Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Szpada 480 EC
Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 160/2017d z dnia 21.04.2017 r.
zmieniającej pozwolenie MRiRW nr R-35/2014h.r. z dnia 07.05.2014 r.

Posiadacz pozwolenia:
FMC Chemical s.p.r.l.,Rue Royale 97, 4 Floor, 1000 Bruksela, Królestwo Belgii.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
Cheminova Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa, tel.: 22 571 40 50,
fax: 22 571 40 51
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony
roślin:

1. Target S.A., ul. Przemysłowa 5, Kartoszyno, 84-110 Krokowa, tel.: (58) 774 10 90,
fax: (58) 676 74 89, www.target.com.pl
2. Nobilla Sp. z o.o. Sp. K., ul. Nowa 32, 37-400 Nisko tel.: (15) 841 42 50,
fax: (15) 841 20 76, www.nobillapoland.pl
3. Kwizda Agro Hangary Kft., H-1138 Budapest, Vaci ut 135-139, C epolet II emelet, tel:
+36(1)224-7300, fax:+36(1)212-0873; Republika Węgierska www.kwizda.hu
4. Agropak Sp. J. Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno tel (32) 745
11 12, www.agropak.pl
Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:
Wilshire Holding Sp. z o.o., Pass 20 N, 05-870 Błonie, tel.: (22) 731 50 82,
fax: (22) 725 54 01, www.whlogistics.pl


SZPADA 480 EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:
chlomazon (substancja z grupy izoksazolidionów) 480 g/l (46,66%)


Pozwolenie MRiRW nr R-35/2014 h.r. z dnia 07.05.2014 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-410/2015d z dnia 22.05.2015 r.,
decyzją MRiRW nr R-58/2016d z dnia 01.02.2016 r.
oraz decyzją MRiRW nr R -160/2017d z dnia 21.04.2017 r.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Etykieta środka ochrony roślin Szpada 480 EC, załącznik do decyzji MRiRW
1

EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia
P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/ otwartego ognia/gorących
powierzchni. – Palenie wzbronione.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P370 + P378 - W przypadku pożaru: Użyć proszki gaśnicze, pianę, dwutlenek węgla,
rozpyloną wodę do gaszenia.
P301 + P310 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się
z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P331 - NIE wywoływać wymiotów.
P260 - Nie wdychać rozpylonej cieczy.

OPIS DZIAŁANIA
SZPADA 480 EC jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu do sporządzania
emulsji wodnej, stosowanym doglebowo, przeznaczonym do zwalczania niektórych
jednorocznych chwastów dwuliściennych oraz jednoliściennych w fasoli, grochu, marchwi,
ogórku, rzepaku ozimym, rzepaku jarym i ziemniaku.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Szpada 480 EC jest herbicydem doglebowym działającym na chwasty głównie w okresie ich
kiełkowania.

Chwasty wrażliwe:
bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita,
jasnota purpurowa, krzywoszyj polny, poziewnik szorstki, przytulia czepna, tasznik pospolity,
tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, maruna bezwonna, szarłat szorstki, rdest
powojowy, przetacznik rolny, psianka czarna.
Chwasty średnio odporne: rumian polny, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty odporne: fiołek polny.

STOSOWANIE ŚRODKA

Ziemniak
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Termin stosowania środka: dla zapewnienia najlepszej skuteczności działania środka zabieg
wykonać po ostatnim obredleniu - na około 7 dni przed ukazaniem się pierwszych wschodów
roślin ziemniaka.
W celu rozszerzenia zakresu zwalczania chwastów (np. fiołka polnego, maruny bezwonnej)
środek można stosować w tym samym terminie łącznie ze środkiem Afalon Dyspersyjny 450
SC.
Zalecana dawka: Szpada 480 EC 0,2 l/ha + Afalon Dyspersyjny 450 SC 1 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Rzepak ozimy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,2 – 0,25 l/ha.
Termin stosowania środka: środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie
uprawioną (bez grud) glebę.
Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość, dokładnie przykryć glebą.
Etykieta środka ochrony roślin Szpada 480 EC, załącznik do decyzji MRiRW
2

Przestrzegać innych zaleceń zapewniających właściwe przygotowanie roślin do
przezimowania.
W celu skuteczniejszego zwalczania chwastów średniowrażliwych (np. rumianowate) środek
można stosować w tym samym terminie, łącznie ze środkiem Butisan 400 SC.
Zalecana dawka: Szpada 480 EC 0,2 l/ha + Butisan 400 SC 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Rzepak jary
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,15 – 0,2 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie
uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość i dokładnie
przykryć ziemią.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

UWAGI:
1. Mieszaniny ze środkiem Butisan 400 SC, nie stosować na glebach lekkich
(piaszczystych).
2. Nie stosować na odmianach rzepaku jarego typu Canola.

Groch
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie, na starannie uprawioną (bez
grud) glebę.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Fasola
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie, na starannie uprawioną (bez
grud) glebę.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Marchew
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,2 – 0,25 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie (najpóźniej do 2 dni po siewie)
na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów stosować środek
w mieszaninie ze środkiem Afalon Dyspersyjny 450 SC.
Zalecana dawka: Szpada 480 EC 0,15 - 0,2 l/ha + Afalon Dyspersyjny 450 SC 1,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Etykieta środka ochrony roślin Szpada 480 EC, załącznik do decyzji MRiRW
3Ogórek
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie (najpóźniej do 2 dni po siewie)
na starannie uprawioną (bez grud) glebę.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji rzepaku ozimego:
- na jesieni (tj. zaraz po zastosowaniu środka zawierającego jako substancję czynną
chlomazon), po wykonaniu orki na głębokość 25 cm na tym samym polu można uprawiać
tylko zboża ozime za wyjątkiem jęczmienia ozimego;
- na wiosnę po wykonaniu orki na głębokość minimum 15 cm na tym samym polu można
uprawiać: bobik, bób, cukinię, dynię, groch, fasolę, kapustę, kukurydzę, ogórki, pomidor
z rozsady, słonecznik, soję, rzepak jary, pszenicę jarą, ziemniaki lub tytoń.
W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji grochu, fasoli, ogórków,
ziemniaków, marchwi, rzepaku jarego na tym samym polu można uprawiać rośliny, w których
zaleca się stosować sam środek i jego mieszaninę z innymi herbicydami.
W przypadku stosowania środka Szpada 480 EC w dawce 0,25 l/ha po zbiorze rośliny
uprawnej na tym samym polu można uprawiać zboża ozime szczególnie w późniejszych
terminach siewu. W zbożach ozimych mogą wystąpić przemijające przebarwienia jednakże
bez istotnego wpływu na plon.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Wyższą z zalecanych dawkę stosować na glebach zwięzłych, o dużej zawartości
próchnicy.
2. Stosowanie środka wymaga szczególnie dobrych warunków agrotechnicznych
obejmujących prawidłową uprawę, wilgotność gleby itp.
3. Silne opady deszczu występujące w okresie kiełkowania i wschodów mogą powodować
przemijające przebarwienia niektórych roślin uprawnych, szczególnie w przypadku
występowania w tym czasie niskich temperatur, jednak bez wpływu na plon.
4. W przypadku zniesienia cieczy użytkowej środek może spowodować przebarwienia
uprawianych w sąsiedztwie: zbóż jarych, kukurydzy, lucerny i buraków.
5. W przypadku stosowania środka ochrony roślin Szpada 480 EC w mieszaninach
z innymi środkami ochrony roślin należy stosować się do zaleceń określonych
w etykietach tych środków.

PRZECIWWSKAZANIA:

Środka (również w mieszaninie z innym herbicydem ) nie stosować:
− w czasie wschodów ani po wschodach roślin uprawnych, ze względu na możliwość
ich uszkodzenia,
− na glebach zbyt wilgotnych i przesuszonych,
− podczas ciszy sprzyjającej występowaniu inwersji temperatury, gdy istnieje
jakakolwiek możliwość znoszenia cieczy użytkowej na przydrożne drzewa i krzewy,
− w odległości mniejszej niż 20 m od upraw roślin warzywnych, sadowniczych, plantacji
szkółek i roślin pod osłonami, zbóż jarych, kukurydzy, lucerny i buraków.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
Etykieta środka ochrony roślin Szpada 480 EC, załącznik do decyzji MRiRW
4

− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Podczas stosowania środka Szpada 480 EC w mieszaninie z innymi herbicydami
należy przestrzegać zaleceń następstwa roślin dla środków wchodzących w skład
mieszaniny.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza częściowo napełnionego wodą
(z włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
W przypadku łącznego stosowania środków Szpada 480 EC ze środkami w formie proszku
do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy cieczą użytkową środka Szpada 480 EC
wlać zawiesinę sporządzoną w oddzielnym naczyniu - zgodnie z instrukcją stosowania
środka w formie proszku, a następnie zbiornik uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle
dokładnie mieszając. W przypadku mieszaniny ze środkiem w formie płynu, do cieczy
użytkowej środka Szpada 480 EC dodać środek w formie płynu i uzupełnić zbiornik wodą
dokładnie mieszając.
Uwaga: Środek bardzo lotny!
Zabiegi przeprowadzić opryskiwaczem wyposażonym w rozpylacze średnio - lub
grubokropliste w dolnym zakresie zalecanych ciśnień.
Belka polowa opryskiwacza powinna być zawieszona na minimalnej wysokości zalecanej dla
użytego typu rozpylacza.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania
cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Etykieta środka ochrony roślin Szpada 480 EC, załącznik do decyzji MRiRW
5

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać
lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0 oC - 30oC, z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać pod zamknięciem.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
PIERWSZA POMOC
W przypadku wypicia (połknięcia) - wypić dużą ilość mleka lub wody. Nie pić alkoholu! Nie
wywoływać wymiotów! Wezwać lekarza! W przypadku zanieczyszczenia skóry – zdjąć
zanieczyszczoną odzież a zanieczyszczoną skórę zmyć natychmiast wodą i mydłem.
Udać się do lekarza. Przy kontakcie oddechowym - wyprowadzić poszkodowanego z terenu
o zanieczyszczonym powietrzu, w przypadku utrzymywania się trudności w oddychaniu
zasięgnąć porady lekarza!
INFORMACJE DLA LEKARZA
Szpada 480 EC zawiera aromatyczne rozpuszczalniki, które mogą powodować uboczne
działanie na układ oddechowy. Stosować endoskopowe usunięcie pozostałości z żołądka,
dodatkowo stosować węgiel aktywny i środki przeczyszczające, które pomogą
w oczyszczeniu układu pokarmowego.
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 3 lata
Etykieta środka ochrony roślin Szpada 480 EC, załącznik do decyzji MRiRW
6

Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr partii - .........
Etykieta środka ochrony roślin Szpada 480 EC, załącznik do decyzji MRiRW
7

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody