🔔 Letnia promocja - prenumerata za 1 zł
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Tazachmer 500 SCZałącznik do decyzji MRiRW nr R-488/2016d z dnia 14.10. 2016 r.

Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
POL-CHEM Zaopatrzenie Rolnictwa Sp. z o.o., ul. Gdańska 138-140, 85-021 Bydgoszcz
tel. 668 929 281 e-mail:pfagroconsulting@gmail.com

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie:
Agropak sp. j. Breziński i Wspólnicy ul Darwina 1d, 43-603 Jaworzno, tel.:32 615 69 18
fax 32 615 63 30, e-mail: agropak@agropak.pl


Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska


TAZACHMER 500 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Pozwolenie MRiRW nr R-42/2015 h.r. z dnia 31.07.2015 r., zmienione decyzją MRiRW nr
R-488/2016d z dnia 14.10.2016 r.


Zawartość substancji czynnych:
metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) - 375 g/l (32,92 %)
chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) -125 g/l (10,97 %)
Szkodliwy
Niebezpieczny dla środowiska

Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
Zawiera metazachlor. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
Tazachmer 500 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w postaci stężonej
zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do
zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym.
Do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek Tazachmer 500 SC pobierany jest przez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je
przed wschodami.
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna
bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia
czepna, rumianek pospolity, tasznik pospolity.
Chwasty średnio wrażliwe: chwastnica jednostronna, komosa biała, mak polny, miotła
zbożowa, szarłat szorstki, wiechlina roczna, wyczyniec polny.
Chwasty odporne: dymnica pospolita, fiołek polny, rumian polny, tobołki polne.

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA

1. RZEPAK OZIMY
Środek stosować jesienią:

a) bezpośrednio po siewie nasion rzepaku, do końca fazy kiedy liścienie przedostają się na
powierzchnię gleby.
Nasiona rzepaku wysiać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią.
Zabieg wykonać na starannie uprawioną (bez grud) glebę.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

lub

b) po wschodach rzepaku, do końca fazy 4 liścia właściwego rzepaku ozimego.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


UWAGI:
Po opryskaniu pola nie wykonywać żadnych zabiegów pielęgnacyjnych.
Silne opady deszczu występujące po zabiegu mogą spowodować zahamowanie wzrostu
roślin, przerzedzenie łanu lub deformację liści rzepaku, zwłaszcza w przypadku
występowania w tym czasie niskich temperatur. Objawy te są szczególnie widoczne
wówczas, gdy rzepak uprawia się na glebach lekkich i piaszczystych, mają one jednak
charakter przejściowy i nie wpływają na przezimowanie oraz plonowanie rzepaku.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Środek ochrony roślin Tazachmer 500 SC, jak również inne środki ochrony roślin
zawierające substancję czynną metazachlor, także w połączeniu z innymi środkami ochrony
roślin zawierającymi tę substancję czynną, należy stosować na tej samej powierzchni
uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg
substancji czynnej na hektar.
Środek ochrony roślin Tazachmer 500 SC, jak również inne środki ochrony roślin
zawierające substancję czynną chinomerak, także w połączeniu z innymi środkami ochrony
roślin zawierającymi tę substancję czynną, należy stosować na tej samej powierzchni
uprawnej nie częściej niż co rok, w dawkach nie przekraczających łącznie 0,25 kg substancji
czynnej na hektar.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny
uprawne.
Nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych
i uwrociach.

2. NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w okresie wegetacji rzepaku ozimego do poziomu nie stwarzającego
zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. Po zbiorze nasion rzepaku ozimego można
uprawiać wszystkie rośliny uprawne.
W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji rzepaku traktowanej środkiem
Tazachmer 500 SC (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki)
jesienią tego samego sezonu wegetacyjnego po wykonaniu głębokiej orki można uprawiać
tylko rzepak ozimy, natomiast na wiosnę można uprawiać zboża jare (słomy zbóż nie
przeznaczać na paszę) oraz wszystkie inne rośliny uprawne.


3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA,
W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:

Nie dotyczy

IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza
niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA
KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ
WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji):

Nie dotyczy


2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu):

Nie dotyczy


3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY
UPRAWNEJ (okres karencji):

Nie dotyczy

4.

OKRES
OD
OSTATNIEGO
ZASTOSOWANIA
ŚRODKA
NA
ROŚLINY
PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ
KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy

5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Zanieczyszczoną skórę natychmiast zmyć dużą ilością wody i mydła.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza-pokaż opakowanie lub etykietę.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe, należy pokazać etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym.

VII PRZECHOWYWANIE
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C
i nie wyższej niż 30°C.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody