Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Steward 30 WG

Załącznik do decyzji MRiRW nr R -455 /2016d z dnia 15 .09.2016 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 51/2011 z dnia 09.08.2011 r.

Posiadacz zezwolenia:

DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa, tel.: 22 320 09 00, fax: 22 320 09
50, e-mail: kontakt.ag@pol.dupont.comS T E W A R D 30 WGŚrodek ochrony roślin przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
indoksakarb (związek z grupy oksadiazyn) - 300 g/kg (30%).


Zezwolenie MRiRW nr R - 51/2011 z dnia 09.08.2011 r.
zmienione decyzją nr R - 34/2012 z dnia 26.01.2012 r.,

decyzją nr R - 52/2015d z dnia 29.01.2015 r.,
decyzją MRiRW nr R – 790/2015 d z dnia 24.09.2015 r.
oraz decyzją MRiRW nr R- 455/2016d z dnia 15.09.2016 r.
UWAGA

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H371 - Może powodować uszkodzenie narządów (układ nerwowy).
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany.
EUH208 – Zawiera indoksakarb. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P391 - Zebrać wyciek.
P301+P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować
się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P309 + P311 - W przypadku narażenia lub złego samopoczucia: Skontaktować się
z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
Etykieta środka ochrony roślin Steward 30 WG, załącznik do decyzji MRiRW

OPIS DZIAŁANIA
Środek owadobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu
kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania jaj oraz larw szkodliwych owadów
zjadających liście w uprawie jabłoni, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, winorośli, kapusty
głowiastej białej, kukurydzy oraz kukurydzy cukrowej. Na roślinie środek działa powierzchniowo.
Środek działa na komórki nerwowe owada, co prowadzi do paraliżu, a następnie do śmierci
szkodnika w czasie 24-60 godzin od pobrania środka wraz z pokarmem. Szkodnik przestaje
żerować po 2-8 godzinach od zabiegu.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy
polowych oraz sadowniczych.

STOSOWANIE ŚRODKA
Jabłoń
Owocówka jabłkóweczka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,17 – 0,2 kg/ha.

Termin stosowania: Opryskiwać w okresie intensywnego lotu motyli i składnia jaj (na kilka dni
przed rozpoczęciem wylęgu gąsienic) od początku fazy rozwoju owoców do fazy, gdy owoc
osiąga 70% typowej wielkości (BBCH 71-77).
Zwójki liściowe
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,17 kg/ha.
Termin stosowania: Opryskiwać latem w okresie wylęgania się gąsienic od początku fazy
rozwoju owoców do fazy, gdy owoc osiąga 70% typowej wielkości (BBCH 71-77).

Zalecana ilość wody: 500 - 900 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

Kapusta głowiasta biała

Bielinek kapustnik
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 – 0,12 kg/ha.

Termin stosowania: Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic od początku fazy
kwitnienia do końca fazy dojrzewania owoców i nasion (BBCH 61-89).

Bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 kg/ha.
Termin stosowania: Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic.

Zalecana ilość wody: 500 - 600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Etykieta środka ochrony roślin Steward 30 WG, załącznik do decyzji MRiRW
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

Kukurydza
Omacnica prosowianka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125– 0,15 kg/ha.
Zalecany jest dodatek adiuwanta Trend 90 EC w ilości 0,1% (100 ml na 100 l).
Wyższą dawkę stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika lub starszych roślin
kukurydzy.
Termin stosowania: Opryskiwać od początku masowego wylotu motyli do momentu wylęgu
pierwszych larw nie wcześniej niż od fazy czwartego kolanka i nie później niż do fazy pełnej
dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 34-77). Zastosowanie środka zapewnia średni poziom
zwalczania szkodnika.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 – 0,15 kg/ha.
Zalecany jest dodatek adiuwanta Trend 90 EC w ilości 0,1% (100 ml na 100 l).
Termin stosowania: Opryskiwać od fazy kwitnienia (początek pylenia) do początku fazy
dojrzałości woskowej (BBCH 63-83).
Liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.


Stosowanie środka ochrony roślin
w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin
stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Porzeczka czarna, porzeczka czerwona

Zwójki liściowe
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,17 kg/ha.
Termin stosowania: od początku fazy gdy pąki kwiatowe są zamknięte w jasnobrązowe łuski do
końca fazy dojrzałości zbiorczej owoców (BBCH 51-87).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Etykieta środka ochrony roślin Steward 30 WG, załącznik do decyzji MRiRW

Winorośl
Zwójka kwasigroneczka, zwójka krzyżóweczka (gronóweczka)
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 kg/ha.
Termin stosowania: od fazy 3 liści właściwych do końca fazy gdy jagody są dojrzałe do zbioru
(BBCH 13-89).
Zalecana ilość wody: 200-1500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

Kukurydza cukrowa
Omacnica prosowianka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125– 0,15 kg/ha.
Zalecany jest dodatek adiuwanta Trend 90 EC w ilości 0,1% (100 ml na 100 l).
Wyższą dawkę stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika lub starszych roślin
kukurydzy.
Termin stosowania: Opryskiwać od początku masowego wylotu motyli do momentu wylęgu
pierwszych larw nie wcześniej niż od fazy czwartego kolanka i nie później niż do fazy pełnej
dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 34-77). Zastosowanie środka zapewnia średni poziom
zwalczania szkodnika.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 20 dni.

Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,15 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,125 – 0,15 kg/ha.
Zalecany jest dodatek adiuwanta Trend 90 EC w ilości 0,1% (100 ml na 100 l).
Termin stosowania: Opryskiwać od fazy kwitnienia (początek pylenia) do początku fazy
dojrzałości woskowej (BBCH 63-83).
Liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ
ROLNICZĄ

1. Wyższe z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodników, na
szkodniki w starszych fazach rozwojowych oraz w późniejszych fazach rozwojowych roślin
(kukurydza).
Etykieta środka ochrony roślin Steward 30 WG, załącznik do decyzji MRiRW
2. Środek Steward 30 WG nie powinien być stosowany częściej niż 3 razy w okresie wegetacji
danej rośliny uprawnej, przemiennie z insektycydami o odmiennym mechanizmie działania,
w odstępach nie krótszych niż 10 dni.
3. Środek stosować nie później niż do 30 minut przed przewidywanymi opadami deszczu.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny
wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić
wodą do potrzebnej ilości. Włączyć mieszadło minimum 10 minut przed zabiegiem, w celu
dokładnego rozpuszczenia preparatu.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz
mechanicznie wymieszać. W przypadku tego typu opryskiwaczy, najpierw rozpuścić preparat
w niewielkiej ilości wody i następnie wlać do zbiornika opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz
skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli
jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub
etykietę.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez
rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W przypadku uprawy jabłoni w celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.
Etykieta środka ochrony roślin Steward 30 WG, załącznik do decyzji MRiRW
W przypadku uprawy porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej i winorośli w celu ochrony
organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od
zbiorników i cieków wodnych.
W przypadku uprawy kapusty głowiastej białej i kukurydzy w tym kukurydzy cukrowej w celu
ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od
zbiorników i cieków wodnych.
W przypadku uprawy jabłoni, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej i winorośli w celu ochrony
roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy
ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
W przypadku uprawy kapusty głowiastej białej i kukurydzy tym kukurydzy cukrowej w celu
ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne
w czasie kwitnienia. Nie używać w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek. Nie stosować, kiedy
występują kwitnące chwasty.
Działa bardzo toksycznie na pszczoły w dawce powyżej 0,167 kg środka /ha.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Kapusta głowiasta biała – 3 dni.
Jabłoń, porzeczka czarna, porzeczka czerwona - 7 dni.
Winorośl – 10 dni.
Kukurydza, kukurydza cukrowa – 14 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w
którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w
miejscach
lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Nie dopuścić do przemarznięcia środka.

Etykieta środka ochrony roślin Steward 30 WG, załącznik do decyzji MRiRW
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z
OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku narażenia lub złego samopoczucia: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ
lub lekarzem.
Okres ważności - 3 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
Etykieta środka ochrony roślin Steward 30 WG, załącznik do decyzji MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody