Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Sumi-Alpha 050 ECZałącznik do decyzji MRiRW nr R-37/2016d z dnia21.01.2016 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-177/2012 z dnia 20.12.2012 r.
Posiadacz zezwolenia: Sumitomo Chemical Agro Europe SAS 2, rue Claude Chappe
F-69370, Saint-Didier-au-Mont d’Or, Republika Francuska
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej:
Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa,
tel.: + 48 22 886 41 80, fax: + 48 22 866 41 90, e-mail: sekretariat@arysta.com
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony
roślin:

1. ZPH AGROMIX Roman Szewczyk, ul. Mokra 7, 32-005 Niepołomice, tel.: +48 12 281
10 08, fax: +48 12 281 14 54.
2. TARGET S.A., ul. Przemysłowa 5, Kartoszyno, 84-110 Krokowa, tel.: +48 58 774 10
90, fax: +48 58 676 74 89.
3. "SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy sp. j., ul. Jagodowa 4, 62-002
Suchy Las, tel.: +48 61 812 51 13, +48 61 297 26 00, fax: +48 61 297 26 02.
4. Towarzystwo Chemiczne DANMAR, ul. Nasienna 1, 91-231 Łódź, tel.: +48 42 650 95
50, +48 42 650 66 95.
5. PAKON Sp. z o.o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel./fax: +48 63 240 01 18.
6. Fregata S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk-Oliwa, tel.: +48 58 552 00 27 do
29, fax: +48 58 552 48 31.
7. Agrecol Sp. z o.o., Mesznary 2, 98-400 Wieruszów, tel.: +48 62 783 20 00, fax: +48
62 784 44 45.
8. „AGROPAK” Sp. Jawna Brzeziński i Wspólnicy., ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno,
tel./fax: + 48 32 615 63 30.
SUMI-ALPHA 050 EC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
esfenwalerat
(związek z grupy pyretroidów) - 50 g w 1 litrze środka (5,54%)
Zezwolenie MRiRW nr R-177/2012 z dnia 20.12.2012 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-147/2013d z dnia 20.06.2013 r.,
decyzją MRiRW nr R-204/2015d z dnia 19.03.2015 r.,
oraz decyzją MRiRW nr R-37/2016d z dnia 21.01.2016 r.
Niebezpieczeństwo
H226 – Łatwopalna ciecz i pary.
H302 – Działa szkodliwie po połknięciu
H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H318 – Powoduje poważne uszkodzenia oczu.
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry
H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H373 – Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie
powtarzane.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących
powierzchni-nie palić.
P301+P310 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ lub z lekarzem.
P331 – NIE wywoływać wymiotów.
P304+P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić
lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w
pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P261 – Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P303+P361+P353 – W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast
usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem
wody/prysznicem.
OPIS DZIAŁANIA
Sumi-Alpha 050 EC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania
emulsji wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym.Przeznaczony jest do zwalczania
szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych i warzywniczych. Na roślinie działa
powierzchniowo.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego
opryskiwacza polowego lub sadowniczego.
STOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY ROLNICZE
1. Pszenica ozima, pszenżyto ozime.
mszyce
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Stosować w przypadku wystąpienia mszyc, nie później niż do początku fazy dojrzałości
mlecznej ziarna.
skrzypionki
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Stosować od początku wylęgania się larw.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
2. Rzepak ozimy.
chowacz podobnik (szkodnik łuszczynowy)
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.
słodyszek rzepakowy
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, w fazie paka kwiatowego zgodnie z
sygnalizacją.
Etykieta środka ochrony roślin Sumi-Alpha 050 EC, załącznik do decyzji MRiRW
2
pryszczarek kapustnik (szkodnik łuszczynowy).
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zabieg wykonać w okresie opadania płatków kwiatowych, po wykształceniu pierwszych
łuszczyn.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: 14 dni.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
ROŚLINY WARZYWNE (W GRUNCIE).
1. Kapusta głowiasta
gąsienice piętnówki kapustnicy, bielinka kapustnika i rzepnika.
Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI:
1. Środek działa skuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. W temperaturze wyższej zabieg
wykonywać pod koniec dnia.
2. W przypadku opryskiwania roślin (np. kapusta) lub szkodników (np. mszyca kapuściana)
pokrytych nalotem woskowym do cieczy użytkowej dodać środek zwilżający.
3. Zabieg przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie, aby wszystkie
części rośliny były pokryte cieczą użytkową.
4. Na plantacjach kwitnących roślin, a także w bliskim ich sąsiedztwie zabieg wykonać
przed wieczorem, po zakończeniu dziennego oblotu pszczół.
Nie stosować na roślinach pokrytych spadzią.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza
niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku
przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową
w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Etykieta środka ochrony roślin Sumi-Alpha 050 EC, załącznik do decyzji MRiRW
3
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić, ani nie palić podczas używania produktu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie w trakcie przygotowywania cieczy
użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest stosowanie 15 metrowej strefy
ochronnej od zbiorników i cieków wodnych wraz z użyciem końcówek do opryskiwaczy
redukujących znoszenie cieczy użytkowej o 50%.

W celu ochrony stawonogów niebędących celem zwalczania konieczne jest stosowanie
5 metrowej strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo.
OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA,
KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ
WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY
UPRAWNEJ (okres karencji)

Pszenica ozima, pszenżyto ozime – 28 dni
Rzepak ozimy – 42 dni
Kapusta głowiasta – 7 dni
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE
NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI
ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W
KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:
Nie dotyczy.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
Etykieta środka ochrony roślin Sumi-Alpha 050 EC, załącznik do decyzji MRiRW
4
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− z dala od źródeł ciepła,

w temperaturze nieprzekraczającej zakresu 0°C – 30°C.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub
z lekarzem
NIE wywoływać wymiotów.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji
umożliwiającej swobodne oddychanie.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą
zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr parti - ........
Etykieta środka ochrony roślin Sumi-Alpha 050 EC, załącznik do decyzji MRiRW
5

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody