Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Syrius 250 EWZałącznik do decyzji MRiRW nr R - 68/2017d z dnia 07.02.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 93/2015 z dnia 15 .06.2015 r.

Posiadacz zezwolenia:

ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel. +48 22 395 66 60,
infolinia: +48 22 395 66 66, fax: +48 22 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:
1. Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62 - 510 Konin, tel.: 63 240 01 18, fax.: 63 240 01 18 wew. 136,
mail: biuro@pakon-konin.pl
2. „SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., 62 - 002 Suchy Las, ul. Jagodowa 4, tel.:
61 297 26 00, 61 812 51 13, fax: 61 297 26 02, e-mail: sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl
3. Wilshire Holding Sp. z o. o. Pass 20N, 05-870 Błonie, tel.: +48 22 731 50 82, fax: +48 22 725 54 02,
www.whlogistics.pl
Syrius 250 EW


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
tebukonazol (fungicyd z grupy triazoli) - 250 g/l (26,02%).


Zezwolenie MRiRW nr R- 93 /2015 z dnia 15.06.2015 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 68/2017d z dnia 07.02.2017 r.


Uwaga

H 319 – Działa drażniąco na oczy.
H 361d – Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H 410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie
z instrukcją użycia.

P 201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P 280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P 305 + P 351 + P 338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P 391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Syrius 250 EW jest środkiem grzybobójczym w formie emulsji olejowej w wodzie do sporządzania
emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
Etykieta środek ochrony roślin Syrius 250 EW – załącznik do decyzji MRiRW
1/4

pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, jęczmienia ozimego oraz rzepaku ozimego przed chorobami
grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, fuzarioza kłosów

Jęczmień ozimy, jęczmień jary
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia
(BBCH 30-69), zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:
1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.


Rzepak ozimy
1. Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych
objawów chorób jesienią w fazie 2-8 liści rzepaku (BBCH 12-18)
sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania
: 1,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:
1 co 2 lata.

2. Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych
objawów chorób jesienią w fazie 2 - 8 liści rzepaku (BBCH 12-18), a następnie wiosną od początku
wydłużania pędu głównego do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69)

- jesienią w fazie 2 - 8 liści rzepaku (BBCH 12-18)
sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych

- wiosną, w fazie wzrostu pędu głównego (BBCH 30-39)
sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych
lub wiosną od fazy żółtego pąka do fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych (BBCH 59-69)
szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania
: 1,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (1 zabieg jesienią i 1 zabieg wiosną) co 3
lata
Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Uwaga:
Środek wykazuje dodatkowo korzystny wpływ na rozwój roślin rzepaku. Zastosowanie środka wpływa na
hamowanie wzrostu części nadziemnej roślin rzepaku i może przyczynić się do polepszenia
przezimowania plantacji oraz zmniejszenia zagrożenia wylegnięciem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ
ROLNICZĄ
1. Środek stosować przemiennie ze środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje czynne
należące do innych grup chemicznych, o innym mechanizmie działania.
2/4

Etykieta środek ochrony roślin Syrius 250 EW – załącznik do zezwolenia MRiRW

2. Środek stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
3. W warunkach wystąpienia suchej zgnilizny kapustnych w dużym nasileniu nie można wykluczyć
obniżonej skuteczności środka.
4. Środek może działać tylko ograniczająco na występowanie fuzariozy kłosów na pszenicy ozimej.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika
opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania
przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową
i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do
zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia
wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu,
tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to
możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację
substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które
mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu lub twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed
oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu
wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw
i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej
o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Dodatkowo w przypadku uprawy rzepaku
W celu ochrony wód podziemnych nie stosować tego lub żadnego innego produktu zawierającego
tebukonazol:
- częściej niż raz na 2 lata w przypadku wykonywania jednego zabiegu na jesieni,
- częściej niż co 3 lata w przypadku wykonywania dwóch zabiegów – raz jesienią i raz wiosną.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek
mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

3/4

Etykieta środek ochrony roślin Syrius 250 EW – załącznik do zezwolenia MRiRW

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
pszenica, jęczmień - nie dotyczy
rzepak - 56 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym
zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić
rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed
skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
− w chłodnym dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturze 0 - 30ºC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany
środek
przekazać
do
podmiotu
uprawnionego
do
odbierania
odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami
niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.


Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
4/4

Etykieta środek ochrony roślin Syrius 250 EW – załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody