Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Tilmor 240 EC
Za
Z ł
a ą
ł c
ą zn
z i
n k
i do
d
o decyzji MRiRW nr R - 37
3 2
7 /
2 20
2 1
0 7
1 d
7
d z
z dn
d i
n a
i
a 24
2 .07.2017 r.
zm
z ie
i n
e i
n a
i j
a ąc
ą ej
e ze
z z
e wo
w l
o e
l n
e i
n e
i
e MR
M i
R R
i W
R
n
r
n
r R
R -23/2015 z
z d
n
d i
n a
i
a 06.02.2015 r.

Posiadacz zezwolenia:
Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Al
A lle
l e
e
e 1,
1 51
5 3
1 7
3 3
7
3 Le
L v
e e
v r
e kus
u en
e ,
n Ni
N e
i m
e cy,
y tel
e .
l :+
: 33
3
3 47
4 2
7
2 85
8 4
5
4 90
9 8
0 ,
8 fax
a :
x
:
+33 472 854 926
Po
P d
o m
d iot
o wpr
p ow
o ad
a z
d aj
a ą
j c
ą y
y śr
ś od
o e
d k
e
k oc
o h
c r
h on
o y
y roś
o l
ś in
n na
n
a ter
e yt
y or
o ium
u
m Rz
R ec
e z
c ypospolitej
Polskiej:
Bayer Sp. z o. o., Al. Jer
e o
r z
o o
z l
o im
i skie
i
e 15
1 8
5 ,
8 02
0 -326 Warszawa, tel.: 22
2
2 57
5 2
7
2 35
3
5 00
0 ,
0 f
ax
a :
x 22
2
2 57
5 2
7
2 36
03


TILMOR 240 EC

Śr
Ś od
o e
d k
e
k pr
p zez
e na
n c
a z
c on
o y
n
y do
o st
s os
o o
s w
o an
a i
n a
a pr
p zez
e
z uż
u yt
y ko
k w
o ni
n kó
k w
ó p
r
p of
o es
e j
s o
j n
o a
n l
a n
l yc
y h
c

Zawartość substancji czynnyc
y h:
protiokonazol (zw
z i
w ą
i ze
z k
e z

z grup
u y
p
y tr
t ia
i z
a o
z l
o il)
i - 80 g/l (8,20%)
tebukonazol (zw
z i
w ą
i ze
z k
e z
z gru
r p
u y
p
y tria
i z
a o
z l
o il)
i – 160 g/l (16,39%)


Ze
Z z
e w
z ol
o en
e i
n e
e M
Ri
R RW
R nr R - 23/2015 z dnia 06.02.2015 r.
r
zmien
e i
n on
o e
n
e os
o t
s at
a ni
n o
o de
d c
e y
c z
y j
z ą
j
ą MRi
R RW
R
nr R - 372/2017d z dnia 24
2 .07.2017 r.

Uwaga

H315 – Dz
D i
z a
i ł
a a
ł
a dr
d aż
a n
ż i
n ą
i c
ą o na
n
a sk
s ór
ó ę.
ę
H317 – Mo
M ż
o e
ż
e po
p wo
w d
o o
d wa
w ć rea
e k
a cj
c ę
ę al
a e
l r
e g
r ic
i zn
z ą
n
ą sk
s ór
ó y
r .
y
H319 – Dz
D i
z a
i ł
a a
ł
a dr
d aż
a n
ż i
n ą
i c
ą o na
n
a oc
o zy
z .
y
H332 – Dz
D i
z a
i ł
a a
ł
a szk
z od
o l
d ilwi
w e
i w
w na
n s
a tęp
ę s
p twi
w e
i
e wdychania.
H361d – Po
P d
o e
d j
e r
j ze
z w
e a
w
a się
i ,
ę że
ż
e dz
d i
z a
i ł
a a
ł
a szk
z od
o l
d ilwi
w e
i
e na
n
a d
z
d i
z e
i c
e ko
o w
w ło
ł n
o i
n e
i
e mat
a k
t i.
i
H410 – Dz
D i
z a
i ł
a a
ł
a ba
b r
a dz
d o
z
o tok
o syc
y zn
z i
n e
i
e na
n
a or
o g
r an
a i
n z
i m
z y
y wo
w d
o n
d e
n ,
e po
p w
o o
w d
o u
d j
u ąc
ą dł
d u
ł g
u ot
o rw
r a
w łe
ł
e skut
u k
t i.
i

EUH 401 - W cel
e u
l
u un
u i
n k
i ni
n ę
i c
ę ia
i
a za
z g
a roż
o e
ż ń
e
ń dl
d a
l
a zd
z r
d ow
o i
w a
i
a lu
l d
u zi
z
i i
i środ
o o
d w
o i
w s
i ka,
a
, na
n l
a e
l ż
e y
y po
p s
o tęp
ę o
p w
o a
w ć
a
zgodnie z instrukcją użycia.

P201 – Pr
P ze
z d
e
d uż
u y
ż c
y ie
i m
e za
z p
a o
p z
o n
z a
n ć
a się ze specjalnymi środkami os
o tr
t oż
o n
ż o
n ś
o ci.
i
P261 – Unikać wdychania roz
o p
z y
p l
y o
l n
o e
n j
e cieczy.
P271 – Stosować wyłączni
n e
i
e na
n
a zewnątrz lub w dobrze we
w n
e t
n ylo
l wa
w n
a ym
y po
p m
o i
m e
i s
e zc
z ze
z n
e i
n u
i .
u
P280 – Stosować rękawice oc
o hr
h on
o n
n e
n /odzież ochronną/ oc
o hr
h on
o ę
n
ę oc
o zu
z /
u oc
o hr
h o
r n
o ę
n
ę twa
w r
a zy
z .
P302 + P352 – W PR
P Z
R Y
Z P
Y A
P D
A K
D U
K KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Um
U yć
y du
d żą ilością wody
z mydłem.
P304 + P340 – W PR
P Z
R Y
Z P
Y A
P D
A K
D U
K
U DO
D ST
S AN
A I
N A
A SIĘ DO
D DR
D Ó
R G
Ó ODD
D E
D C
E H
C O
H W
O
YC
Y H
C :
H
:
wyprowadzić lub wynieść po
p s
o zk
z od
o o
d w
o a
w n
a e
n g
e o
o na
n
a świ
w e
i że
ż
e po
p wi
w e
i t
e rze
z
e i
i za
z pe
p w
e n
w ić warunki do
odpoczynku w
w po
p z
o yc
y j
c i
i um
u oż
o l
ż ilwi
w a
i j
a ącej swobodne oddychanie.
P305 + P351 + P338 – W PR
P Z
R Y
Z P
Y A
P D
A K
D U
K
U DO
D ST
S AN
A I
N A
A SI
S Ę
Ę DO
D OCZ
C U
Z :
U Ost
s ro
r ż
o nie płukać wodą
przez kilka min
i u
n t
u .
t Wyj
y ąć
ą soc
o ze
z wk
w i
i kon
o t
n ak
a towe, jeżeli są i można je ła
ł two
w
o us
u un
u ą
n ć
ą . Nadal
płukać.
Et
E yk
y ie
i t
e a
t ś
rod
o k
d a
a o
c
o hr
h on
o y
y r
ośliln
i
n T
ilim
l or
o 24
2 0
4
0 EC
E ,
, za
z łą
ł c
ą zn
z ik
i d
o
d
o ze
z zw
z ole
l ni
n a
i M
R
M iR
i W
R

P308 + P313 – W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod
opiekę lekarza.
P391 – Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu
układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie rzepaku ozimego
i jarego przed chorobami powodowanymi przez grzyby.
Środek wykazuje dodatkowo korzystny wpływ na rozwój roślin rzepaku.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA
Środek można stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób
w następujących terminach i dawkach:

Rzepak ozimy
1. Termin stosowania: jesienią – w stadium 4–8 liści rzepaku (BBCH 14 – 18)

sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, mączniak rzekomy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha

Stosowanie środka jesienią poprawia również zimotrwałość roślin poprzez pobudzenie
systemu korzeniowego i zahamowanie wzrostu łodygi.

Liczba zabiegów: 1

2. Termin stosowania: wiosną od fazy wzrostu pędu głównego do fazy pąkowania (BBCH
30 – 57)

sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha

Stosowanie środka wiosną wpływa również na skrócenie łodyg i usztywnienie roślin, dzięki
czemu zmniejsza się zagrożenie wyleganiem.

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
(1 zabieg jesienią, 1 zabieg wiosną).


Rzepak jary
sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
Środek wykazuje średni poziom zwalczania mączniaka prawdziwego i rzekomego.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 - 1 l/ha

Termin stosowania: środek stosować od fazy wzrostu pędu głównego do fazy pąkowania
(BBCH30 – 57)

Etykieta środka ochrony roślin Tilmor 240 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
Stosowanie środka w tym terminie wpływa również na skrócenie łodyg i usztywnienie roślin,
dzięki czemu zmniejsza się zagrożenie wyleganiem.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Uwagi:
1. Środek stosować w temperaturze powyżej 12oC.
2. Wyższe dawki dostosować do stopnia nasilenia chorób w danym rejonie i stopnia
wrażliwości na choroby.
3. W celu uniknięcia powstawania odporności grzybów chorobotwórczych na substancje
czynne z grupy triazoli, środek Tilmor 240 EC stosować przemiennie z fungicydami
należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym
mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło
hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania
cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
Etykieta środka ochrony roślin Tilmor 240 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.


Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
rzepak ozimy, rzepak jary – 56 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w
którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0oC - 30oC, z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Etykieta środka ochrony roślin Tilmor 240 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody