Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Tenore 400 EW
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 199/2016 z dnia 19.09.2016 r.

Posiadacz zezwolenia:
ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel.: +48 22 395 66 60, infolinia:
+48 22 395 66 66, fax: +48 22 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:
Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel.: +48 63 240 01 18, fax: +48 63 240 01 18
wew. 136, e-mail: biuro@pakon-konin.pl
"SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., ul. Jagodowa 4, 62-002 Suchy Las,
tel.: +48 61 297 26 00, +48 61 812 51 13, fax: +48 61 297 26 02, e-mail: sumin@sumin.com.pl,
www.sumin.com.pl
Wilshire Holding Sp. z o. o., Pass 20 N, 05-870 Błonie, tel.: +48 22 731 50 82, fax: +48 22 725 54 01,
www.whlogistics.pl


Tenore 400 EW


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:
prochloraz (związek z grupy imidazoli) - 267 g/l (24,64%)
tebukonazol (związek z grupy triazoli) - 133 g/l (12,28%)


Zezwolenie MRiRW nr R - 199/2016 z dnia 19.09.2016 r.Uwaga

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H361d - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 208 - Zawiera ester 2-etyloheksylowy kwasu (S)-mlekowego. Może powodować wystąpienie
reakcji alergicznej.
EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska należy postępować zgodnie
z instrukcją użycia.

P201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301 + P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się
z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P391 - Zebrać wyciek.

Etykieta środka ochrony roślin Tenore 400 EW – załącznik do zezwolenia MRiRW
1
OPIS DZIAŁANIA
Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji oleju w wodzie o działaniu wgłębnym
i układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej,
jęczmienia jarego i rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy
polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy,
septorioza plew, fuzarioza kłosów

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia
pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-
59).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Uwaga:
W warunkach sprzyjających rozwojowi septoriozy plew i fuzariozy kłosów w pszenicy ozimej termin
zabiegu można wydłużyć do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Termin wykonania zabiegu musi
uwzględniać okres karencji środka.

Jęczmień jary
mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia
pierwszych objawów chorób, w terminie od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia
(BBCH 30-59).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Rzepak ozimy
czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,5 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób:
− sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń - od początku fazy wydłużania pędu
głównego do końca fazy wzrostu pędu głównego (BBCH 30-39),
− czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa - od początku do pełni fazy kwitnienia
(BBCH 61-65).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Etykieta środka ochrony roślin Tenore 400 EW – załącznik do zezwolenia MRiRW
2
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ
ROLNICZĄ

Środek stosować w temperaturze powietrza powyżej 12°C.

Ze względu na strategię antyodpornościową rekomenduje się stosowanie środka:
− tylko w dawkach zalecanych, zgodnie z etykietą,
− przemiennie ze środkami grzybobójczymi, zawierającymi substancje czynne należące do innych
grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

Środka ochrony roślin Tenore 400 EW, jak również innych produktów zawierających substancję czynną
prochloraz stosowanych poza pomieszczeniami zamkniętymi, nie stosować w dawce przekraczającej
450 g substancji czynnej na ha na jedno zastosowanie.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika
opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania
przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową
i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego
w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia
wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu,
tj.:
− po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to
możliwe lub
− unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację
substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
− unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same
środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed
oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie
przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu
wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw
i dróg.
Etykieta środka ochrony roślin Tenore 400 EW – załącznik do zezwolenia MRiRW
3

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej
o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Środka ochrony roślin Tenore 400 EW, jak również innych produktów zawierających substancję czynną
prochloraz stosowanych poza pomieszczeniami zamkniętymi, nie stosować w dawce przekraczającej
450 g substancji czynnej na ha na jedno zastosowanie.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek
mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
pszenica ozima, jęczmień jary – 42 dni
rzepak ozimy- 56 dni

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed
skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą,
− w temperaturze 0 - 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami
niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku połknięcia: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem
zatruć/lekarzem.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.Okres ważności - 2 lata
Data produkcji
- .........
Zawartość netto - .........
Nr partii
- .........
Etykieta środka ochrony roślin Tenore 400 EW – załącznik do zezwolenia MRiRW
4

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody