Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Tern Premium 575 EC
Załącznik do decyzji MRiRW nr R -184/2017d z dnia 08.05.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-78/2012 z dnia 05.06.2012 r.

Posiadacz zezwolenia:
Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa. Rzeczpospolita Polska.
Tel.: (22) 326 06 01. Fax: (22) 326 06 99.TERN PREMIUM 575 ECŚrodek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnych:
propikonazol
(związek z grupy triazoli) – 125 g/l (12,8%),
fenpropidyna (związek z grupy morfolin) – 450 g/l (45,9%).

Zezwolenie MRiRW nr R-82/2012 z dnia 22.06.2012 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr R-238/2012d z dnia 03.10.2012 r.,
decyzją MRiRW nr: R-40/2013d z dnia 19.02.2013 r.,
decyzją MRiRW nr R - 295/2015d z dnia 29.04.2015 r.,
decyzją MRiRW nr R – 168/2016d z dnia 31.03.2016 r.,
decyzją MRiRW nr R - 242/2016d z dnia 05.05.2016 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 184/2017d z dnia 08.05.2017 r.Uwaga

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 – Działa drażniąco na oczy.
H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
EUH066 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

P261 – Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+P352 – W przypadku kontaktu ze skórą umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305+P351+P338 – W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P333+P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady
/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Etykieta środka ochrony roślin Tern Premium 575 EC, załącznik do decyzji MRiRW
P337+P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

Tern Premium 575 EC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzania
emulsji
wodnej,
o
działaniu
systemicznym,
do
stosowania
zapobiegawczego,
interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie zbóż ozimych i jarych przed chorobami
grzybowymi.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego
opryskiwacza polowego.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima
Mączniak prawdziwy, septoriozy liści, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza
plew

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych
objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 - 1,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Jęczmień ozimy

Mączniak prawdziwy, plamistość siatkowa, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza
kłosów

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych
objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 - 1,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Pszenżyto ozime
Mączniak prawdziwy, septoriozy liści, brunatna plamistość liści, rdza brunatna, septorioza
plew, rynchosporioza zbóż

Termin stosowania: Środek lub jego mieszaninę stosować zapobiegawczo lub z chwilą
pojawienia się pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca
fazy kłoszenia.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 - 1,0 l/ha.
Etykieta środka ochrony roślin Tern Premium 575 EC, załącznik do decyzji MRiRW
Środek Tern Premium 575 EC można stosować również w mieszaninie ze środkiem Amistar
250 SC: Tern Premium 575 EC w dawce 0,6 l/ha + Amistar 250 SC w dawce 0,6 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Żyto ozime
Mączniak prawdziwy, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

Termin stosowania: Środek lub jego mieszaninę stosować zapobiegawczo lub z chwilą
pojawienia się pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca
fazy kłoszenia.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 - 1,0 l/ha.

Środek Tern Premium 575 EC można stosować również w mieszaninie ze środkiem Amistar
250 SC: Tern Premium 575 EC w dawce 0,6 l/ha + Amistar 250 SC w dawce 0,6 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Pszenica jara

Mączniak prawdziwy, septoriozy liści, rdza brunatna, septorioza plew

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych
objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8-1,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Jęczmień jary
Mączniak prawdziwy, plamistość siatkowa, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych
objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 - 1,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Etykieta środka ochrony roślin Tern Premium 575 EC, załącznik do decyzji MRiRW
STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik

Żyto jare

Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów

Termin stosowania: zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych
objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH30-
59).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8-1,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środek jest szczególnie przydatny w niekorzystnych warunkach panujących w okresie
wykonywania zabiegu (temperatura poniżej 120C, zaawansowane porażenie roślin przez
mączniaka prawdziwego, odmiana zboża o dużej wrażliwości na mączniaka
prawdziwego).
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik
opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne,
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa Wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Etykieta środka ochrony roślin Tern Premium 575 EC, załącznik do decyzji MRiRW
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Dla zaproponowanego zakresu stosowania środka przy maksymalnej jednokrotnej dawce
środka 1 l/ha w celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej
strefy buforowej w odległości 10 metrów od zbiorników i cieków wodnych z jednoczesnym
użyciem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej o 50%.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych w przypadku
stosowania opryskiwaczy polowych.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):

Pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenżyto ozime, żyto ozime,
żyto jare – 42 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
nie
dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać
lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą, w temperaturze 0oC - 30oC, z dala od źródeł ciepła.

Etykieta środka ochrony roślin Tern Premium 575 EC, załącznik do decyzji MRiRW
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.


Okres ważności – 3 lata.
Data produkcji - ................................................................................................................................
Zawartość netto - ..............................................................................................................................
Nr partii - ..........................................................................................................................................

Etykieta środka ochrony roślin Tern Premium 575 EC, załącznik do decyzji MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody