Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Superkill 500 ECZałącznik do pozw. MRiRW nr R- 2/2017 h.r. z dnia 11.01.2017 r.

Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
AGRI-GROW Sp z o.o., ul. Waska 3/7, 85-036 Bydgoszcz, tel. 601 650 615; e-mail:office@agri-
grow.pl


SUPERKILL 500 EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:
cypermetryna (związek z grupy pyretroidów) - 500 g/l (51,6 %)


Pozwolenie MRiRW nr R - 2/2017 h.r. z dnia 11.01.2017 r.
Niebezpieczenstwo

H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H336 - Może spowodować senność lub zawroty głowy.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P260 - Nie wdychać rozpylonej cieczy.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P391 – Zebrac wyciek.


OPIS DZIAŁANIA
Superkill 500 EC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji
wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników
ssących i gryzących w roślinach rolniczych i warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.


STOSOWANIE ŚRODKA

ROŚLINY ROLNICZE

Pszenica ozima, pszenica jara

Mszyca zbożowa
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
Termin stosowania:
Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do okresu dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH
59-73)
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.

Skrzypionki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować od początku wylęgania się larw (pszenica w fazie BBCH 39-65).
Liczba zabiegów: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Jęczmień jary
Skrzypionki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować od początku wylęgania się larw (BBCH 39-65).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.

Ziemniak
Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,06 l/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować na larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej (BBCH 10-51).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.

Rzepak ozimy
Słodyszek rzepakowy
Chowacz czterozębny - ograniczenie występowania

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.

Termin stosowania:
Zabiegi stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (BBCH 39-59)
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.

Chowacz podobnik
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
Termin stosowania:
Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-67),

Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha
Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

ROŚLINY WARZYWNE

Kapusta głowiasta
Gąsienice tantnisia krzyżowiaczka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.

Termin stosowania:
Opryskiwać w okresie masowego wylegania się gąsienic (kapusta w fazie BBCH 10-46).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.

Groch ogrodowy
Mszyca grochowa
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.

Termin stosowania:
Opryskiwać po wystąpieniu licznych kolonii mszyc (BBCH 19-55).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.

Por
Wciornastki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.

Termin stosowania:
Zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych szkodników (BBCH 11-47)
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.

Zalecana ilość wody 200-600 l/ha
Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ
ROLNICZĄ

1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20° C. W temperaturze wyższej zabiegi
wykonywać pod koniec dnia.
2. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających przestrzegać następujących zaleceń:
- nie stosować środka na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
- nie stosować środka kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
- nie stosować środka w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek.
3. Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności na substancje pyretroidowe środek stosować
przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym
mechanizmie działania.
4. Zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części rośliny były pokryte cieczą użytkową.
5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie
plantacje roślin uprawnych.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z
włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny
wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić
wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w
mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz
skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli
jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i ochronę twarzy oraz odzież ochronną,
zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony w trakcie przygotowywania cieczy
użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Dokładnie umyć odkryte części ciała po użyciu.
Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.


Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o
szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony stawonogów niebędących obiektem zwalczania konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):

Pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary, ziemniaki - 14 dni
Rzepak ozimy – 49 dni
Kapusta głowiasta, groszek ogrodowy, por - 7 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w
którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w
miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w dobrze wentylowanym i chłodnym miejscu,
− pojemnik szczelnie zamknięty,
− w temperaturze 0oC - 30oC oraz z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony
roślin będących środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z
lekarzem: Nie wywoływać wymiotów.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą
zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji
umożliwiającej swobodne oddychanie.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
W przypadku narażenia lub styczności. Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne), zalecane
płukanie żołądka.

Okres ważności - 3 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody