Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Tivmetix ODZałącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 121/2015 z dnia 18.08.2015 r.
Posiadacz zezwolenia:
GAT Microencapsulation GmbH, Gewerbezone 1, 2490 Ebenfurth, Republika Austri
tel.: +43 2624 53922, fax: +43 2624 53922 38, e-mail: gat@gatmicro.at,
www.microencapsulation.at
Tivmetix OD
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 19 g/l (1,87%)
tifensulfuron metylowy
(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 190 g/l (18,72%)
Zezwolenie MRiRW nr R- 121/2015 z dnia 18.08.2015 r.

Uwaga
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P261 - Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391 - Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowany
nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania uciążliwych chwastów dwuliściennych
i niektórych jednoliściennych w zbożach ozimych i jarych.
Tivmetix OD przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego
opryskiwacza polowego.
Etykieta środka ochrony roślin Tivmetix OD – załącznik do zezwolenia MRiRW
1/5
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Tivmetix OD jest środkiem chwastobójczym zawierającym dwie substancje czynne z grupy
pochodnych sulfonylomocznika, o działaniu systemicznym.
Pobierane są one głównie przez liście, częściowo przez korzenie. W roślinie szybko się
przemieszczają wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Efekt chwastobójczy uzyskuje się
w ciągu 10-14 dni po aplikacji. Pełną skuteczność działania środka widoczna jest po około 4
tygodniach od jego zastosowania. Tivmetix OD najskuteczniej działa na młode intensywnie
rosnące chwasty, najlepiej do fazy 6 liści właściwych.
Wymagane jest dobre pokrycie chwastów cieczą użytkową. Susza lub ulewny deszcz
zmniejszają pobieranie środka i obniżają skuteczność jego działania.
Środek wykazuje selektywność czynną - rośliny chronione mają zdolność rozkładania go do
związków nieaktywnych.
Spektrum zwalczanych chwastów w zbożach ozimych:
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, mak polny, maruna
bezwonna, przetacznik bluszczykowy, samosiewy rzepaku, rumianek pospolity, tasznik
pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe: miotła zbożowa (biotypy wrażliwe), przytulia czepna, jasnota
purpurowa.
Spektrum zwalczanych chwastów w zbożach jarych:
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, niezapominajka polna, rdest
powojowaty (rdestówka powojowata), samosiewy rzepaku.
Chwasty średnio wrażliwe: przytulia czepna.
STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime
Pszenica jara, jęczmień jary

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
Termin stosowania środka: Zabieg wykonać wiosną, po ruszeniu wegetacji od fazy 3 liścia do
fazy liścia flagowego zbóż (BBCH13 - 39).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Po zbiorze zbóż chronionych przy użyciu środka w tym samym roku kalendarzowym należy
uprawiać tylko zboża ozime. W następnym roku kalendarzowym na tym samym stanowisku
wiosną można uprawiać zboża.
Jeżeli zachodzi konieczność wcześniejszej likwidacji plantacji opryskiwanej środkiem Tivmetix
OD (do 3 miesięcy po opryskiwaniu), z powodu uszkodzeń rośliny uprawnej przez szkodniki,
choroby lub przymrozki, na polu po zlikwidowanej uprawie, po wcześniejszym wykonaniu
uprawy przedsiewnej z orką na głębokość co najmniej 15 cm można uprawiać pszenicę
ozimą.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ
ROLNICZĄ
1. Środek stosować tylko wiosną do fazy liścia flagowego zbóż (BBCH 39).
2. Nie stosować środka łącznie z innymi środkami chwastobójczymi zawierającymi substancje
czynne z grupy sulfonylomoczników.
Etykieta środka ochrony roślin Tivmetix OD – załącznik do zezwolenia MRiRW
2/5
3. Środka nie stosować:
- przed wschodami chwastów,
- w zbożach z wsiewkami,
- na plantacjach zbóż przeznaczonych do produkcji materiału siewnego,
- na rośliny mokre,
- przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem kilku godzin po
opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu),
- podczas wiatru stwarzającego możliwość zwiewania cieczy użytkowej.
4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych i tereny
sąsiadujące,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
5. Strategia zarządzania odpornością
Środek Tivmetix OD zawiera substancje czynne z grupy pochodnych sulfonylomocznika,
które ze względu na mechanizm działania zaliczane są do grupy inhibitorów ALS.
Stosowanie po sobie substancji czynnych o tym samym mechanizmie działania może
prowadzić do wyselekcjonowania chwastów odpornych. Aby zminimalizować ryzyko
wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, herbicydy z grupy inhibitorów ALS powinny
być stosowane zgodnie z następującymi zaleceniami Dobrej Praktyki Rolniczej:
- postępuj ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin –
stosuj środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym najlepsze
zwalczania chwastów,
- dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju
i nasilenia chwastów,
- używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowanie upraw itp.,
- stosuj rotację środków chwastobójczych, zawierających substancje czynne z różnych
grup chemicznych (o odmiennym mechanizmie działania),
- stosuj w rotacji i/lub mieszaninie środki chwastobójcze działające na kilka procesów
życiowych chwastów (odmienny mechanizm działania),
- stosuj środek zawierający substancję czynną z grupy inhibitorów ALS na tym
samym stanowisku tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego,
- informuj posiadacza zezwolenia o niezadowalającym zwalczaniu chwastów,
- w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub z posiadaczem
zezwolenia.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Środek odmierzyć wyskalowaną miarką i wlać (z włączonym mieszadłem) bezpośrednio do
zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą. Opróżnione opakowania przepłukać
trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić
wodą do potrzebnej ilości ciągle dokładnie mieszając.
Ciecz użytkową sporządzić bezpośrednio przed zastosowaniem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać
ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz
skażenia gruntu, tj.:
Etykieta środka ochrony roślin Tivmetix OD – załącznik do zezwolenia MRiRW
3/5

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka
myjącego.
Sposób mycia opryskiwacza:
1. Dokładnie wymyć wodą wszystkie wewnętrzne powierzchnie opryskiwacza (łącznie
z pokrywą) używając do tego wody w ilości co najmniej 10% pojemności opryskiwacza.
Usunąć widoczny osad. Opłukać pompę, filtry oraz belkę po zdjęciu końcówek dysz
(te elementy wymyć oddzielnie).
2. Procedurę mycia powtórzyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed
użyciem w innych roślinach niż zalecane.
Niezneutralizowane odpowiednio resztki środka pozostawione w opryskiwaczu mogą
być powodem silnych uszkodzeń roślin uprawnych wrażliwych na ten środek.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, okulary lub ochronę twarzy oraz odzież ochronną,
zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania
cieczy uzytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:
- 30 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub
- 15 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%, lub
- 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%, lub
Etykieta środka ochrony roślin Tivmetix OD – załącznik do zezwolenia MRiRW
4/5
- 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90%.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych szczelnie zamkniętym opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt
z żywnością, napojami lub paszą,
− w temperaturze 0 - 30°C.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub
etykietę.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 3 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr parti - ........
Etykieta środka ochrony roślin Tivmetix OD – załącznik do zezwolenia MRiRW
5/5

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody