Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Titus 25 WG


1
Załącznik do decyzji MRiRW nr R -130/2016d z dnia 01.03.2016 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 24/2013 z dnia 08.02.2013 r.
Posiadacz zezwolenia:
DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 17 B, 02-676 Warszawa, tel.: 22 320 09 00, fax: 22
320 09 50, e-mail: kontakt.ag@dupont.com.
T I T U S 25 WG
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
rimsulfuron – związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika – 25% (250 g w 1kg środka).
Zezwolenie MRiRW nr R - 24/2013 z dnia 08.02.2013 r.
zmienione decyzją MRiRw nr R - 205/2014d z dnia 13.06.2014 r.
decyzją MRiRW nr R - 378/2015d z dnia 19.05.2015 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 130/2016d z dnia 01.03.2016 r.
UWAGA
H 410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
OPIS DZIAŁANIA
TITUS 25 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny
wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania perzu
właściwego i rocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych
chwastów dwuliściennych w kukurydzy, ziemniaku i pomidorze.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
TITUS 25 WG jest herbicydem selektywnym o działaniu systemicznym. Pobierany jest
głównie przez liście i szybko przemieszczany w roślinie, wstrzymując wzrost
i rozwój chwastów. Efekt chwastobójczy widoczny jest w okresie 7 - 20 dni po zabiegu.
Najlepiej działa na chwasty roczne znajdujące się w fazie 2 - 3 liści. Perz właściwy powinien
mieć w momencie zabiegu 5 - 7 liści (tj. wysokość 15 - 25 cm). Środek wykazuje
selektywność czynną, tzn. kukurydza, ziemniaki i pomidory rozkładają go do związków
nieaktywnych.
Etykieta Titus 25 WG
2
Chwasty wrażliwe:
blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, gwiazdnica
pospolita, jasnota purpurowa, perz właściwy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, szarłat
szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe:
fiołek polny, komosa biała, rdest powojowy, wilczomlecz obrotny.
Chwasty średnioodporne: przetacznik perski.
STOSOWANIE ŚRODKA
Kukurydza.
a) Zwalczanie perzu właściwego, chwastnicy jednostronnej i innych chwastów prosowatych
oraz niektórych chwastów jednorocznych jednoliściennych i dwuliściennych.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 60 g/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 – 60 g/ha.
Titus 25 WG 50 - 60 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml /100 l wody).
Wyższą dawkę stosować przy dużym występowaniu gatunków chwastów innych niż
chwastnica jednostronna.
Termin stosowania:
Środek stosować w fazie 1 - 7 liści kukurydzy (licząc wszystkie liście).
b) Zwalczanie chwastów prosowatych i chwastów dwuliściennych występujących w dużym
nasileniu.
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/ha.
Titus 25 WG 50 g/ha + Refine 75 WG (lub Harmony 75 WG) 10 g/ha + Trend 90 EC
w stężeniu 0,1% (100 ml /100 l wody).
Termin stosowania:
Środek stosować w fazie 3 - 4 liści kukurydzy (licząc wszystkie liście).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwania: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Ziemniak.
a)
Zwalczanie perzu właściwego oraz chwastów prosowatych i niektórych chwastów
dwuliściennych.
A. Zabieg jednorazowy
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 60 g/ha.
Titus 25 WG 60 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
Termin stosowania:
Środek stosować w fazie od pierwszego liścia do fazy widocznego drugiego pędu bocznego
ziemniaka.
B. Zabieg dwukrotny (dawka dzielona)
• pierwszy zabieg
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha.
Titus 25 WG 30 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
Termin stosowania:
Środek stosować w fazie 1 – 7 liści ziemniaka, w fazie 2-3 liści perzu właściwego.
• drugi zabieg
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha.
Etykieta Titus 25 WG
3
Titus 25 WG 30 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
Termin stosowania:
Środek stosować po upływie 15 dni od pierwszego zabiegu gdy rośliny ziemniaka osiągną
wysokość do 15 cm lub w momencie wtórnego odrastania perzu właściwego.
Zalecana ilość wody 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwania: średniokropliste.
b) Silne zachwaszczenia komosą białą i innymi chwastami dwuliściennymi.
A. Zabieg jednorazowy
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 40 – 50 g/ha.
Titus 25 WG 40-50 g/ha + Sencor 70 WG 0,3 kg/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
Wyższą z zalecanych dawek środka Titus 25 WG stosować, gdy występuje silne
zachwaszczenie.
Termin stosowania:
Środek stosować gdy rośliny ziemniaka osiągnęły wysokość 15 cm, chwasty jednoliścienne
są w fazie 2-3 liści, a chwasty dwuliścienne w fazie 2-6 liści.
B. Zabieg dwukrotny (dawka dzielona)
• pierwszy zabieg
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha.
Titus 25 WG 30g/ha + Sencor 70 WG 0,25 kg/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
Termin stosowania:
Środek stosować gdy rośliny ziemniaka osiągnęły wysokość 15 cm, chwasty jednoliścienne
są w fazie 1-3 liści; a chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści.
• drugi zabieg
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha.
Titus 25 WG 20 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
Termin stosowania:
Środek stosować po upływie 15 dni od pierwszego zabiegu na ponownie wschodzące
chwasty.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwania: średniokropliste.
W odmianach ziemniaka wrażliwych na Sencor 70 WG środek Titus 25 WG stosować po
wschodach ziemniaka.
• pierwszy zabieg
tuż przed wschodami roślin ziemniaka, po uprzednim obredleniu i zabronowaniu plantacji
stosować środek Sencor 70 WG w dawce 0,5 kg/ha.
• drugi zabieg
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/ha.
Titus 25 WG 50 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
Termin stosowania:
Środek stosować gdy ziemniaki są w fazie 1- 7 liści, a chwasty jednoliścienne znajdują się w
fazie 1-3 liści, a chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwania: średniokropliste.
Etykieta Titus 25 WG
4
STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik.
Pomidor
A. Zabieg jednorazowy
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/ha.
Titus 25 WG 50 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
Termin stosowania:
Środek stosować po posadzeniu rozsady w fazie od 1 do 8 liścia (BBCH 11-18), na chwasty
jednoliścienne znajdujące się w fazie 1-3 liści, a chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści.
B. Zabieg dwukrotny (dawka dzielona)
pierwszy zabieg
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha.
Titus 25 WG 30 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
drugi zabieg
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha.
Titus 25 WG 20 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
Termin stosowania:
Środek stosować po posadzeniu rozsady w fazie od 1 do 8 liścia (BBCH 11-18), na chwasty
jednoliścienne znajdujące się w fazie 1-3 liści, a chwasty dwuliścienne w fazie 1-4 liści Drugi
zabieg wykonać po upływie 7 dni od pierwszego oprysku.
Zalecana ilość wody 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwania: średniokropliste.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo w normalnych terminach
agrotechnicznych.
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji można uprawiać kukurydzę,
ziemniak, pomidor. Po wykonaniu orki i upływie 3 miesięcy można uprawiać wszystkie
rośliny.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Strategia zarządzania odpornością
Środek Titus 25 WG zawiera substancje czynną należącą do herbicydów z grupy inhibitorów
ALS. Stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie działania może prowadzić
do wyselekcjonowania chwastów odpornych. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i
rozwoju odporności chwastów, herbicydy z grupy inhibitorów ALS powinny być stosowane
zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
− postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosuj
środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczania chwastów,
− dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju
i nasilenia chwastów,
− używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, itp.,
− stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,
Etykieta Titus 25 WG
5
− stosuj mieszanki herbicydu z grupy ALS z herbicydami o odmiennym mechanizmie
działania,
− stosuj w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych
chwastów,
− stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz wciągu sezonu
wegetacyjnego rośliny uprawnej,
− informuj posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
− w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub z
producentem środka ochrony roślin.
2. W przypadku stosowania środka ochrony roślin Titus 25 WG w mieszaninach
z innymi środkami ochrony roślin należy stosować się do zaleceń określonych
w etykietach tych środków ochrony roślin.
3. Ze względu na możliwość wystąpienia objawów fitotoksyczności na nowych odmianach
kukurydzy, ziemniaka i pomidora, przed zastosowaniem środka w tych odmianach należy
skontaktować się z przedstawicielem firmy DuPont.
4. W
przypadku uprawy kukurydzy :
a) Środka nie stosować:
− w kukurydzy uprawianej na lekkich glebach piaszczystych,
− w kukurydzy cukrowej, pękającej oraz w uprawie materiałów hodowlanych.
b) Zabiegu nie wykonywać:

stosując mniej niż 150 l i więcej niż 300 l wody na hektar,

na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozek, suszę, zalanie
wodą, choroby lub szkodniki,

na mokre rośliny,

w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC,

bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów, na rośliny, których
wzrost został zahamowany na skutek niskich temperatur. Zabieg można wykonać
po wznowieniu intensywnego wzrostu przez rośliny kukurydzy.
5. W
przypadku uprawy ziemniaka:

na niektórych odmianach ziemniaka, po zastosowaniu środka Titus 25
WG

w mieszaninie ze środkiem Sencor 70 WG mogą wystąpić objawy
fitotoksyczności, które mogą mieć wpływ na plon,

opady deszczu wcześniej niż w 4 godziny po zabiegu mogą obniżyć
skuteczność działania środka.
6. Środka nie stosować:
− w uprawach kukurydzy, ziemniaków i pomidora, w których stosowano doglebowo
insektycydy z grupy fosforoorganicznych,
− wcześniej niż po 7 dniach od zastosowania (dolistnie) insektycydu z grupy
fosforoorganicznych. Insektycydy z grupy fosforoorganicznych w uprawach
kukurydzy, ziemniaków i pomidora można stosować nie wcześniej niż po upływie
4 dni od wykonania zabiegu środkiem Titus 25 WG.
7. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Środek odmierzyć załączoną do opakowania miarką (lub odważyć). Odmierzoną ilość środka
wsypać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego przeznaczoną do zużycia w
czasie zabiegu ilością wody, z włączonym mieszadłem. Następnie wlać do zbiornika
adiuwant (środek wspomagający) Trend 90 EC ciągle mieszając.
Etykieta Titus 25 WG
6
Stosując Titus 25 WG łącznie ze środkami Refine 75 WG (lub Harmony 75 WG) lub Sencor
70 WG składniki mieszaniny można wsypać do zbiornika opryskiwacza jednocześnie.
Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Ciecz użytkową zastosować w dniu sporządzenia.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy dokładnie wymyć aparaturę, zgodnie z podanym poniżej sposobem:

opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części składowe
opryskiwacza i ponownie opróżnić,

napełnić zbiornik wodą dodając jeden ze środków zalecanych do mycia
opryskiwaczy

i płukać co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem,

części składowe rozpylacza rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w
roztworze środka do mycia opryskiwaczy.

ponownie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą
wodą.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak jak z resztkami cieczy użytkowej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka
myjącego.
UWAGA:
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na
znikome ilości środka bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu,
zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż kukurydza, ziemniak, pomidor
.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść i nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Nosić odpowiednią odzież ochronną.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Etykieta Titus 25 WG
7
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy po uwzględnieniu następstwa roślin.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą, w temperaturze 0oC - 30oC.
Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 3 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr parti - ........
Etykieta Titus 25 WG

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody