Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Tolurex 500 SCZałącznik do decyzji MRiRW nr R - 419/2015d z dnia 26.05.2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 130/2012 z dnia 27.09.2012 r.
Posiadacz zezwolenia:
ADAMA Polska Sp. z o.o., ul Sienna 39; 00 - 121 Warszawa, tel.: +48 22 395 66 60, infolinia:
+48 22 395 66 66, fax: +48 22 395 66 67, e - mail: biuro@adama.com, www.adama.com
Podmiot odpowiedzialny za ostateczne pakowanie i etykietowanie:
1. Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62 - 510 Konin, tel.: (63) 240 01 18, fax. (63) 240
01 18 wew. 136, e- mail: biuro@pakon-konin.pl
2. "SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., 62 - 002 Suchy Las,
ul. Jagodowa 4, tel. +48 61 297 26 00, +48 61 812 51 13, fax. +48 61 297 26 02,
e - mail: sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl
3. Wilshire Holding Sp. z o. o., Pass 20N, 05 - 870 Błonie, tel.: +48 22 731 50 86 85
84, fax: +48 22 725 54 02, www.whlogistics.pl
4. ADAMA Manufacturing Poland S.A., ul. Sienkiewicza 4, 56 - 120 Brzeg Dolny,
tel.: +48 71 794 22 35, fax.: +48 71 794 39 66, infolinia: +48 71 794 20 40,
e - mail: biuro_amp@adama.com
TOLUREX 500 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/1 (43,98%)
Zezwolenie MRiRW nr R - 130/2012 z dnia 27.09.2012 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 419/2015d z dnia 26.05.2015 r.
Uwaga
H 351 - Podejrzewa się, że powoduje raka.
H 361d - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H 410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i dla środowiska, należy
postępować zgodnie z instrukcją użycia.
EUH 208 – Zawiera1,2 – benzoizotioazolin – 3 - on; może powodować wystąpienie reakcji
alergicznej.
P 201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P 280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
Etykieta Tolurex 500 SC
1
Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
Tolurex 500 SC to środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do
rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania miotły
zbożowej oraz niektórych jednorocznych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej,
pszenżycie ozimym, jęczmieniu ozimym i życie ozimym.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest przez korzenie i liście chwastów. Miotłę zbożową niszczy
najskuteczniej od fazy kiełkowania do końca fazy krzewienia, a chwasty dwuliścienne od fazy
kiełkowania do fazy 6 liści.
Chwasty wrażliwe: miotła zbożowa, tasznik pospolity, jasnota różowa, jasnota purpurowa,
niezapominajka polna, gwiazdnica pospolita, tobołki polne, komosa biała.
Chwasty średnio wrażliwe: rumian polny.
Chwasty średnio odporne: chaber bławatek, maruna bezwonna.
Chwasty odporne: samosiewy rzepaku, bodziszek drobny, mak polny, przetacznik polny,
przetacznik perski, fiołek polny, przytulia czepna.
STOSOWANIE ŚRODKA.
1. PSZENICA OZIMA,PSZENŻYTO OZIME, JĘCZMIEŃ OZIMY
Środek stosować:
a) wiosną, po rozpoczęciu wegetacji roślin, w fazie pełni krzewienia.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 – 2, 5 l/ha.

b) jesienią od fazy 2-3 liści zbóż do wystąpienia nocnych przymrozków.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 2,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
2. ŻYTO OZIME
Środek stosować jesienią w fazie pełni krzewienia.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 2,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu, na którym stosowano Tolurex 500 SC, można uprawiać wszystkie rośliny.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Etykieta Tolurex 500 SC
2
1. Środek można stosować tylko na plantacjach o starannej uprawie przedsiewnej przy
wysiewie ziarna na jednakową głębokość 2-3 cm oraz wyrównanych wschodach.
2. Przy opryskiwaniu wiosennym najlepsze efekty zwalczania chwastów uzyskuje się w
zbożach sianych w terminach agrotechnicznych późniejszych od zalecanych.
3. W zbożach sianych wcześnie, w których wschody miotły zbożowej pojawiają się
jesienią, zabieg lepiej wykonać jesienią.
4. Gdy wschody są nierównomierne środek może powodować uszkodzenie zbóż.
5. Środek Tolurex 500 SC stosowany w dawce 1,5 l/ha zwalcza głównie miotłę
zbożową, dlatego w przypadku dużego nasilenia chwastów dwuliściennych, wiosną
można stosować herbicydy typu regulatorów wzrostu zawierające MCPA, 2,4-D,
dichloroprop

w zalecanych terminach i dawkach.
6. W temperaturze poniżej 00C zwracać szczególną uwagę na prawidłową pracę rozpylaczy
opryskiwacza.
Środka nie stosować:
- w temperaturze powyżej 20ºC (powschodowy termin opryskiwania),
- na glebach piaszczystych i torfowych oraz łatwo zamulających się,
- na rośliny mokre lub zwiędnięte,
- na rośliny uszkodzone przez choroby lub szkodniki,
- w zbożach z wsiewką roślin motylkowych.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać
Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po wykonaniu zabiegu, zwłaszcza w temperaturze poniżej 00C, starannie umyć i osuszyć
aparaturę (zbiornik opryskiwacz, układ przewodzenia cieczy, filtry, mieszadło, belkę polową
i rozpylacze).
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
Etykieta Tolurex 500 SC
3
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas stosowania środka.
Stosować odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin,
oraz obuwie ochronne (np. kalosze) w trakcie obchodzenia się z nierozcieńczonym
preparatem oraz w trakcie rozprowadzania/stosowania preparatu przygotowanego do użycia.
W razie wypadku lub złego samopoczucia podczas stosowania środka, należy niezwłocznie
zasięgnąć porady medycznej (pokazać etykietę lub opakowanie).
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych koniecznie jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin i stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:

Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą.
Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Etykieta Tolurex 500 SC
4
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr parti - ......
Etykieta Tolurex 500 SC
5

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody