Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Superherb 20 SG1
Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 890/2015d z dnia 28.10.2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R – 44/2012 z dnia 05.03.2012 r.
Posiadacz zezwolenia:
INNVIGO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02 - 486 Warszawa, tel. +48 22 468 26 70, e -
mail: biuro@innvigo.com
S U P E R H E R B 20 SG
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.
Zawartość substancji czynnej:
metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 20% (200
g/kg).

Zezwolenie MRiRW nr R- 44/2012 z dnia 05.03.2012 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr R - 108/2013d z dnia 24.05.2013 r.
oraz decyzją MRiRW nr R – 890/2015d z dnia 28.10.2015 r.
Uwaga
H 319 - Działa drażniąco na oczy.
H 410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P 280 - Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
P 305 + P 351 + P 338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P 391 - Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
SUPERHERB 20 SG jest środkiem chwastobójczym w formie granul
rozpuszczalnych w wodzie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych
w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie ozimym, jęczmieniu jarym.
Środek Superherb 20 SG stosuje się przy użyciu opryskiwaczy polowych.
Etykieta Superherb 20 SG
2
DZIAŁANIE NA CHWASTY
SUPERHERB 20 SG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym.
Środek pobierany jest poprzez liście oraz korzenie roślin i szybko przemieszczany w
całej roślinie. Wstrzymuje całkowicie lub ogranicza wzrost i rozwój chwastów wkrótce
po zabiegu. Pełny efekt chwastobójczy środka widoczny jest po upływie 2-4 tygodni
od zastosowania.
Śr
odek SU

PERHERB 20 SG stosowany solo:
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota
różowa, mak polny, maruna bezwonna, poziewnik szorstki,
rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne (w dawce 30
g/ha).
Chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek (w dawce 30 g/ha), komosa biała,
przetacznik perski, samosiewy rzepaku.
Chwasty średnio odporne: przytulia czepna (w dawce 30 g/ha).
Mieszanina zbiornikowa:
SUPERHERB 20 SG 20 g/ha + GALAPER 200 EC 0,25 - 0,6 l/ha
lub
SUPERHERB 20 SG 20 g/ha + FLUROHERB 200 EC 0,25 - 0,6 l/ha
lub
SUPERHERB 20 SG 20 g/ha + HERBISTAR 200 EC 0,25 - 0,6 l/ha
Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota
purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna
bezwonna, przytulia czepna, poziewnik szorstki, rdest
powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne.
STOSOWANIE ŚRODKA
1 Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime
Środek stosować w fazie krzewienia, najpóźniej do końca fazy 1- go kolanka.
Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek na młode, intensywnie
rosnące chwasty.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha.

W celu podniesienia skuteczności zwalczania chwastów średnio wrażliwych i średnio
odpornych (chaber bławatek i przytulia czepna) oraz w warunkach niesprzyjających
działaniu środka SUPERHERB 20 SG (susza, niska temperatura) zaleca się
dodawanie do zbiornika opryskiwacza środka wspomagającego ASYSTENT 90 EC
w dawce 0,1 l/ha lub ASYSTENT + w dawce 0,05 %.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów w zbożach ozimych
(głównie przytulia czepna i samosiewy rzepaku) środek SUPERHERB 20 SG można
Etykieta Superherb 20 SG
3
stosować łącznie ze środkiem GALAPER 200 EC lub FLUROHERB 200 EC lub
HERBISTAR 200 EC w dawce:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
SUPERHERB 20 SG 20 g/ha + GALAPER 200 EC 0,4 – 0,6 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
SUPERHERB 20 SG 20 g/ha + GALAPER 200 EC 0,4-0,6 l/ha.
lub
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
SUPERHERB 20 SG 20 g/ha + FLUROHERB 200 EC 0,4 – 0,6 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
SUPERHERB 20 SG 20 g/ha + FLUROHERB 200 EC 0,4 – 0,6 l/ha.
lub
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
SUPERHERB 20 SG 20 g/ha + HERBISTAR 200 EC 0.4-0.6 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
SUPERHERB 20 SG 20 g/ha + HERBISTAR 200 EC 0.4-0.6 l/ha.
2 Jęczmień jary
Środek stosować w fazie krzewienia.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha.

W celu podniesienia skuteczności zwalczania chabra bławatka i chwastów średnio
wrażliwych (fiołek polny, komosa biała) oraz w warunkach niesprzyjających działaniu
środka SUPERHERB 20 SG (susza, niska temperatura) zaleca się dodawanie do
zbiornika opryskiwacza środka wspomagającego ASYSTENT 90 EC w dawce 0,1
l/ha lub ASYSTENT + w dawce 0,05 %.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
W celu poszerzenia zakresu skutecznie zwalczanych gatunków chwastów w
jęczmieniu jarym (przytulia czepna, chaber bławatek, fiołek polny, komosa biała)
środek SUPERHERB 20 SG można stosować łącznie ze środkiem GALAPER 200
EC lub FLUROHERB 200 EC lub HERBISTAR 200 EC w dawce:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
SUPERHERB 20 SG 20 g/ha + GALAPER 200 EC 0,25 - 0,4 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
SUPERHERB 20 SG 20 g/ha + GALAPER 200 EC 0,25 - 0,4 l/ha.
lub
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
SUPERHERB 20 SG 20 g/ha + FLUROHERB 200 EC 0,25 - 0,4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
SUPERHERB 20 SG 20 g/ha + FLUROHERB 200 EC 0,25 - 0,4 l/ha
lub
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
Etykieta Superherb 20 SG
4
SUPERHERB 20 SG 20 g/ha + HERBISTAR 200 EC 0,25 - 0,4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
SUPERHERB 20 SG 20 g/ha + HERBISTAR 200 EC 0,25 - 0,4 l/ha
UWAGI:
1. Większe z zalecanych dawek herbicydów stosować w przypadku zwalczania
chwastów w starszej fazie rozwojowej oraz większego ich nasilenia.
2. W przypadku stosowania mieszaniny zbiornikowej SUPERHERB 20 SG +
GALAPER 200 EC lub FLUROHERB 200 EC lub HERBISTAR 200 EC do
zbiornika opryskiwacza nie należy dodawać żadnych środków wspomagających.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Zboża jare i ozime - w przypadku konieczności likwidacji plantacji w tym samym sezonie
wegetacyjnym po wykonaniu orki na głębokość 10 cm.
Zboża ozime, rzepak ozimy – po zbiorze rośliny uprawnej w tym samym sezonie
wegetacyjnym.
Wszystkie gatunki roślin uprawnych – w przyszłym sezonie wegetacyjnym.
UWAGA!
1.
Nie należy uprawiać rzepaku ozimego jako rośliny następczej w tym samym
roku kalendarzowym, jeśli po zastosowaniu środka Superherb 20 SG w zbożach
ozimych

w pełnej dawce wystąpiła długotrwała susza.
2.
Przed siewem lub sadzeniem rośliny następczej należy wykonać orkę na
głębokość min. 10 cm.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Środka nie stosować:
- na tym samym stanowisku częściej niż raz w sezonie,
- na glebach bardzo lekkich oraz na polach o pH gleby wyższym niż 7,5;
- aparaturą agrolotniczą,
- na zamarzniętą lub pokrytą śniegiem powierzchnię pola,
- na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, zastoiska wodne, szkodniki, choroby oraz na
rośliny wykazujące objawy niedoboru składników odżywczych.
2. Rośliny uprawne inne niż zboża mogą być wrażliwe nawet na znikomą pozostałość środka
w glebie.
3. Silny opad deszczu wcześniej niż 6 godzin po zabiegu może obniżyć skuteczność
działania środka.
4. Środek rozkłada się szybciej w glebie warunkach dobrego uwilgotnienia, wyższej
temperatury oraz niższego pH.
5.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne oraz nakładania się cieczy
użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
- wylewania resztek cieczy użytkowej oraz wody użytej do mycia sprzętu w miejscach
zasięgu korzeni roślin.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Sprawdzić czystość opryskiwacza. Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej
dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego potrzebną ilością
wody, z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a
popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Podczas prac zaleca się ciągłe mieszanie cieczy użytkowej w zbiorniku opryskiwacza.
Etykieta Superherb 20 SG
5
Przy sporządzaniu mieszanin herbicyd towarzyszący dodawać do zbiornika wypełnionego do
3/4 wcześniej sporządzoną cieczą użytkową środka Superherb 20 SG i uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości ciągle mieszając.
Przy sporządzaniu mieszanin środków stosować wszelkie zalecenia i przeciwwskazania oraz
środki ostrożności obowiązujące dla herbicydu wchodzącego w skład mieszaniny.
Ciecz użytkową środka sporządzać bezpośrednio przed zastosowaniem.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed
użyciem w innych roślinach uprawnych niż zalecane, zgodnie z podanym poniżej sposobem:
- Opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części składowe opryskiwacza i ponownie
opróżnić.
- Napełnić zbiornik wodą dodając jeden ze środków zalecanych do mycia opryskiwaczy
i płukać co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem.
- Części składowe rozpylacza rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze środka
do mycia opryskiwaczy.
- Ponownie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą wodą.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe, lub,

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postępować tak jak z resztkami cieczy użytkowej.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Środki ostrożności związane z ochrona środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o
szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Etykieta Superherb 20 SG
6
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w
którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
W tym samym sezonie wegetacyjnym po wcześniejszej likwidacji plantacji – zboża jare i
ozime,
W tym samym sezonie wegetacyjnym, po zbiorze rośliny uprawnej – zboża i rzepak ozimy,
W przyszłym sezonie wegetacyjnym – wszystkie rośliny uprawne.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą,
− w temperaturze 0oC - 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności – 2 lata
Data produkcji –
Zawartość netto –
Nr parti

Etykieta Superherb 20 SG

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody