Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Tocata DuoZałącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 32/2016 z dnia 09.02.2016 r.


Posiadacz zezwolenia:
BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec,
tel.: +49 621 60-0, fax: +49 621 60-42525, e-mail:info.service@basf.com

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
BASF Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, tel.: 22 570 99 99,
fax. (22) 570 97 92, e-mail: poczta@basf.comT O C A T A D U O


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnych:
epoksykonazol (związek z grupy triazoli) - 125 g/l (11,54%)
krezoksym metylu (związek z grupy strobiluryn) - 125 g/l (11,54%)


Zezwolenie MRiRW nr R- 32/2016 z dnia 09.02.2016 r.


Uwaga

H351 – Podejrzewa się, że powoduje raka.
H360Df – Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że może działać
szkodliwie na płodność.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH208 – Zawiera 1,2-benzisotiazolin-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji
alergicznej.
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P201 – Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P202 – Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków
bezpieczeństwa.
P281 – Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
P308 + P313 – W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.
P405 – Przechowywać pod zamknięciem.
P391 – Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
TOCATA DUO jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej
zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu układowym i quasi-układowym. Środek do
1
Etykieta środka ochrony roślin Tocata Duo, załącznik do zezwolenia MRiRW

stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż ozimych i jarych przed
chorobami grzybowymi. Działanie quasi-układowe krezoksymu metylowego polega na
rozprzestrzenianiu się substancji biologicznie czynnej poprzez dyfuzję w fazie gazowej na
liściach.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA

Zboża ozime

Pszenica ozima
łamliwość źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza
brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści
Pszenżyto ozime
łamliwość źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła
Jęczmień ozimy
łamliwość źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy zbóż i traw,
Żyto
fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, rynchosporioza zbóż

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować w okresie wegetacji - od początku fazy strzelania w
źdźbło do fazy pierwszego kolanka (BBCH 30-31).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zboża ozime i jare

Pszenica ozima
mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna,
septorioza plew, brunatna plamistość liści
Pszenżyto ozime
septorioza plew, brunatna plamistość liści
Jęczmień ozimy
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa
Żyto
rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
Jęczmień jary
mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
Pszenica jara
brunatna plamistość liści, rdza brunatna, septorioza plew

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
Termin stosowania: środek stosować w okresie wegetacji zbóż do zwalczania chorób
podstawy źdźbła zbóż ozimych lub kompleksu chorób liści i kłosów zbóż jarych i ozimych.
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób:
pszenica, pszenżyto - od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH
30-69),
żyto - od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59),
jęczmień - od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia. (BBCH 29 -51).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ
ROLNICZĄ

W warunkach sprzyjających rozwojowi septoriozy plew na pszenicy i pszenżycie zalecany
termin zabiegu opryskiwania można przedłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna. Termin
wykonania zabiegu musi uwzględniać karencję środka.
Uwaga:
Środek stosować wyłącznie 1 raz w sezonie wegetacyjnym.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem)
i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie
wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku
przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową
w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz
skażenia gruntu, tj.:
− po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli
jest to możliwe lub
− unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
− unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek (pracowników oraz osób
postronnych):

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, jęczmień jary, jęczmień ozimy, żyto
- 35 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w
którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0°C – 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast wypłukać usta i popić dużą ilością wody.
skonsultować się z lekarzem; pokaż opakowanie lub etykietę.
Nie należy wywoływać wymiotów, ani nie podawać nic doustnie w przypadku, gdy ofiara jest
nieprzytomna bądź ma drgawki.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę
lekarza.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: spokój, świeże powietrze,
pomoc lekarska.

Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne).

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody