Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Targa Super 05 EC


Za
Z ł
a ą
ł c
ą zn
z i
n k
i do
d
o de
d c
e yz
y j
z i
i MR
M iRW
R
n
r
n
r R - 80/2017d z
z dn
d i
n a
i
a 15.02.2017 r.
zm
z ie
i n
e i
n a
i j
a ąc
ą ej
e ze
z z
e wo
w l
o e
l n
e i
n e
i
e MR
M i
R R
i W
R
n
r
n
r R-12
1 4
2 /
4 20
2 1
0 6
1
6 z
z dn
d i
n a
i
a 29
2 .
9 04
0 .
4 20
2 1
0 6
1
6 r
.


Posiadacz zezwolenia:
Ni
N s
i sa
s n
a
n C
h
C e
h m
e ic
i al
a
l E
u
E r
u op
o e
p
e S
.
S A.
A R
. .
R L
. .
L ,
. 10
1
0 A

A R
u
R e
u
e d
e
d
e l
a
l
a V
o
V i
o e
i
e L
a
L c
a t
c é
t e
é
e P
a
P r
a c d

d A
’ f
A f
f ai
a r
i e
e d
e
d
e C
r
C éc
é y
y 6
9
6 3
9 7
3 0
7 ,
0
,
Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Re
R p
e u
p b
u l
b ilk
i a
a Fr
F a
r n
a c
n us
u k
s a,
a tel.: +33 437 644 02
0 0
2 ,
0
, f
ax
a : +33 437 646 874

Po

P d
o m
d iot
o wpr
p ow
o ad
a z
d aj
a ą
j c
ą y
y śr
ś od
o e
d k
e
k oc
o h
c r
h on
o y
y roś
o l
ś in
n na
n
a ter
e yt
y or
o ium
u
m Rz
R ec
e z
c yp
y o
p s
o p
s o
p l
o itej
e
j
Polskiej:
Arysta LifeScience Po
P l
o s
l k
s a
a Sp
S .
p z
z o.
o o.
o , ul
u .
l Pr
P za
z s
a ny
n s
y ka
a 6
6 B,
B 01
0 -75
7 6
5
6 W

ar
a s
r za
z w
a a
w ,
a tel.: +48 22 866
41 80, e-mai
a li:
l sek
e ret
e ar
a ia
i t
a @
t
a
@ r
a ys
y ta.
a com
o

Po

P d
o m
d iot
o
t od
o p
d o
p w
o ied
e z
d i
z al
a n
l y
y za
a ko
k ń
o c
ń o
c w
o e
e pa
p k
a o
k w
o an
a i
n e
e i
et
e yk
y i
k et
e ow
o an
a i
n e
e śr
ś od
o k
d a
k
a oc
o h
c r
h on
o y
n
y
roślin:
ZP
Z H
P
H AG
A RO
R MI
M X Ro
R m
o an
a
n Sz
S e
z wc
w zyk
y , ul
u .
l Mo
M k
o ra
a 7,
7 32
3 -005 Niepołomice, tel
e .
l :
: +48
4
8 12
1
2 28
2 1
8
1 10
1
0 08
0 ,
8
,
fax: +48 12 281 14 54.
"SU
S M
U I
M N"
N D.
D Cza
z b
a a
b ń
a s
ń ka,
a W

.
. C
z
C a
z b
a a
b ń
a s
ń ki
i i
i W

spó
p l
ó n
l i
n c
i y
y sp.
p j., ul
u .
l Jag
a od
o o
d w
o a
w
a 4,
4 62
6 -002 Suchy Las,
tel.:+ 48
4
8 61
6
1 29
2 7
9
7 26
2
6 0
0
0 ,
0
, f
ax
a :
x +48
4
8 61
6
1 29
2 7
9
7 26
2
6 02
0 .
2
Fr
F eg
e at
a a
a S.
S A.
A ,
. ul
u .
l
. Gr
G un
u w
n a
w l
a d
l z
d k
z a
a 49
4 7
9 ,
7 80
8 -309 Gdańsk-Oliwa, tel.: +48 58 552
5
2 00
0
0 27
2
7 do
d
o 29
2 ,
9
, fax
a :
x
:
+48 58 552 48 31.


TARGA SUPER 05 EC


Śr
Ś od
o e
d k
e
k pr
p zez
e na
n c
a z
c on
o y
n
y do
o st
s os
o o
s w
o an
a i
n a
a pr
p zez
e
z uż
u yt
y ko
k w
o ni
n kó
k w
ó p
r
p of
o es
e j
s o
j n
o a
n l
a n
l yc
y h
c


Za
Z w
a ar
a t
r oś
o ć
ś
ć su
s b
u s
b t
s an
a c
n j
c i
j cz
c yn
y n
n e
n j
e :
j
chizalofop-P-etylowy (zw
z i
w ą
i z
ą e
z k
e z
z gru
r p
u y
p
y po
p c
o ho
h d
o n
d y
n c
y h
h kwa
w s
a u
u ar
a yl
y o
l f
o en
e o
n k
o syp
y r
p op
o i
p o
i n
o o
n w
o e
w g
e o)
– 50 g/l (5,22%)


Ze
Z z
e w
z ol
o en
e i
n e
e M
Ri
R RW
R nr
n R
- 12
1 4
2 /
4 20
2 1
0 6
1
6 z
dn
d i
n a
a 29
2 .
9 04
0 .
4 20
2 1
0 6
1
6 r.
r
zmien
e i
n on
o e
n
e de
d c
e y
c z
y j
z ą
j
ą MRR
R W
R
nr
n
r R - 80/2017d z dnia 15.02.20
2 1
0 7 r.
Niebezpieczeństwo

H304 – Po
P ł
o k
ł ni
n ę
i c
ę ie
i
e i
i do
d s
o ta
t n
a i
n e
i
e się
i
ę pr
p ze
z z
e
z dr
d og
o i
i od
o d
d e
d c
e ho
h w
o e
w
e moż
o e
ż
e groz
o i
z ć
i śm
ś ie
i r
e cią
i .
ą
H317 – Może powodować rea
e k
a cj
c ę
ę al
a e
l r
e g
r ic
i zn
z ą
n
ą sk
s ór
ó y
r .
y
H318 – Po
P w
o o
w d
o u
d j
u e
e po
p w
o a
w ż
a ne
n
e us
u zk
z od
o z
d e
z n
e i
n e
i
e oc
o zu
z .
u
H332 – Dz
D i
z a
i ł
a a
ł
a szk
z od
o l
d ilwi
w e
i w
w na
n s
a tęp
ę s
p twi
w e
i
e wd
w yc
y ha
h n
a i
n a.
a
H410 – Dz
D i
z a
i ł
a a
ł
a ba
b r
a dz
d o
z
o tok
o syc
y zn
z i
n e
i
e na
n
a or
o g
r an
a i
n z
i m
z y
y wo
w d
o n
d e
n ,
e po
p w
o o
w d
o u
d j
u ąc
ą dł
d u
ł g
u ot
o rw
r a
w łe
ł
e skut
u k
t i.
i

EUH066 – Po
P w
o t
w ar
a za
z j
a ąc
ą e
e się
i
ę na
n r
a aż
a e
ż n
e i
n e
i
e moż
o e
ż
e po
p w
o o
w d
o o
d w
o a
w ć
a wy
w s
y usza
z n
a i
n e
i
e lu
l b
u
b pę
p k
ę an
a i
n e
i
e s
k
s ór
ó y.
y
EUH401 – W cel
e u
l
u un
u i
n k
i ni
n ę
i c
ę ia
i
a za
z g
a roż
o e
ż ń
e
ń dl
d a
l
a zd
z r
d ow
o i
w a
i
a lu
l d
u zi
z
i i
i środ
o o
d w
o i
w s
i ka,
a
, na
n l
a e
l ż
e y
y po
p s
o tęp
ę o
p wa
w ć
a
zgodnie z instrukcją użycia.
1


P261 – Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P304 + P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do
swobodnego oddychania.
P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P333 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/
zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391 – Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Targa Super 05 EC jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej,
stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów rocznych i wieloletnich
jednoliściennych (po ich wschodach) w roślinach rolniczych i warzywnych.
Zgodnie
z
klasyfikacją
HRAC
substancja
czynna
chizalofop-P-etylowy
została
zaklasyfikowana do grupy A.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Targa Super 05 EC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, pobieranym
bardzo szybko przez liście, a następnie przemieszczanym do korzeni i rozłogów chwastów,
powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów.
Działanie środka na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych
liści. Pełny efekt działania jest widoczny po około 2-3 tygodniach lub nieco później w
przypadku utrzymywania się niskich temperatur. Chłodna pogoda i susza opóźniają działanie
środka, ale nie obniżają jego skuteczności.
Środek Targa Super 05 EC stosuje się nalistnie po wzejściu chwastów. Chwasty roczne są
najbardziej wrażliwe na działanie środka w fazie 2-3 liści, a perz właściwy w fazie 4-6 liści.
Środek nie zwalcza chwastów, które wzeszły po wykonaniu zabiegu.

Chwasty wrażliwe
Zalecane
Termin stosowania - faza
dawki środka
rozwojowa chwastu
Chwasty jednoliścienne jednoroczne:

-samosiewy zbóż zwalczane jesienią;
0,75-1,0 l/ha


faza 2 liści do końca fazy
-samosiewy zbóż zwalczane wiosną,
1,0-1,25 l/ha
krzewienia (BBCH 12-29)
chwastnica jednostronna, miotła zbożowa,
owies głuchy, włośnica sina, wyczyniec
polny, życica wielokwiatowa
Chwasty jednoliścienne wieloletnie:
2,0-2,5 l/ha
faza 4-6 liści (BBCH 14-16)
Perz właściwy

STOSOWANIE ŚRODKA
Środek stosować w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów uwzględniając zalecane fazy
rozwojowe rośliny uprawnej. Dawkę należy dostosować do gatunku zwalczanego chwastu
i rośliny uprawnej. Wyższe z zalecanych dawek środka należy stosować, gdy chwasty
znajdują się w fazie krzewienia.

Burak cukrowy, burak pastewny (plantacje produkcyjne)

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
2


Termin stosowania: Środek stosować od fazy widocznej pierwszej pary jeszcze
nierozwiniętych liści buraka do fazy, gdy liście zakrywają 90% powierzchni gleby (BBCH11-
39).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Uwaga:
Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 3 dni po wykonaniu zabiegu.

Ziemniak

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy początku rozwoju pierwszych liści ziemniaka do
fazy przed całkowitym zakryciem międzyrzędzi (BBCH 10-39), zanim chwasty zostaną
całkowicie zakryte.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Uwaga:
Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 21 dni po wykonaniu zabiegu.

Rzepak ozimy

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni do fazy
widocznych 9 lub więcej międzywęźli rzepaku (BBCH 10-39), zanim chwasty zostaną
całkowicie zakryte.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Uwaga:
Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu.

Marchew

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni marchwi do
fazy, gdy korzeń osiągnie typowy kształt i wielkość (BBCH 10-49).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH
MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik

Len zwyczajny uprawiany na nasiona, len zwyczajny uprawiany na włókno, konopie
siewne uprawiane na włókno

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
3


Termin stosowania: Środek stosować od fazy rozwiniętych liścieni do fazy rozwiniętego
szóstego liścia właściwego (BBCH 10-16).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Uwaga:
Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu.

Rzepak jary

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni do fazy
widocznych 9 lub więcej międzywęźli (BBCH 10-39).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Uwaga:
Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu.

Słonecznik zwyczajny

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni do fazy 6 liści
(BBCH 10-16).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Uwaga:
Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu.

Bób, fasola szparagowa, groch siewny cukrowy uprawiany na strąki

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy rozwiniętego pierwszego liścia właściwego do
fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki, ale pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 11-59).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Uwaga:
Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu.

Groch siewny uprawiany na świeże nasiona, fasola zwyczajna uprawiana na świeże
nasiona

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy rozwiniętego pierwszego liścia właściwego do
fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki, ale pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 11-59).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Uwaga:
Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu.

4


Fasola zwyczajna uprawiana na suche nasiona, groch siewny uprawiany na suche
nasiona, soczewica jadalna

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy rozwiniętego pierwszego liścia właściwego do
fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki, ale pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 11-59).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Uwaga:
Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu.

Bobik, groch pastewny (peluszka), łubin biały, łubin żółty, łubin wąskolistny

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy rozwiniętego pierwszego liścia właściwego do
fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki, ale pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 11-59).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Uwaga:
Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu.

Soja

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy pierwszej pary liści właściwych do fazy, gdy
widoczne są pierwsze pąki kwiatowe (BBCH 11-51).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Uwaga:
Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu.

Burak ćwikłowy

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy widocznej pierwszej pary jeszcze
nierozwiniętych liści do fazy, gdy liście zakrywają 90% powierzchni gleby (BBCH 11-39).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Uwaga:
Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 3 dni po wykonaniu zabiegu.

Pietruszka korzeniowa, seler korzeniowy, pasternak, brukiew, chrzan pospolity, rzepa

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni do fazy, gdy
korzeń osiągnie typowy kształt i wielkość (BBCH 10-49).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
5


Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Pomidor, bakłażan
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy czwartego rozwiniętego liścia na pędzie
głównym do fazy, gdy widocznych jest 9 lub więcej pędów bocznych pierwszego rzędu (BBCH
14-29)
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Topinambur (skarmianie dzikich zwierząt)
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy początku rozwoju pierwszych liści do momentu,
gdy widocznych jest 9 lub więcej międzywęźli (BBCH 10-39).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej
środkiem Targa Super 05 EC (np. w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez
choroby czy szkodniki) na polu tym można uprawiać rośliny, w których środek zaleca się
stosować lub inne rośliny dwuliścienne. Rośliny jednoliścienne, w tym zboża można uprawiać
nie wcześniej niż po 6 tygodniach od zastosowania środka Targa Super 05 EC.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Strategia zarządzania odpornością:
Środek zawiera substancję czynną należącą do herbicydów z grupy inhibitorów karboksylazy
acetylokoenzymu A. Stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie działania
może prowadzić do wyselekcjonowania chwastów odpornych. Aby zminimalizować ryzyko
wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, herbicydy z grupy inhibitorów ACCazy powinny
być stosowane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
– postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosuj
środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczanie chwastów,
– dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju
i nasilenia chwastów,
– używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw,
– stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,
– stosuj mieszanki herbicydu z grupy inhibitorów ACCazy z herbicydami o odmiennym
mechanizmie działania,
– stosuj w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych
chwastów,
– stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz wciągu sezonu wegetacyjnego
rośliny uprawnej,
– informuj posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
– w
celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub
z posiadaczem zezwolenia na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin.
2. Opady deszczu występujące co najmniej 2 godziny po zabiegu nie mają wpływu na
działanie środka.
3. Po zabiegu zwalczania perzu nie wykonywać mechanicznej uprawy przez okres 21 dni.
6


4. Środka nie stosować:
– podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny
uprawne, zwłaszcza rośliny jednoliścienne (np.: kukurydza, zboża);
– gdy temperatura powietrza przekracza 27oC.
5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, przy czym szczególną ostrożność
zachować w sytuacji, gdy w sąsiedztwie uprawiane są zboża,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej,
stosując te same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą
przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej
oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół i innych owadów
zapylających.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
7


W celu ochrony roślin lądowych oraz stawonogów niebędących celem działania środka, przy
zastosowaniu dawki:
2 l/ha i niższej konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych
rolniczo o szerokości:
– 3 metrów lub
– 1 metra z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy
użytkowej podczas zabiegu o 50%;
powyżej 2 l/ha (do maksymalnej dawki 2,5 l/ha) konieczne jest wyznaczenie strefy
ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo o szerokości:
– 10 metrów lub
– 5 metrów z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy
użytkowej podczas zabiegu o 50%.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Rzepak ozimy, len zwyczajny uprawiany na nasiona, rzepak jary, słonecznik zwyczajny, soja –
90 dni.
Burak cukrowy, burak ćwikłowy – 60 dni.
Fasola zwyczajna uprawiana na suche nasiona, groch siewny uprawiany na suche nasiona,
soczewica jadalna, ziemniak – 45 dni.
Bób, fasola szparagowa, groch siewny cukrowy uprawiany na strąki – 42 dni.
Chrzan pospolity, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, rzepa, seler korzeniowy – 40
dni.
Fasola zwyczajna uprawiana na świeże nasiona, groch siewny uprawiany na świeże nasiona
35 dni.
Bakłażan, pomidor – 21 dni.
Len zwyczajny uprawiany na włókno, konopie siewne uprawiane na włókno nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Burak pastewny (plantacje produkcyjne) – 60 dni.
Bobik, groch pastewny (peluszka), łubin żółty, łubin biały, łubin wąskolistny, topinambur – 45
dni.

Brukiew – 40 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w szczelnie zamkniętym pojemniku,
− w temperaturze 0°C – 30°C.

8


Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów; niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i
okazać etykietę instrukcję stosowania.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod
opiekę lekarza.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr partii - ………
9

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody