Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Taifun Hobby 360 SL

Załącznik do zezwolenie MRiRW nr R - 102/2017 z dnia 01.06.2017 r.

Posiadacz zezwolenia:
Adama Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00 - 121 Warszawa, tel.: +48 22 395 66 60, infolinia: + 48 22
395 66 66, fax: +48 22 395 66 67, e - mail: biuro@adama.com, www.adama.com
Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie i pakowanie środka ochrony roślin:
„SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., ul. Jagodowa 4, 62-002 Suchy Las,
tel.: +48 61 297 26 00, +48 61 812 51 13, fax: +48 61 297 26 02, e-mail: sumin@sumin.com.pl,
www.sumin.com.pl
Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62 - 510 Konin, tel.: +48 63 240 01 18, fax: +48 63 240 01 18
wew. 136, e- mail: biuro@pakon-konin.pl
Wilshire Holding Sp. z o. o., Pass 20 N, 05 - 870 Błonie, tel.: +48 22 731 50 82,
fax: +48 22 725 54 01, www.whlogistics.pl
ADAMA Manufacturing Poland S.A., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, tel.: +48 71 794 22 35,
fax: +48 71 794 39 66, e-mail: biuro_amp@adama.com


TAIFUN HOBBY 360 SL


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:
glifosat w postaci soli izopropyloaminowej (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30,85 %).

Zezwolenie MRiRW nr R - 102/2017 z dnia 01.06.2017 r.

H412
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie
z instrukcją użycia.

OPIS DZIAŁANIA
Taifun Hobby 360 SL jest herbicydem nieselektywnym o działaniu układowym, stosowanym
nalistnie, występującym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego. Pobierany jest
poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i nie zdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się
po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie.
1
Etykieta środka ochrony roślin Taifun Hobby 360 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW
Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od
zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po upływie 2-3 tygodni. Wysoka temperatura i
wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna glifosat zaliczana jest do grupy G.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Dawka środka
Chwasty wrażliwe
30 ml/100m2
babka zwyczajna, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała,
koniczyna biała, mniszek pospolity, perz właściwy, przymiotno kanadyjskie,
starzec zwyczajny, stokłosa miękka, tasznik pospolity, wiechlina roczna.
40 ml/100m2
babka zwyczajna, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota
purpurowa, komosa biała, koniczyna biała, mniszek pospolity, perz właściwy,
pępawa zielona, powój polny, przymiotno kanadyjskie, starzec zwyczajny,
rogownica pospolita, rumianek pospolity, stokłosa miękka, tasznik pospolity,
wiechlina roczna, życica trwała.
62,5 ml/100m2 babka zwyczajna, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gwiazdnica
pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, koniczyna biała, mniszek pospolity,
perz właściwy, pępawa zielona, powój polny, przymiotno kanadyjskie, starzec
zwyczajny, ślaz zaniedbany, rogownica pospolita, rumianek pospolity, stokłosa
miękka, tasznik pospolity, wiechlina roczna, wierzbownica gruczołowata, życica
trwała.
STOSOWANIE ŚRODKA
Środek ochrony roślin Taifun Hobby 360 SL przeznaczony jest do stosowania przy użyciu
opryskiwaczy ręcznych.
Uwaga:
Środka ochrony roślin Taifun Hobby 360 SL nie stosować w parkach i ogrodach publicznych, na
terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki
zdrowotnej.

A. Ogrody działkowe i przydomowe, po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw
jesiennych.
Termin stosowania: środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni, na zielone intensywnie
rosnące chwasty. W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10 - 25 cm i wytworzyć co
najmniej 3-4 liście. Roczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości,
a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.

2
Etykieta środka ochrony roślin Taifun Hobby 360 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW
Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie przeprowadzać żadnych zabiegów
uprawowych.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 ml/100 m2.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 - 40 ml/100 m2.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 3 l/100 m2.
Uwaga:
W okresie występowania wysokich temperatur podczas dnia opryskiwać rano lub późnym
popołudniem.

B. Tereny przeznaczone pod przyszłą uprawę roślin (przed założeniem ogrodu działkowego lub
przydomowego).
Termin stosowania: środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie
rosnące chwasty.
Przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych zabiegów uprawowych.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 62,5 ml/100 m2.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 - 62,5 ml/100 m2.
W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w
pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm
wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 3 l/100 m2.
Uwagi:
1. Wyższe z zalecanych dawek środka stosować w okresie suchej pogody, szczególnie w przypadku
silnego zachwaszczenia perzem oraz innymi chwastami wieloletnimi.
2. Zabiegi uprawowe można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią wyraźne objawy
działania środka (więdnięcie i żółknięcie).

C. Drzewa owocowe i krzewy ozdobne
Termin stosowania środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie ich
intensywnego wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 ml/100 m2.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30-40 ml/100 m2.

3
Etykieta środka ochrony roślin Taifun Hobby 360 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 3 l/100 m2.
Uwagi:
1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.
2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami tak, aby krople
cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze
względu na możliwość uszkodzenia roślin.

D. Tereny nieużytkowane rolniczo - ścieżki, szczeliny kostki brukowej i płyt chodnikowych,
wzdłuż fundamentu budynku, płotów, murów i innych ogrodzeń, dróg dojazdowych, wzdłuż
żywopłotów i ścieżek cmentarnych.
Termin stosowania: środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały
okres wegetacji.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 62,5 ml/100 m2.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 - 62,5 ml/100 m2.
Dawki i terminy dostosować do występujących gatunków chwastów (lub zbędnej roślinności).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 3 l/100 m2.

ŚRODKI
OSTROŻNOŚCI,
OKRESY
KARENCJI
I
SZCZEGÓLNE
WARUNKI
STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Nie
dotyczy.
W czasie pracy ze środkiem ściśle przestrzegać uwag i przeciwwskazań.
Opryskiwać najlepiej w bezwietrzny dzień, ewentualnie podczas bardzo słabego wiatru
niestwarzającego możliwości znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne i
wykonującego zabieg.
Używać opryskiwacza z osłonami.
Opryskiwać dokładnie wszystkie zielone części chwastów unikając ściekania cieczy użytkowej.
Rośliny rosnące w pobliżu i glebę zabezpieczyć przykrywając je np. folią plastikową. Po wyschnięciu
cieczy folię złożyć górną stroną do środka, aby podczas kolejnego jej użycia, czystą (nie pryskaną
środkiem) stroną nakładać na zabezpieczane rośliny. Unikać chodzenia po powierzchni uprzednio
opryskiwanej, ze względu na możliwość uszkodzenia uprawianych roślin cieczą użytkową
przenoszoną na obuwiu.

4
Etykieta środka ochrony roślin Taifun Hobby 360 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW
Nie dopuścić do przedostania się środka do wody używanej do podlewania roślin, jak również do
zbiorników i cieków wodnych.
Środka nie stosować:
– przed wschodami chwastów,
– na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia
roślin,
– na rośliny mokre,
– przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po opryskiwaniu może
obniżyć skuteczność zabiegu).
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne i tereny sąsiadujące z terenem
opryskiwanym,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach miejsc na których jest wykonywany oprysk.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na powierzchni gdzie stosowano Taifun Hobby 360 SL można uprawiać wszystkie rośliny.
Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią
objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5 - 7 dniach.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny
uprawiane następczo: 5-7 dni.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Do opakowania ze środkiem dołączono naczynie miarowe.
Ciecz użytkową sporządzić w następujący sposób: do opryskiwacza wlać połowę potrzebnej ilości
wody, następnie całą wymaganą ilość środka, zamknąć szczelnie opryskiwacz i ciecz użytkową
wymieszać zgodnie z instrukcją obsługi dla danego typu opryskiwacza.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza
z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.
Uzupełnić wodę do potrzebnej ilości, ciecz ponownie dokładnie wymieszać i niezwłocznie zużyć.
W czasie opryskiwania okresowo mieszać ciecz w zbiorniku.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

5
Etykieta środka ochrony roślin Taifun Hobby 360 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia
wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia
gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest
to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po skończonym zabiegu sprzęt użyty do sporządzania cieczy i opryskiwacz dokładnie wymyć
i wypłukać wodą.
Z wodą użytą do jego mycia postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki
ochrony osobistej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ
OSÓB POSTRONNYCH
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne (nitrylowe) oraz okulary ochronne w czasie przygotowywania cieczy
użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą
wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu
całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej poza obszar stosowania środka.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

6
Etykieta środka ochrony roślin Taifun Hobby 360 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą,
− w temperaturze 0 oC - 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub
można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z
opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

7
Etykieta środka ochrony roślin Taifun Hobby 360 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody