Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Target 700 SCZałącznik do decyzji MRiRW nr R - 613/2015d z dnia 27.07.2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 91/2013 z dnia 13.06.2013 r.
Posiadacz zezwolenia:
UPL Europe Ltd., The Centre, 1st Floor, Birchwood Park, Warrington, WA3 6YN,
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytani i Irlandi Północnej, tel.: +44 (0)1925 81 9999,
fax: +44 (0) 1925 81 7425.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
UPL Polska Sp. z o.o., ul. Na Przełaj 8, 03 - 092 Warszawa, tel./fax: +48 22 614 00 45.
TARGET 700 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
metamitron (związek z grupy triazynonów) - 700 g/l (58,09%).
Zezwolenie MRiRW nr R - 91/2013 z dnia 13.06.2013 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 613/2015d z dnia 27.07.2015 r.
Uwaga
H 302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H 411- Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy
postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P 301 + P 312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego
samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą,
stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych
chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w buraku cukrowym i buraku pastewnym.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest przez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej działa na
chwasty od fazy kiełkowania do fazy liścieni.
Etykieta Target 700 SC
W przypadku stosowania środka Target 700 SC:
Chwasty wrażliwe: jasnota purpurowa, komosa biała, pokrzywa zwyczajna, psianka
czarna, wiechlina roczna.
Chwasty średnio wrażliwe: gwiazdnica pospolita, komosa jesienna, rdest plamisty.
Chwasty odporne:
chwastnica jednostronna, rdest powojowy.
W przypadku stosowania środka Target 700 SC w mieszaninie ze środkiem Corzal
157 SE lub Corzal 157 SE i Oblix 500 SC:
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna
bezwonna, rdest plamisty, rdest powojowy, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki
polne, żółtlica drobnokwiatowa.
STOSOWANIE ŚRODKA
Burak cukrowy, burak pastewny (plantacje produkcyjne i nasienne).
1. Zabiegi nalistne: Target 700 SC
Pierwszy zabieg wykonać w fazie liścieni chwastów.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 3.
Zalecany odstęp między zabiegami: 5 - 10 dni.

Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha.
2. Zabiegi nalistne: mieszaniny herbicydowe
A. Stosowanie mieszaniny Target 700 SC + Oblix 500 SC + Corzal 157 SE
Pierwszy zabieg wykonać w fazie liścieni chwastów.
Maksymalna dawka dla pierwszego zabiegu:
Target 700 SC 0,5 l/ha + Oblix 500 SC 0,2 l/ha + Corzal 157 SE 0,5 l/ha

Zalecana dawka dla pierwszego zabiegu:
Target 700 SC 0,5 l/ha + Oblix 500 SC 0,2 l/ha + Corzal 157 SE 0,5 l/ha

Maksymalna dawka dla kolejnych zabiegów:
Target 700 SC 1 l/ha + Oblix 500 SC 0,4 l/ha + Corzal 157 SE 1 l/ha

Zalecana dawka dla kolejnych zabiegów:
Target 700 SC 1 l/ha + Oblix 500 SC 0,4 l/ha + Corzal 157 SE 1 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 3.
Zalecany odstęp między zabiegami: 5 - 10 dni.

Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha.
B. Stosowanie mieszaniny Target 700 SC + Corzal 157 SE
Pierwszy zabieg wykonać w fazie liścieni chwastów.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
Target 700 SC 1,25 l/ha + Corzal 157 SE 1,25 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 3.
Zalecany odstęp między zabiegami: 5 - 10 dni.

Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha.
UWAGI:
1.
Zabieg najlepiej wykonać na suche rośliny (na co najmniej 6 godzin przed
spodziewanym deszczem).
2.
Najwyższą skuteczność chwastobójczą uzyskuje się wykonując zabieg w
godzinach wieczornych.
3.
Nie zaleca się łącznego stosowania środka z insektycydami.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacyjnego do poziomu, który nie stwarza
zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem, w wyniku
uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby, szkodniki (lub z innej przyczyny), na polu
można uprawiać buraki (cukrowe, pastewne, ćwikłowe) lub kukurydzę.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Środków nie stosować na rośliny chore i osłabione.
Podczas wykonywania zabiegów nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych;
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a
popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik
opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika
opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku
mechanicznie wymieszać.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed
ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku
opryskiwacza.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający
ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa
wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono
zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających
biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Etykieta Target 700 SC
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie
zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które
zwróciły się o taką informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie
s
trefy ochronnej o szerokości 5 m
od terenów nieużytkowanych rolniczo.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym
zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta
(okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do
dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla
pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać
lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
należy uwzględnić następstwo roślin.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA
OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą.
Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do
innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin
będących środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub
etykietę.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr parti - ........
Etykieta Target 700 SC

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody