Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Tebkin 250 EW
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 182/2016 z dnia 29.08.2016 r.

Posiadacz zezwolenia:
Sharda Polska sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel. +48 17 240 1307,
e-mail: eu.sales@shardaintl.comTebkin 250 EW


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
tebukonazol (związek z grupy konazoli-triazoli) – 250 g/l (24,18%)

Zezwolenie MRiRW nr R- 182/2016 z dnia 29.08.2016 r.
Niebezpieczeństwo

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H361d - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P280 - Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P308+P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod
opiekę lekarza.
P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/
zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Tebkin 250 EW jest fungicydem w formie płynu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu
układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie rzepaku ozimego
przed chorobami grzybowymi.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego
opryskiwacza polowego.
Etykieta środka ochrony roślin Tebkin 250 EW – załącznik do zezwolenia MRiRW
1

STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima
mączniak prawdziwy, septorioza liści, septorioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość
liści
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych
objawów chorób od początku strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-65).

Zalecana ilość wody: 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Rzepak ozimy
Stosowanie jesienią:
sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha

Termin stosowania: Zabieg wykonać w fazie 4-8 liści rzepaku (BBCH 10-19).
Stosowanie środka jesienią poprawia również zimotrwałość roślin poprzez pobudzenie
systemu korzeniowego i zahamowanie wzrostu łodygi.
Liczba zabiegów: 1

Stosowanie wiosną:
sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha

Termin stosowania: Zabieg wykonać w początkowej fazie wzrostu pędu głównego (BBCH
30-33).
Stosowanie środka wiosną wpływa również na skrócenie łodygi i usztywnienie roślin, dzięki
czemu zmniejsza się zagrożenie wyleganiem.
Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w uprawie rzepaku ozimego w sezonie wegetacyjnym: 2
(1 – zabieg jesienią, 1 – zabieg wiosną).

Uwagi:
1. Środek stosować przemiennie ze środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje,
należące do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.
2. Środek stosować w temperaturze powyżej 12oC.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem)
i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu
środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz
mechanicznie
wymieszać.
Opróżnione
opakowania
przepłukać
trzykrotnie
wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.


Etykieta środka ochrony roślin Tebkin 250 EW – załącznik do zezwolenia MRiRW
2

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do umycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując
takie same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od
zbiorników i cieków wodnych o szerokości 5 m z 10 m wegetatywnym pasmem filtracyjnym
(60% ograniczenie spływu).
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Pszenica ozima – 28 dni
Rzepak ozimy – 60 dni

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− pod zamknięciem, w temperaturze 0 - 30oC, z dala od źródeł ciepła.

Etykieta środka ochrony roślin Tebkin 250 EW – załącznik do zezwolenia MRiRW
3

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod
opiekę lekarza.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji
- .........
Zawartość netto - .........
Nr partii
- .........

Etykieta środka ochrony roślin Tebkin 250 EW – załącznik do zezwolenia MRiRW
4

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody