Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Szogun 10 ECZałącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 31/2015 z dnia 13.02.2015 r.
Posiadacz zezwolenia:
Arysta LifeScience S.A.S., Route d'Artix, BP 80, 64150 Nogueres, Republika Francuska,
tel.: +33 5 59 60 92 92, fax: +33 5 59 60 92 19
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, tel.: +48 22 866
41 80, fax: +48 22 866 41 90, e-mail: sekretariat@arysta.com
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony
roślin:

1. ZPH AGROMIX Roman Szewczyk, ul. Mokra 7, 32-005 Niepołomice, tel.: +48 12 281
10 08, fax: +48 12 281 14 54.
2. TARGET S.A., ul. Przemysłowa 5, Kartoszyno, 84-110 Krokowa, tel.: +48 58 774
1090, fax: + 48 58 676 7489.
3. ”Sumin” D.Czabańska, W.Czabański i Wspólnicy Sp.j., ul. Jagodowa 4,
62-002 Suchy Las, tel.: +48 61 812 5113, + 48 61 297 26 00, fax: +48 61 297 2602.
4. Towarzystwo Chemiczne „DANMAR” Marian Kidawa, ul. Nasienna 1,
91-231 Łódź, tel.: +48 42 650 9550, +48 42 650 66 95.
5. PAKON Sp. z o.o., ul. Zakładowa 7 , 62-510 Konin, tel/fax: +48 63 240 0118.
6. Fregata S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk – Oliwa, tel.: +48 58 552 00 27 do
29, fax: +48 58 552 48 31.
S Z O G U N 10 EC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
chizalofop-P-etylowy (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) –
100 g/l (9,79 %)
Zezwolenie MRiRW nr R - 31/2015 z dnia 13.02.2015 r.
Niebezpieczeństwo
H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P280 – Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
Etykieta środka ochrony roślin Szogun 10 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
1
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 31/2015 z dnia 13.02.2015 r.
OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Środek
stosowany nalistnie, przeznaczony jest do selektywnego zwalczania perzu właściwego,
chwastnicy jednostronnej, samosiewów zbóż, owsa głuchego i innych chwastów
jednoliściennych w uprawie buraka cukrowego, buraka pastewnego, ziemniaka, rzepaku
ozimego, cebuli, marchwi, oraz truskawki.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek wykazuje działanie układowe. Pobierany jest bardzo szybko przez liście, a następnie
przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju
chwastów.
Działanie środka na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych
liści i widoczne jest po upływie około 7 dni od opryskiwania. Pełny efekt jest widoczny po
około 2-3 tygodniach, w zależności od przebiegu pogody.
Chłodna pogoda i susza opóźniają działanie środka, ale nie obniżają jego skuteczności.
Opady deszczu występujące w 3 godziny po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka.
Środek Szogun 10 EC stosuje się nalistnie po wzejściu chwastów. Chwasty jednoroczne są
n
ajbardziej w
rażliwe na działanie środka od fazy 2 liści do początku krzewienia, p
erz właściwy
w fazie 4-6 liści.
Chwasty wrażliwe:
a)
w dawce 0,35 - 0,4 l/ha – samosiewy zbóż zwalczane w przypadku stosowania środka
na jesieni.
Środek stosować od fazy 2 liści do pełni fazy krzewienia chwastu, niższą dawkę stosować do
początku fazy krzewienia.
b)
w dawce 0,4 - 0,5 l/ha – samosiewy zbóż zwalczane w przypadku stosowania środka
na wiosnę, chwastnica jednostronna, owies głuchy, włośnica sina.
Środek stosować od fazy 2 liści do pełni fazy krzewienia chwastu, niższą dawkę stosować do
początku fazy krzewienia.
c) w dawce 1-1,5 l/ha - perz właściwy.
Środek stosować od fazy 2 do 6 liści właściwych perzu (gdy perz osiąga wysokość ok. 20
cm).
Chwasty odporne: rośliny dwuliścienne.
STOSOWANIE ŚRODKA
Środek Szogun 10 EC stosować w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów uwzględniając
zalecane fazy rozwojowe rośliny uprawnej:
Burak cukrowy, burak pastewny (plantacje produkcyjne)
Termin stosowania:
Środek stosować od momentu, gdy buraki wytworzą pierwszą parę liści do momentu, gdy
rośliny zakryją nie więcej niż 50% międzyrzędzi (BBCH 13-35).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 – 1,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Etykieta środka ochrony roślin Szogun 10 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
2
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 31/2015 z dnia 13.02.2015 r.
Ziemniak
Termin stosowania:
Środek stosować po zakończeniu uprawy międzyrzędowej, po wschodach roślin ziemniaka
ale przed zakryciem międzyrzędzi (BBCH 11-39).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 – 1,0 l/ha
Do zwalczania perzu właściwego stosować środek w dawce 1,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Rzepak ozimy
Termin stosowania:
Środek stosować jesienią, gdy rzepak wykształci co najmniej pierwszą parę liści lub wiosną,
ale nie później niż do fazy gdy na pędzie głównym widocznych jest 5 międzywęźli (BBCH 11-
35).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 – 1,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Cebula
Termin stosowania:
Środek stosować od fazy gdy wyraźnie widoczny jest pierwszy liść właściwy do fazy gdy
widocznych jest 9 lub więcej liści (BBCH 11-19).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 – 1,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Marchew
Termin stosowania:
Od fazy rozwiniętego pierwszego liścia właściwego do końca fazy gdy korzeń osiąga 50%
typowej średnicy (BBCH 11-45).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 – 1,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Etykieta środka ochrony roślin Szogun 10 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
3
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 31/2015 z dnia 13.02.2015 r.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Truskawka
Termin stosowania:
Środek stosować przed kwitnieniem, od fazy rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy
grona, gdy wszystkie pąki kwiatowe są oddzielone lub po zbiorze owoców, od początku fazy
tworzenia paków w pachwinach liści do końca fazy gdy stare liście zamierają (BBCH 11-59
i 91-97).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 – 1,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Uwagi
1. Niższą dawkę środka stosować na chwasty jednoliścienne w fazie od 2-liścia do
początku fazy krzewienia.
2. Po zabiegu zwalczania perzu nie wykonywać mechanicznej uprawy przez okres 1 miesiąca.
3. Nie stosować środka, gdy temperatura powietrza przekracza 27°C.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej
środkiem Szogun 10 EC (np. w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby
czy szkodniki) na polu tym można uprawiać rośliny, w których środek zaleca się stosować lub
inne rośliny dwuliścienne.
Rośliny jednoliścienne można uprawiać nie wcześniej niż po 6 tygodniach od zastosowania
środka Szogun 10 EC.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do
zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku
mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw
w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, należy dokładnie wymieszać
ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe, lub,

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Etykieta środka ochrony roślin Szogun 10 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
4
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 31/2015 z dnia 13.02.2015 r.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin,
oraz mocne obuwie w trakcie obchodzenia się z nierozcieńczonym preparatem oraz
w trakcie rozprowadzania/stosowania preparatu przygotowanego do użycia.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
cebula - 42 dni
marchew - 40 dni
ziemniak - 45 dni
rzepak ozimy - 90 dni
burak cukrowy - 110 dni
truskawki - nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
burak pastewny – 110 dni
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0oC - 30oC.
Etykieta środka ochrony roślin Szogun 10 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
5
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 31/2015 z dnia 13.02.2015 r.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr parti - .........
Etykieta środka ochrony roślin Szogun 10 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
6

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody