Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Stomp 400 SC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 4322014d z dnia 30.10.2014 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-21/2011 z dnia 7.03.2011 r.
Posiadacz zezwolenia:
BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec,
tel.: +49 621 60-0, fax: +49 621 60-42525, e-mail: info.service@basf- ag.de;
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej
:
BASF Polska Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, tel.: 22 570 99 99,
fax: 22 570 97 92, e-mail: poczta@basf.com.
STOMP 400 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
pendimetalina (związek z grupy dinitroanilin) – 400 g/l (36 %).
Zezwolenie MRiRW Nr R - 21/2011 z dnia 07.03.2011 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R - 224/2014d z dnia 25.06.2014 r.,
zmienione decyzją MriRW nr R - 432/2014d z dnia 30.10.2014 r.
UWAGA
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
EUH 208 - Zawiera pendimetalinę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą
stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów
dwuliściennych i jednoliściennych w ziemniaku, kukurydzy i ostropeście plamistym. Środek
pobierany jest przez korzenie i części nadziemne chwastów.
Środek Stomp 400 SC jest przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania i wschodów. Chwasty
jednoliścienne są zwalczane do fazy pierwszego lub do początku drugiego liścia,
a dwuliścienne do fazy dwóch liści właściwych.
Chwasty wrażliwe:
chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa
biała, maruna bezwonna, rdest powojowy, tobołki polne, włośnice i wyki.
Etykieta środka ochrony roślin Stomp 400 SC załącznik do decyzji MRiRW
Chwasty średnio wrażliwe:
bodziszek drobny, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest plamisty, rumian polny,
rumianek pospolity.
Chwasty średnio odporne: samosiewy rzepaku.
Chwasty odporne: przetacznik polny.
STOSOWANIE ŚRODKA
ZIEMNIAK
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania: przed wschodami ziemniaków, po uprzednim obredleniu
i zabronowaniu pola. Nie stosować środka po wschodach ziemniaków.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
W celu poszerzenia spektrum zwalczania chwastów środek Stomp 400 SC można stosować
przedwschodowo w mieszaninie ze środkiem Afalon Dyspersyjny 450 SC
Zalecana dawka: Stomp 400 SC 3,0 – 4,0 l/ha + Afalon Dyspersyjny 450 SC 2,0 l/ha.
KUKURYDZA
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania: bezpośrednio po siewie kukurydzy przed wschodami chwastów.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH
MAŁOOBSZAROWYCH
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik.
OSTROPEST PLAMISTY
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania: do trzech dni po siewie ostropestu plamistego.
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku wcześniejszego likwidowania plantacji opryskanej środkiem, po wykonaniu orki
na głębokość 15 cm i dobrym wymieszaniu gleby można uprawiać pszenicę jarą, jęczmień
Etykieta środka ochrony roślin Stomp 400 SC załącznik do decyzji MRiRW
jary, ziemniak oraz te rośliny, do odchwaszczania których zaleca się stosowanie środka
Stomp 400 SC.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Zalecane dawki środka uzależnione są od zwięzłości gleby i rodzaju zachwaszczania.
Na glebach lżejszych stosować niższe dawki, a wyższe na glebach ciężkich, o większej
zawartości próchnicy.
Środka nie stosować:
− na glebach lekkich, piaszczystych, ubogich w próchnicę, a także zalanych wodą,
− w przypadku siewu nasion płytszego niż 2 cm z uwagi na możliwość uszkodzenia
roślin
Środka nie mieszać z glebą.
Podczas stosowania preparatu nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem), następnie
uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika
opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie
wymieszać.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe, lub,

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochroną/odzież ochronną.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Etykieta środka ochrony roślin Stomp 400 SC załącznik do decyzji MRiRW
Zebrać wyciek.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości:
− 20 metrów od zbiorników i cieków wodnych w przypadku uprawy ziemniaka,
− 10 metrów od zbiorników i cieków wodnych w przypadku uprawy kukurydzy i ostropestu
plamistego.
W celu ochrony roślin i stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:
− 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub
− 1 metra od terenów od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku zastosowania
rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie
wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy roboczej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo
:
Nie dotyczy.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC, z dala od źródeł ciepła,
− pod zamknięciem.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środku ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 3lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr parti - ........
Etykieta środka ochrony roślin Stomp 400 SC załącznik do decyzji MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody