Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Templier 750 WG


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 169/2016 z dnia 05.08.2016 r.

Posiadacz zezwolenia:
Rotam Agrochemical Europe Ltd., Hamilton House, Mabledon Place, Londyn, WC1H9BB,
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
tel.: +44 2079 53 04 47, e-mail: contacteu@rotam.com.T E M P L I E R 750 WG


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
nikosulfuron (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 750 g/kg (75%)

Zezwolenie MRiRW nr R- 169/2016 z dnia 05.08.2016 r.
Uwaga

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia

Zebrać rozsypany produkt.

OPIS DZIAŁANIA
TEMPLIER 750 WG to hebricyd, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej,
stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania niektórych chwastów
jednoliściennych oraz dwuliściennych w kukurydzy.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego
opryskiwacza polowego.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
TEMPLIER 750 WG jest środkiem chwastobójczym o działaniu układowym. Pobierany jest
głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój.
Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje
stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od
zabiegu.
Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna
pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.

Chwastywrażliwe:
chwastnica jednostronna, jasnota purpurowa, gorczyca polna,
gwiazdnica pospolita, szarłat szorstki, rdest plamisty, włośnica zielona.
Chwasty średniowrażliwe: fiolek polny, perz właściwy, psianka czarna, rdest kolankowaty,
rdestówka powojowata (rdest powojowy), wiechlina roczna.
Chwasty średnioodporne: komosa biała, palusznik krwawy, żółtlica drobnokwiatowa.
Etykieta środka ochrony roślin Templier 750 WG – załącznik do zezwolenia MRiRW
1


STOSOWANIE ŚRODKA
Kukurydza
Termin stosowania: Zabieg wykonać wiosną, po ruszeniu wegetacji od fazy co najmniej 2
liści właściwych kukurydzy do fazy 8 liści właściwych kukurydzy ( BBCH 12-18) oraz gdy:
większość chwastów dwuliściennych znajduje się w fazie 2-4 liści, a perz właściwy ma 4 - 6
liści.
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 54 g/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI
1. Środek zalecany jest do stosowania wyłącznie z dodatkiem adiuwanta. Dobór
adiuwanta i jego dawek należy skonsultować z posiadaczem zezwolenia lub jego
przedstawicielem. Zastosowanie środka bez dodatku adiuwanta skutkuje obniżeniem
skuteczności zabiegu.
2. Opady deszczu wcześniej niż 6 godzin po zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania
środka.
3. Po zastosowaniu środka możliwe jest wystąpienie przemijających objawów
fitotoksyczności (m.in. w formie chlorozy, zahamowania wzrostu), które nie mają wpływu na
plonowanie kukurydzy. U niektórych wrażliwszych odmian kukurydzy (Abraxas, Fjord, Rival,
Nancis) objawy te mogą mieć charakter bardziej trwały. Z tego tez względu wskazana jest
konsultacja z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Po zbiorze kukurydzy i po wykonaniu orki, jesienią można siać zboża ozime.
Wiosną następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.
Jeżeli zachodzi konieczność wcześniejszej likwidacji plantacji opryskiwanej środkiem
TEMPLIER 750 WG po wcześniejszym wykonaniu uprawy przedsiewnej (łącznie z orką)
można wysiać tylko kukurydzę. Wiosną następnego roku można siać wszystkie rośliny.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Nie należy stosować środka w mieszaninie z nawozami dolistnymi i płynnymi.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Środka nie stosować:
− w kukurydzy cukrowej
− w fazie rozwojowej kukurydzy powyżej 8 liści,
− bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów na rośliny, których wzrost został
zahamowany wskutek niskich temperatur; zabieg można wykonać po wznowieniu
intensywnego wzrostu kukurydzy,
− w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC,
− gdy różnice w temperaturach dobowych pomiędzy dniem i nocą wynoszą powyżej 20oC,
− na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozki, suszę, szkodniki lub choroby,
− na rośliny mokre (rosa, deszcze),
− po zastosowaniu na plantacji kukurydzy insektycydów doglebowych zawierających
substancje czynne z grupy związków fosforoorganicznych.

W okresach ciepłej pogody z przewagą temperatur powyżej 25oC w ciągu dnia, zaleca się
wykonanie zabiegu wieczorem.

Etykieta środka ochrony roślin Templier 750 WG – załącznik do zezwolenia MRiRW
2

Środek zawiera substancję czynną z grupy pochodnych sulfonylomocznika (inhibitory ALS).
W celu uniknięcia powstawania form odpornych chwastów na substancje z tej grupy należy
unikać corocznego stosowania na tym samym stanowisku środków zawierających
substancje czynne z grupy pochodnych sulfonylomocznika lub innych, wykazujących ten
sam mechanizm działania. Nie należy także stosować środka na stanowiskach, gdzie
występują biotypy chwastów o potwierdzonej odporności na herbicydy z grupy inhibitorów
ALS.
Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy
również zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
– postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin
– stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne
zwalczanie chwastów,
– dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do
panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków
dominujących i progów szkodliwości,
– stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
– stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych
chwastów (o różnym mechanizmie działania),
– dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju
i nasilenia chwastów,
– używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,
– używać kwalifikowanego materiału siewnego,
– czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego
chwastów na inne stanowiska.
W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą lub
z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie
wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku
przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w
zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na
znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu,
zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.
Proponowany sposób mycia opryskiwacza:
1. Po zabiegu opróżnić zbiornik. Usunąć czystą wodą widoczne na zewnątrz opryskiwacza
pozostałości cieczy użytkowej.
Etykieta środka ochrony roślin Templier 750 WG – załącznik do zezwolenia MRiRW
3

2. Dokładnie wymyć wodą wszystkie wewnętrzne powierzchnie opryskiwacza (łącznie
z pokrywą), używając do tego czystej wody w ilości co najmniej 10% pojemności
opryskiwacza, przepłukać układ opryskiwacza i opróżnić całkowicie zbiornik.
3. Napełnić zbiornik opryskiwacza czystą wodą do połowy objętości dodając wskazaną
ilość jednego z zalecanych środków do mycia opryskiwaczy, wymieszać i przepłukać
układ opryskiwacza, a następnie dopełnić zbiornik do pełna i płukać przez co najmniej 15
minut z włączonym mieszadłem, a następnie ponownie przepłukać układ opryskiwacza i
opróżnić zbiornik.
4. Części składowe opryskiwacza rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze
środka użytego do mycia opryskiwacza.
5. Ponownie wypłukać zbiornik i układ opryskiwacza czystą wodą w ilości co najmniej 10%
pojemności opryskiwacza. Następnie opróżnić całkowicie zbiornik.
6. W przypadku braku możliwości całkowitego opróżnienia opryskiwacza pkt. 3 musi być
powtórzony dwukrotnie.

Uwaga
Niezneutralizowane odpowiednio resztki środka pozostawione w opryskiwaczu mogą być
powodem silnych uszkodzeń roślin uprawnych wrażliwych na ten środek.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą w trakcie przygotowywania cieczy
użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie:

zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych lub

strefy ochronne o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym
zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu
o 80%.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:

5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub

1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem technik
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.


Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):

Etykieta środka ochrony roślin Templier 750 WG – załącznik do zezwolenia MRiRW
4

Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0 oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr partii - .........Etykieta środka ochrony roślin Templier 750 WG – załącznik do zezwolenia MRiRW
5

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody