🔔 Pierwszy miesiąc prenumeraty za jedyne 9 zł
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Sultan Top 500 SCZałącznik do decyzji MRiRW nr R- 47/2015d z dnia 29.01.2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-7/2014zr z dnia 15.01.2014 r.
Posiadacz zezwolenia:
ADAMA Polska Sp. z o.o. ul. Sienna 39, 00 - 121 Warszawa, tel. (22) 395 66 60, infolinia:
(22) 395 66 66, fax (22) 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie:
1. Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, Tel.: (63) 240 01 18, Fax: (63) 240
01 18 wew. 136, e-mail: biuro@pakon-konin.pl
2. "SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., 62-002 Suchy Las,
ul. Jagodowa 4, Tel. (61) 297 26 00, (61) 812 51 13, Fax. (61) 297 26 02,
e-mail: sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl
3. Wilshire Holding Sp. z o.o. Pass 20N, 05-870 Błonie, tel: (22) 731 50 86/85/84, fax:
(22) 725 54 02, www.whlogistics.pl
4. ADAMA Manufacturing Poland S.A. ul Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, tel.: (71)
794 22 35, fax.: (71) 794 39 66, infolinia: (71) 794 20 40, e-mail:
biuro_amp@adama.com
SULTAN TOP 500 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zezwolenie MRiRW nr R -7/2014zr z dnia 15.01.2014 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R- 405/2014d z dnia 24.10.2014 r.
oraz decyzją MRiRW nr R -47/2015d z dnia 29.01.2015 r.
Zawartość substancji czynnych:
metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) - 375 g /l (32,92%)
chinomerak
(związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) - 125 g/l (10,97%)
UWAGA
H351 – Podejrzewa się, że powoduje raka.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 208 – Zawiera metazachlor. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej
EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia
P202 – Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków
bezpieczeństwa.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P391 – Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
Sultan Top 500 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w postaci stężonej
zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym
do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku
ozimym.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
Etykieta Sultan Top 500 SC, załącznik do decyzji MRiRW
1
DZIAŁANINE NA CHWASTY
Środek Sultan Top 500 SC pobierany jest przez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je
przed wschodami.
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna
bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia
czepna, rumianek pospolity, tasznik pospolity.
Chwasty średnio wrażliwe: chwastnica jednostronna, komosa biała, mak polny, miotła
zbożowa, szarłat szorstki, wiechlina roczna, wyczyniec polny.
Chwasty odporne: dymnica pospolita, fiołek polny, rumian polny, tobołki polne.
STOSOWANIE ŚRODKA
Rzepak ozimy
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Termin stosowania środka :
stosować jesienią:
a) bezpośrednio po siewie nasion rzepaku, do końca fazy kiedy liścienie przedostają się na
powierzchnię gleby.
Nasiona rzepaku wysiać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią.
Zabieg wykonywać na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
lub
b) po wschodach rzepaku, do końca fazy 4 liścia właściwego rzepaku ozimego.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w okresie wegetacji rzepaku ozimego do poziomu nie stwarzającego
zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. Po zbiorze nasion rzepaku ozimego można
uprawiać wszystkie rośliny uprawne.
W przypadku konieczności zaorania plantacji rzepaku traktowanej środkiem Sultan Top 500
SC (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) jesienią tego
samego sezonu wegetacyjnego po wykonaniu głębokiej orki można uprawiać tylko rzepak
ozimy, natomiast na wiosnę można uprawiać zboża jare (słomy zbóż nie przeznaczać na
paszę) oraz wszystkie inne rośliny uprawne.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTY-
KĄ ROLNICZĄ

Po opryskaniu pola nie wykonywać żadnych zabiegów pielęgnacyjnych.
Silne opady deszczu występujące po zabiegu mogą spowodować zahamowanie wzrostu
roślin, przerzedzenie łanu lub deformację liści rzepaku, zwłaszcza w przypadku
występowania w tym czasie niskich temperatur. Objawy te są szczególnie widoczne
wówczas, gdy rzepak uprawia się na glebach lekkich i piaszczystych, mają one jednak
charakter przejściowy i nie wpływają na przezimowanie oraz plonowanie rzepaku.
Środek ochrony roślin Sultan Top 500 SC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające
substancję czynną metazachlor, także w połączeniu z innymi środkami ochrony roślin
zawierającymi tę substancję czynną, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie
częściej niż co rok, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na
hektar.
Etykieta Sultan Top 500 SC, załącznik do decyzji MRiRW
2
Środek ochrony roślin Sultan Top 500 SC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające
substancję czynną chinomerak, także w połączeniu z innymi środkami ochrony roślin
zawierającymi tę substancję czynną, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie
częściej niż co rok, w dawkach nie przekraczających łącznie 0,25 kg substancji czynnej na
hektar.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny
uprawne.
Nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych
i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza
niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, je-
żeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 5 m od zbiornika i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Etykieta Sultan Top 500 SC, załącznik do decyzji MRiRW
3
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):

Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:

Nie dotyczy
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpie-
czające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą
Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Przechowywać pod zamknięciem.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr parti - ........
Etykieta Sultan Top 500 SC, załącznik do decyzji MRiRW
4

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody