Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Starpro 430 SCZałącznik do decyzji MRiRW nr R -534./2015d z dnia 19.06.2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-161/2012 z dnia 27.11.2012 r.
Posiadacz zezwolenia:
Rotam Agrochemical Europe Ltd, Hamilton House, Mabledon Place, WC1H9BB Londyn,
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytani i Irlandi Północnej, tel: + 44 207 953 0447,
e-mail: contacteu@rotam.com
Podmiot wprowadzający środek na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, Rzeczpospolita
Polska, tel: + 48 22 866 41 80, fax: + 48 22 866 41 90.
STARPRO 430 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
tebukonazol – związek z grupy konazoli-triazoli – 430 g w 1 litrze środka (39,29%).
Zezwolenie MRiRW nr R-161/2012 z dnia 27.11.2012 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R -534/2015d z dnia 19.06.2015 r.
UWAGA
H361d – Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P202 - Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków
bezpieczeństwa.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.
P391 - Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
Starpro 430 SC jest środkiem grzybobójczym w formie płynu do sporządzania emulsji
wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego
w ochronie pszenicy ozimej, jęczmienia jarego oraz rzepaku ozimego przed chorobami
grzybowymi. Środek wykazuje dodatkowo korzystny wpływ na rozwój roślin rzepaku.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
STOSOWANIE ŚRODKA
Rzepak ozimy
Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób
w następujących terminach:
Etykieta środka ochrony roślin Starpro 430 SC , załącznik do zezwolenia MRiRW
2
Termin stosowania: jesienią w stadium 4-8 liści rzepaku (BBCH 14-18).
sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,45 l/ha
Liczba zabiegów: 1
Stosowanie środka jesienią poprawia również zimotrwałość roślin poprzez pobudzenie
systemu korzeniowego i zahamowanie wzrostu części nadziemnej.
Termin stosowania: wiosną w fazie wydłużania pędu głównego (BBCH 30-39).
sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Liczba zabiegów: 1
Termin stosowania: wiosną od fazy początku kwitnienia do fazy końca kwitnienia
(BBCH 60-69)
czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Liczba zabiegów: 1
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Pszenica ozima
Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób w jednym
z następujących terminów:
Termin stosowania: Środek stosować od fazy początku wzrostu źdźbła do fazy widocznego
liścia flagowego (BBCH 30-39).
mączniak prawdziwy zbóż, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści.
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od fazy początku kłoszenia do początku fazy
kwitnienia (BBCH 51-61).
mączniak prawdziwy zbóż, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza
paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
W warunkach sprzyjających rozwojowi chorób kłosa na pszenicy ozimej zalecany termin
zabiegu opryskiwania można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Jęczmień jary
Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób w jednym
z następujących terminów:
Termin stosowania: Środek stosować od fazy zakończenia krzewienia do fazy 2 kolanka
(BBCH 29-32).
rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza
zbóż.
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Etykieta środka ochrony roślin Starpro 430 SC, załącznik do decyzji MRiRW
3
Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy kłoszenia do początku fazy
kwitnienia (BBCH 51-61).
rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza
zbóż, fuzarioza kłosów.
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środek stosować w temperaturze powyżej 12oC.
2. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać
do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem)
i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu
środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz
mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ i MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe, lub,
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających
biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
s
trony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy u
żytkowej, które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania
cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód produktem lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu
wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
Etykieta środka ochrony roślin Starpro 430 SC, załącznik do decyzji MRiRW
4
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów nie będących celem działania środka konieczne
jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nie użytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej
(okres karencji):
Pszenica ozima – 35 dni,
Jęczmień jary – 35 dni,
Rzepak ozimy – 56 dni.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać
lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
- w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC z dala od źródeł ciepła.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr parti - ........
Etykieta środka ochrony roślin Starpro 430 SC, załącznik do decyzji MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody