Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Tayson 464 SL

Posiadacz zezwolenia:
Nufarm GmbH and Co KG, St. Peter-Strasse 25, A-4021 Linz, Republika Austrii,
tel.: + 43 732 6918 2006, fax: + 43 732 6918 2004

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
Nufarm Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa, tel.: 22 620 32 52, fax: 22 654
07 97, www.nufarm.pl

Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:
Wilshire Holding Sp. z o.o., Pass 20 N, 05-870 Błonie, tel.: 22 731 50 82, fax: 22 725 54 01,
www.whlogistics.plTAYSON 464 SL


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:
2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 344 g/l (29,68%)
dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 120 g/l (10,35%)

Zezwolenie MRiRW nr R -151/2017 z dnia 28.07.2017 r.


Niebezpieczeństwo

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H411- Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P264 - Dokładnie umyć skórę i oczy po użyciu.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301 + P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody
z mydłem.


Etykieta środka ochrony roślin Tayson 464 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW

OPIS DZIAŁANIA
Tayson 464 SL jest środkiem herbicydem w formie koncentratu do sporządzania roztworu
wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania rocznych
chwastów dwuliściennych w jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, pszenicy ozimej, pszenżycie
ozimym. W roślinie działa systemicznie. Obie substancje czynne działają jednakowo
skutecznie zarówno w części korzeniowej, jak i w części nadziemnej. Pierwsze efekty
działania są widoczne już po kilku dniach. W warunkach ciepłej i wilgotnej pogody całkowite
zamieranie chwastów następuje po 2-3 tygodniach.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub polowych opryskiwaczy
polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez liście chwastów, powodując deformację i zahamowanie
wzrostu roślin dwuliściennych. Powoduje to zamieranie chwastów wrażliwych na preparat.
Pogoda ciepła i sprzyjająca rozwojowi roślin wzmaga działanie chwastobójcze środka.
Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści (przytulia 3-4 okółki).

Chwasty wrażliwe:
gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa,
komosa biała, mak polny, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna, rdestówka
powojowata (rdest powojowy), rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica
drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe:
bodziszek drobny, dymnica pospolita, maruna bezwonna, samosiewy rzepaku.
Chwasty średnio odporne:
fiołek polny.
Chwasty odporne:
chwasty jednoliścienne.

STOSOWANIE ŚRODKA

Jęczmień jary, pszenica jara

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Termin stosowania:
Zabieg wykonać od początku do końca fazy krzewienia (BBCH 21-29).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Pszenica ozima, pszenżyto ozime

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.

Termin stosowania:
Zabieg wykonać od początku do końca fazy krzewienia (BBCH 21-29).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


Etykieta środka ochrony roślin Tayson 464 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW
Uwaga:
Środek może powodować przejściowe odbarwienie i skręcenie liści, które nie wpływa
ujemnie na wzrost i plonowanie roślin uprawnych. Zmiany te związane są z różną
wrażliwością odmian zbóż na ten środek.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Środka nie stosować:

w temperaturze powietrza poniżej 10 oC i powyżej 25oC,

w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych,

na rośliny mokre, chore, wylęgnięte i uszkodzone,

w czasie nadmiernej suszy i później niż na 4 godziny przed spodziewanym deszczem.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo. W przypadku konieczności przyorania plantacji potraktowanej
środkiem Tayson 464 SL w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub
szkodniki, po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem)
i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie
wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym
przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe, lub,

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.

W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu, z
powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka
myjącego.

Uwaga:
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed
użyciem w innych roślinach niż zalecane.
Etykieta środka ochrony roślin Tayson 464 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
jęczmień jary, pszenica ozima i pszenica jara, pszenżyto ozime – 7 dni

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą, w temperaturze 0 oC- 30 oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z Ośrodkiem
Zatruć lub z lekarzem.
Etykieta środka ochrony roślin Tayson 464 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem.Okres ważności
- 2 lata
Data produkcji
- ..........
Zawartość netto
- ..........
Nr partii

- ..........

Etykieta środka ochrony roślin Tayson 464 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody