Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Taurus 05 ECZałącznik do decyzji MRiRW nr R- 205/2015d z dnia 20.03.2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-36/2015 z dnia 18.02.2015 r.
Posiadacz zezwolenia:
Sharda Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 34 A, 02-672 Warszawa, tel.: +48 15 814 91 47;
e-mail: eu.sales@shardaintl.com
TAURUS 05 EC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
chizalofop-P-etylowy (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) –
50 g/l (5,3%)
Substancje niebezpieczne nie będące substancją czynną: solwent nafta (ropa naftowa)
węglowodory ciężkie aromatyczne; frakcja naftowa niespecyfikowana.
Zezwolenie MRiRW nr R - 36/2015 z dnia 18.02.2015 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R - 205/2015d z dnia 20.03.2015 r.

Niebezpieczeństwo
H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+310 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ lub lekarzem.
P331 - NIE wywoływać wymiotów.
P304+340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić
lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w
pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P305+351+338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
OPIS DZIAŁANIA
Etykieta środka ochrony roślin Taurus 05 EC, załącznik do decyzji MRiRW
1
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany
nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu w uprawie buraka cukrowego
i pastewnego oraz do zwalczania miotły zbożowej i wyczyńca polnego w uprawie rzepaku
ozimego.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek wykazuje działanie systemiczne. Pobierany jest bardzo szybko przez liście
a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie
wzrostu i rozwoju chwastów.
Działanie środka na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem
najmłodszych liści, pierwsze objawy są widoczne po upływie około 7 dni od wykonania
zabiegu.
Pełny efekt jest widoczny po około 3 tygodniach, w zależności od przebiegu pogody.
Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba przyśpieszają
działanie środka. Chłodna pogoda i susza opóźniają działanie środka, ale nie obniżają jego
skuteczności.
Opady deszczu występujące w 3 godziny po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka.
Perz właściwy jest najbardziej wrażliwy w fazie 4-6 liści właściwych.
Chwasty wrażliwe:
w dawce 3 l/ha - perz właściwy
w dawce 1,2 l/ha - miotła zbożowa
w dawce 1,0 l/ha - wyczyniec polny
STOSOWANIE ŚRODKA
burak cukrowy, burak pastewny (plantacje produkcyjne)
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
3 l/ha
Termin stosowania:
Zabieg wykonać, gdy rośliny buraka znajdują się w fazie od pierwszej pary liści do trzech par
liści właściwych (BBCH 11-13).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Uwaga:
Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę buraków środek stosować na 10 dni
przed przerywką lub w 10 dni po przerywce (gdy chwasty prosowate pojawią się ponownie).
Rzepak ozimy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 - 1,2 l/ha

Termin stosowania:
Zabieg wykonać wiosną po ruszeniu wegetacji ale nie później niż do końca fazy, kiedy
widoczne jest pierwsze międzywęźle (do BBCH 31).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Etykieta środka ochrony roślin Taurus 05 EC, załącznik do decyzji MRiRW
2
Uwagi:
1. Po zabiegu zwalczania perzu nie wykonywać mechanicznej uprawy przez okres
1 miesiąca.
2. Nie stosować środka, gdy temperatura powietrza przekracza 27oC.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej
środkiem Taurus 05 EC (np. w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby
czy szkodniki) na polu tym można uprawiać rośliny dwuliścienne.
Rośliny jednoliścienne można uprawiać nie wcześniej niż po 6 tygodniach od zastosowania
środka Taurus 05 EC.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie
wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku
przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową
w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania
cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Etykieta środka ochrony roślin Taurus 05 EC, załącznik do decyzji MRiRW
3
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Burak cukrowy i burak pastewny – nie dotyczy,
Rzepak ozimy – 77 dni
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w
którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą.
Przechowywać w temperaturze 0oC - 30oC.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr parti - ........
Etykieta środka ochrony roślin Taurus 05 EC, załącznik do decyzji MRiRW
4

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody