto, owies, pszenica orkisz
Termin stosowania:
Zboża ozime - opryskiwać wiosną, po ruszeniu wegetacji od początku fazy krzewienia do
fazy drugiego kolanka (BBCH 21-32),
Zboża jare – od początku fazy krzewienia do fazy drugiego kolanka (BBCH 21-32)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,54 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie; średniokropliste.

Kukurydza uprawiana na nasiona
Termin stosowania: Opryskiwać w fazie 1-6 liści kukurydzy (BBCH 11-16).

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,54 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Plantacje nasienne traw, użytki zielone (łąki i pastwiska)
Termin stosowania: opryskiwać od marca do czerwca od fazy 3 liści do fazy drugiego
kolanka (BBCH 13 – 32).

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,54 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.

2
Etykieta środka ochrony roślin Starane 333 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Trawniki, murawa
Termin stosowania: opryskiwać od marca do września od fazy 3 liści do fazy drugiego
kolanka (BBCH 13 – 32).

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,54 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Na teren potraktowany środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich,
a szczególnie bydła mlecznego, wcześniej niż po upływie 7 dni od zabiegu.
2. Środek jest odporny na zmywanie przez deszcz po upływie 1 godziny od zastosowania.
3. W trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna
być niższa niż 8°C.
4. W przypadku stosowania środka w mieszaninie z innymi herbicydami należy ściśle
przestrzegać etykiet tych środków.
5. W uprawie kukurydzy środek Starane 333 EC może powodować nieznaczne i przejściowe
zahamowanie wzrostu kukurydzy bez wpływu na wysokość i jakość plonu.
6. Ze względu na możliwość wystąpienia objawów fitotoksyczności na niektórych
odmianach kukurydzy (szczególnie na nowych odmianach) przed zastosowaniem
środka Starane 333 EC
w tych odmianach, zaleca się wykonanie na każdej uprawie
próbnego zabiegu w celu sprawdzenia czy nie występują objawy uszkodzenia roślin
lub skontaktowanie się z doradcą albo przedstawicielem podmiotu posiadającego
zezwolenie.

7. Środka nie stosować:
– w zbożach z wsiewką roślin motylkowych,
– na rośliny słabe lub uszkodzone przez przymrozki, choroby czy szkodniki,
– nie stosować w kukurydzy gdy temperatura powietrza w trakcie zabiegu jest poniżej
12°C.
8. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji do poziomu nie stwarzającego
zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. Po zbiorze roślin uprawnych w których był
stosowany środek Starane 333 EC można uprawiać wszystkie rośliny następcze.
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku
uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po wykonaniu uprawy
przedsiewnej na polu tym można uprawiać wszystkie gatunki zbóż jarych i kukurydzę.
Na plantacji, na której zastosowano środek Starane 333 EC w mieszaninie z innym środkiem
ochrony roślin należy uwzględniać działanie następcze innego środka wchodzącego w skład
tej mieszaniny.

Sporządzanie cieczy użytkowej
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do

3
Etykieta środka ochrony roślin Starane 333 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW

potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego
w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw
w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz
użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Przy przygotowywaniu cieczy użytkowej może powstać znaczna ilość piany.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież roboczą w trakcie
przygotowywania cieczy użytkowej.
Stosować odzież roboczą w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia w którym na obszar na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji)
:
dla ludzi - nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni
roślin (1 dzień).
zwierzęta gospodarskie – 7 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji)
: nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz)
:
7 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

4
Etykieta środka ochrony roślin Starane 333 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą.
− w temperaturze 0oC - 30oC

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku dostania się na skórę: umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady / zgłosić
się pod opiekę lekarza.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

5
Etykieta środka ochrony roślin Starane 333 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody