Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Talian 200 EC

Załącznik do pozw MRiRW nr R -19/2017 h.r. z dnia 14.04.2017 r.


Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:

AGRI-GROW Sp. z o.o., ul. Waska 3/7, 85-036 Bydgoszcz, tel. 601 650 615; e-mail:
office@agri-grow.pl

T A L I A N 200 EC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
proquinazid (fungicyd z grupy chinazolin) - 200 g/l (20,5%).Pozwolenie MRiRW nr R - 19/2017 h.r. z dnia 14.04.2017 r.


Niebezpieczeństwo!

H315 - Działa drażniąco na skórę.
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH - 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P362 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
P302+P352 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody
z mydłem.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.


OPIS DZIAŁANIA
Talian 200 EC jest środkiem grzybobójczym w postaci płynu do sporządzania emulsji wodnej
o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego lub interwencyjnego w zwalczaniu
chorób grzybowych pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, pszenicy jarej i jęczmienia jarego.
Proquinazid należy do grupy chemicznej chinazolin. Między innymi zapobiega rozwojowi
mączniaka prawdziwego zbóż i traw poprzez zahamowanie kiełkowania zarodników grzyba.
Środek indukuje naturalną odporność roślin.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

1STOSOWANIE ŚRODKA

1. PSZENICA OZIMA

mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści,
fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 - 0,25 l/ha.

lub w mieszaninie:

mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści,
rdza brunatna pszenicy, łamliwość źdźbła zbóż

Talian 0,15 - 0,25 l/ha + Zamir 400 EW 0,6 - 1 l/ha.

Termin stosowania: od pełni krzewienia (BBCH 27) do końca fazy kłoszenia (BBCH 59).
Środek należy stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami – 14 dni.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

2. PSZENŻYTO OZIME

septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 - 0,25 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami – 14 dni.

Termin stosowania: od pełni krzewienia (BBCH 25) do pełni kwitnienia (BBCH 65). Środek
należy stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów.

3. PSZENICA JARA
mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 - 0,25 l/ha.
Termin stosowania: od pełni krzewienia (BBCH 27) do końca fazy kłoszenia (BBCH 59).
Środek należy stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami – 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

4. JĘCZMIEŃ JARY
mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa, rdza jęczmienia

2Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 - 0,25 l/ha.

lub w mieszaninie

Talian 0,15 - 0,25 l/ha + Zamir 400 EW 0,6 - 1 l/ha.

Termin stosowania: od pełni krzewienia (BBCH 27) do końca fazy strzelania w źdźbło (BBCH
39). Środek należy stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami – 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
Środek stosować nie więcej niż 2 razy w sezonie, w odstępach co najmniej 14 dniowych.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku większego nasilenia chorób.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie
wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

3


Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta

Nie dotyczy


okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji)

Nie dotyczy

okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz)

Nie dotyczy

okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo

Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich;
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą.
Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum; brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza jeżeli
to możliwe, pokaż etykietę.

Okres ważności - 2 lata w opakowaniach wykonanych z PET


- 3 lata w opakowaniach wykonanych z HDPE/EVOH
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - .........
4

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody