Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Talisma EC

Za
Z ł
a ą
ł c
ą zn
z i
n k
i do decyzji MRiRW nr R-28 /2017d z dnia 19.01.2017 r.
zm
z ie
i n
e i
n a
i j
a ąc
ą ej
e ze
z z
e wo
w l
o e
l n
e i
n e
i
e MR
M i
R R
i W
R
n
r
n
r R-10
1 /
0 20
2 1
0 3
1 w
3 u
w
u z
z dn
d i
n a
i
a 29
2 .
9 11
1 .
1 20
2 1
0 3
1
3 r.

Posiadacz zezwolenia:
Ar
A ys
y ta
a Li
L f
i eS
e c
S ie
i n
e c
n e
e Be
B n
e e
n l
e u
l x
u
x SP
S R
P L
R ,
L Rue de Renory 26/1, B-4102 Ougrée (Seraing),
Królestwo Belgii, tel.: +32 4 38
3 5
8 97 11, fax: +32 4 385 97 49.

Po
P d
o m
d iot
o wpr
p ow
o ad
a z
d aj
a ą
j c
ą y
y śr
ś od
o e
d k
e
k oc
o h
c r
h on
o y
y roś
o l
ś in
n na
n
a ter
e yt
y or
o ium
u
m Rz
R ec
e z
c yp
y o
p s
o p
s o
p l
o itej
e
j
Polskiej:
Arysta LifeScience Po
P l
o s
l k
s a
a Sp
S .
p z
z o.
o o.
o ,
. ul
u .
l
. Pr
P za
z s
a ny
n ska
a 6b
6 ,
b
, 01
0 -75
7 6
5
6 War
a s
r za
z w
a a
w ,
a tel
e .
l :
: +48 22 866
41 80, fax: +48 22
2
2 86
8 6
6
6 41
4
1 90
9 ,
0
, e-mail: sekretariat@arysta.com

Po
P d
o m
d iot
o od
o p
d o
p w
o ied
e z
d i
z al
a n
l y
y za ko
k ń
o c
ń o
c w
o e
e pa
p k
a o
k w
o an
a i
n e
e i et
e yk
y i
k et
e ow
o an
a i
n e
e śr
ś od
o k
d a
k
a oc
o h
c r
h on
o y
y
roślin:
1. ZP
Z H
P
H AG
A RO
R MI
M X Ro
R m
o an
a
n Sz
S e
z wc
w zyk
y , ul
u .
l Mo
M k
o ra
a 7,
7 32
3 -00
0 5
0
5 Ni
N e
i p
e o
p ł
o o
ł m
o ic
i e,
e tel
e .
l :
: +48
4
8 12
1
2 28
2 1
8
1 10
1
0
08
0 ,
8 f
ax
a :
x +48
4
8 12
1
2 28
2 1
8
1 14
1
4 54
5 .
4
2. TAR
A G
R ET
E S.
S A.
A ,
. ul
u .
l Pr
P ze
z m
e ys
y ło
ł wa
w
a 5,
5 Ka
K r
a tos
o zy
z n
y o
n ,
o 84
8 -11
1 0
1
0 Kr
K ok
o ow
o a
w ,
a tel
e .
l :
. +4
+ 8
4
8 58
5
8 77
7 4
7
4 10
1
0 90
9 ,
0
,
fax: +48 58 676 74 89.
3. "SU
S M
U I
M N"
N D.
D Cz
C a
z b
a a
b ń
a s
ń ka,
a
, W.
. Cz
C a
z b
a a
b ń
a s
ń ki
i i
i Wsp
s ó
p l
ó n
l i
n c
i y
y sp.
p j.,
. ul
u .
l Jag
a od
o o
d w
o a
w
a 4,
4 62
6 -002 Suchy
La
L s
a , t
el
e .
l :
: +4
+ 8
4
8 61
6
1 81
8 2
1
2 51
5
1 1
3
1 ,
3 +48 61
6
1 29
2 7
9
7 26
2
6 00
0 ,
0
, f
ax
a :
x +48
4
8 61
6
1 29
2 7
9
7 26
2
6 02
0 .
2
4. Tow
o a
w r
a zy
z s
y two
w
o Ch
C e
h m
e ic
i zn
z e
n DA
D N
A MA
M R,
R ul
u .
l Na
N s
a ie
i n
e n
n a
n
a 1,
1 91
9 -23
2 1
3
1 Łó
Ł d
ó ź
d ,
ź tel
e .
l : +48
4
8 42
4
2 65
6 0
5
0 95
9
5 50
5 ,
0
+48 42 650 66 95.
5. PA
P K
A O
K N
N Sp
S .
p
. z
z o.
o o.
o ,
. ul
u .
l Za
Z k
a ła
ł d
a o
d w
o a
w 7, 62-51
5 0
1
0 Ko
K n
o i
n n
i ,
n t
el
e .
l /f
/ ax
a :
x +
48
4
8 63
6
3 24
2 0
4
0 01
0 18.
6. Fr
F eg
e at
a a
a S.
S A.
A ,
. ul
u .
l Grun
u w
n a
w l
a d
l z
d k
z a
a 49
4 7
9 ,
7 80
8 -309 Gdańsk-Olilw
i a
w ,
a tel
e .
l : +48
4
8 58
5
8 552
5
2 00
0
0 27
2
7 do
d 29
2 ,
9
,
fax: +48 58 552 48 31.


TALISMA EC

Śr
Ś od
o e
d k
e
k pr
p zez
e na
n c
a z
c on
o y
n
y do
o st
s os
o o
s w
o an
a i
n a
a pr
p zez
e
z uż
u yt
y ko
k w
o ni
n kó
k w
ó p
r
p of
o es
e j
s o
j n
o a
n l
a n
l yc
y h
c


Zawartość sub
u s
b t
s an
a c
n j
c i
i czy
z nn
n e
n j
e :
cypermetryna – zwi
w ą
i z
ą e
z k z
z gr
g up
u y
p
y py
p r
y et
e roi
o d
i ó
d w
ó
w – 80 g w 1 litrze środka (7
( ,
7 89
8 %
9 )
%
Zw
Z i
w ą
i z
ą e
z k
e ni
n e
i b
e ę
b d
ę ą
d c
ą y
y sub
u s
b tan
a c
n j
c ą
ą czy
z n
y n
n ą
n :
ą pi
p p
i e
p r
e on
o y
n l
y
l bu
b t
u ok
o syd
y u
d .
u

Ze
Z z
e w
z ol
o en
e i
n e
e M
Ri
R RW
R R-10
1 /
0 20
2 1
0 3
1 w
3 u
u z
z dn
d i
n a
a 29
2 .
9 11
1 .
1 2
. 0
2 1
0 3
1
3 r.
zmien
e i
n on
o e
n
e de
d c
e y
c z
y j
z ą
j
ą MRi
R R
i W
R
nr
n
r R-554/2015d z dnia 25.06.20
2 1
0 5
1
5 r.
r
de
d c
e yz
y j
z ą
j
ą MRi
R RW
R
nr
n
r R-3/2016d z dnia 04.01.2016 r.
de
d c
e yz
y j
z ą
j
ą MRi
R RW
R
nr
n
r R- 462/2016d z dnia 26.0
. 9
0 .
9 20
2 1
0 6
1
6 r.
or
o az
a de
d c
e y
c z
y j
z ą
j
ą MRi
R RW
R
nr
n
r R- 28/2017d z dnia 19.0
. 1
0 .
1 20
2 1
0 7
1
7 r.
r

Uwaga
H 302 – Dz
D i
z a
i ł
a a
ł
a szk
z od
o l
d ilw
i i
w e
e po
p
o po
p ł
o k
ł ni
n ę
i c
ę iu
i .
u
H 317 – Mo
M ż
o e
ż
e po
p w
o o
w d
o o
d wać
a rea
e k
a cj
c ę
ę alergiczną skóry.
H 410 – Dz
D i
z a
i ł
a a
ł
a ba
b r
a dz
d o
z
o tok
o syc
y zn
z i
n e
i
e na
n
a or
o g
r an
a i
n z
i m
z y
y wo
w d
o n
d e
n ,
e po
p w
o o
w d
o u
d j
u ąc
ą dł
d u
ł g
u ot
o rw
r a
w łe
ł
e skut
u k
t i.
i
Etykieta Talisma EC


EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P 280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301 + P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z
mydłem.

OPIS DZIAŁANIA
TALISMA EC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzenia emulsji
wodnej, przeznaczonym do zwalczania szkodników magazynowych ziarna zbóż: wołka
zbożowego, kapturnika zbożowca, trojszyków, spichrzela surynamskiego.
Środek Talisma EC stosuje się przy użyciu automatycznych aplikatorów montowanych na
przenośnikach taśmowych.

STOSOWANIE ŚRODKA

Zmagazynowane ziarno zbóż przeznaczone do konsumpcji
wołek zbożowy, kapturnik zbożowiec, trojszyki, spichrzel surynamski
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/100 ton ziarna.
Maksymalna liczba zabiegów: 1/partię zmagazynowanych ziaren.

Zalecana ilość wody: 48 l/100 ton ziarna.
Stosowanie bezpośrednio na ziarno.

Środek Talisma EC zapewnia długotrwałą ochronę (powyżej 1 roku) w zalecanej dawce
20 ml/tonę ziarna. Jeśli wymagana jest ochrona w krótszym czasie, dawka 10 ml/tonę ziarna
daje zadowalające efekty do 6 miesięcy.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Ziarno zbóż, na które był stosowany środek ochrony roślin nie można przeznaczyć do
siewu.
2. Środek Talisma EC stosować przemiennie ze środkami ochrony roślin zawierającymi
substancje czynne o innym mechanizmie działania.
3. Środek ochrony roślin należy stosować z wykorzystaniem automatycznych aplikatorów
montowanych w zamkniętej przestrzeni nad przenośnikiem taśmowym ziarna zbóż.
Unikać kontaktu cieczy użytkowej z przenośnikiem. Miejsce ustawienia dyszy aplikacyjnej
jest istotne dla zapewnienia właściwej aplikacji i optymalnej skuteczności działania
środka ochrony roślin. Sterowanie, pompy i urządzenia automatyczne powinny być
w miejscu łatwo dostępnym, aby umożliwić stosowanie środka Talisma EC. Sprzęt
powinien być poddawany okresowym przeglądom, aby zapewnić właściwą aplikację
i pełną ochronę zmagazynowanego ziarna.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika aplikatora napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika aplikatora z cieczą użytkową. Zbiornik aplikatora uzupełnić
wodą do potrzebnej ilości.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Etykieta Talisma EC


WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas stosowania środka.
Nie wdychać rozpylonej cieczy.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
2 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
1 dzień.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
1 dzień.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą.
Przechowywać w chłodnym miejscu.
Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony
będących środkami niebezpiecznymi. W razie wątpliwości dotyczących postępowania
z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności – 2 lata
Data produkcji – ........
Zawartość netto – ........
Nr partii


– ........
Etykieta Talisma EC

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody