Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Talius 200 ECZałącznik do decyzji MRiRW nr R- 357/2017d z dnia 18.07.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 80/2012 z dnia 18.06.2012 r.


Posiadacz zezwolenia:

DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 17B, 02 - 676 Warszawa, tel.: 22 320 09 00, fax: 22
320 09 50, e - mail: kontakt.ag@pol.dupont.com

Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:
Wilshire Holding Sp. z o.o., Pass 20 N, 05-870 Błonie, tel.: 22 731 50 82, fax: 22 725 54 01,
www.whlogistics.pl


TALIUS 200 EC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
proquinazid (związek z grupy chinazolin) - 200 g/l (20,5%).


Zezwolenie MRiRW nr R- 80/2012 z dnia 18.06.2012 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R- 357/2017d z dnia 18.07.2017 r.
Niebezpieczeństwo !

H315 - Działa drażniąco na skórę.
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH - 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P362 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
P302+P352 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody
z mydłem.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.

P391- Zebrać wyciek.


1
Etykieta środka ochrony roślin Talius 200 EC – załącznik do zezwolenia MRiRW


Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 357/2017d z dnia 18.07.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 80/2012 z dnia 18.06.2012 r.

OPIS DZIAŁANIA
Talius 200 EC jest środkiem grzybobójczym w postaci płynu do sporządzania emulsji wodnej
o działaniu powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego lub interwencyjnego w
zwalczaniu chorób grzybowych.
Proquinazid należy do grupy chemicznej chinazolin (grupa FRAC 13). Między innymi
zapobiega rozwojowi mączniaka prawdziwego zbóż i traw poprzez zahamowanie
kiełkowania zarodników grzyba. Środek indukuje również naturalną odporność roślin.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA

PSZENICA OZIMA

mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści,
fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 - 0,25 l/ha
Środek można również stosować w mieszaninie ze środkiem Zamir 400 EW w następującym
zakresie i dawkach:
mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści,
rdza brunatna pszenicy, łamliwość źdźbła zbóż.
Talius 200 EC 0,15 - 0,25 l/ha + Zamir 400 EW 0,6 – 1,0 l/ha
Termin stosowania: Od pełni krzewienia (BBCH 27) do końca fazy kłoszenia (BBCH 59).
Środek należy stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

PSZENŻYTO OZIME

septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 - 0,25 l/ha
Termin stosowania: Od pełni krzewienia (BBCH 25) do pełni kwitnienia (BBCH 65). Środek
należy stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.

JĘCZMIEŃ OZIMY
mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 - 0,25 l/ha
Termin stosowania: Od pełni krzewienia (BBCH 27) do końca fazy strzelania w źdźbło
(BBCH 39). Środek należy stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych
objawów.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.


PSZENICA JARA

2
Etykieta środka ochrony roślin Talius 200 EC – załącznik do zezwolenia MRiRW


Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 357/2017d z dnia 18.07.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 80/2012 z dnia 18.06.2012 r.

mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 - 0,25 l/ha
Termin stosowania: Od pełni krzewienia (BBCH 27) do końca fazy kłoszenia (BBCH 59).
Środek należy stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami :14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

JĘCZMIEŃ JARY
mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 - 0,25 l/ha
Środek można również stosować w mieszaninie ze środkiem Zamir 400 EW w następujących
dawkach: Talius 200 EC 0,15 - 0,25 l/ha + Zamir 400 EW 0,6 – 1,0 l/ha.
Termin stosowania: Od pełni krzewienia (BBCH 27) do końca fazy strzelania w źdźbło
(BBCH 39). Środek należy stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych
objawów.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami:14 dni
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o
odmiennym mechanizmie działania.
Środek stosować nie więcej niż 2 razy w sezonie, w odstępach co najmniej 14 dniowych.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku większego nasilenia chorób.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie
wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu oraz wodą użytą do mycia aparatury po zabiegu
należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych
i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej,
stosując te same środki ochrony osobistej.

3
Etykieta środka ochrony roślin Talius 200 EC – załącznik do zezwolenia MRiRW


Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 357/2017d z dnia 18.07.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 80/2012 z dnia 18.06.2012 r.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie dotyczy


Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji)
Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich;
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
- w temperaturze nie niższej niż 5oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum; brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza jeżeli
to możliwe, pokaż etykietę.
W przypadku dostania się na skórę: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
4
Etykieta środka ochrony roślin Talius 200 EC – załącznik do zezwolenia MRiRW


Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 357/2017d z dnia 18.07.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 80/2012 z dnia 18.06.2012 r.

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.


Okres ważności -
- 2 lata w opakowaniach wykonanych z PET
- 3 lata w opakowaniach wykonanych z HDPE/EVOH

Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - .........


5
Etykieta środka ochrony roślin Talius 200 EC – załącznik do zezwolenia MRiRW


Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody