Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Tomigan Forte 102,5 SE

1
Załącznik do decyzji MRiRW nr R-603/2016d z dnia 29.12.2016r.
Zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-253/2014 z dnia 22.12.2014 r.


Posiadacz zezwolenia:
ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel.: +48 22 395 66 60,
infolinia: +48 22 395 66 66, fax +48 22 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com

Podmioty odpowiedzialne za końcowe pakowanie i etykietowanie:
1. Pakon Sp. z o.o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel.: (63) 240 01 18, fax: (63) 240 01 18 wew.
136, e- mail: biuro@pakon-konin.pl
2. "SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., 62-002 Suchy Las, ul. Jagodowa 4,
tel.: +48 61 297 26 00, +48 61 812 51 13, fax: +48 61 297 26 02, e-mail: sumin@sumin.com.pl,
www.sumin.com.pl
3. Wilshire Holding Sp. z o.o. Pass 20N, 05-870 Błonie, tel: +48 22 731 50 86/85/84, fax: +48
22 725 54 02, www.whlogistics.pl
4. ADAMA Manufacturing Poland S.A., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, tel.: +48 71 794
22 35, fax: +48 71 794 39 66, infolinia: 71 794 20 40, e-mail: biuro_amp@adama.comTOMIGAN FORTE 102,5 SEŚrodek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnych:
florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 2,5 g/l (0,25%),
fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydyno karboksylowego) – 100 g/l (10,07%).Zezwolenie MRiRW nr R- 253/2014 z dnia 22.12.2014 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-603/2016d z dnia 29.12.2016r.


Uwaga
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Etykieta środka ochrony roślin Tomigan Forte 102,5 SE2
Załącznik do decyzji MRiRW nr R-603/2016d z dnia 29.12.2016r.
Zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-253/2014 z dnia 22.12.2014 r.

EUH 208 – Zawiera 2-benzisotiazolin-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P261 – Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
P 264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P 280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P 302 + P 352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P 305 + P 351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P391 - Zebrać wyciek.


OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie zawiesino-emulsji do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie,
przeznaczony do stosowania powschodowego w okresie wiosennym w celu zwalczania
jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym
oraz w jęczmieniu jarym.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie przemieszczany do korzeni
powodując deformację i w efekcie zamieranie roślin. Środek działa głównie poprzez liście
chwastów, ale w warunkach silnego uwilgotnienia gleby może działać dodatkowo poprzez
korzenie. Obydwie substancje biologicznie czynne działają wspólnie.
Fluroksypyr hamuje auksyny, to jest hormony roślinne odpowiedzialne za regulację wzrostu roślin.
Florasulam blokuje działanie enzymów odpowiedzialnych za proces syntezy aminokwasów.
Pierwsze objawy takie jak chlorozy i nekrozy widoczne są w górnych partiach roślin.
Środek najlepiej działa w temperaturze powyżej 5oC. Pierwsze objawy działania środka na
chwasty są widoczne po upływie 2 - 3 dni. Całkowite zamieranie chwastów następuje po okresie
do 3 tygodni, ale w warunkach mniej sprzyjanych działaniu środka może trwać do 6-8 tygodni.
Środek zwalcza chwasty w początkowych fazach rozwojowych to jest do fazy 5-6 liści chwastów.
Przytulia czepna jest zwalczana do wysokości 20 cm. Marunna bezwonna jest zwalczana do
wysokości 8 cm.

Spektrum wrażliwości chwastów w zbożach ozimych:
Chwasty wrażliwe:
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny,
maruna bezwonna, niezapominajka polna, ostróżeczka polna, przetacznik bluszczykowy,
przetacznik perski, przytulia czepna, rdest powojowaty (rdestówka powojowata), samosiewy
rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny, ostrożeń polny.
Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne.

Spektrum wrażliwości chwastów w zbożach jarych:
Etykieta środka ochrony roślin Tomigan Forte 102,5 SE3
Załącznik do decyzji MRiRW nr R-603/2016d z dnia 29.12.2016r.
Zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-253/2014 z dnia 22.12.2014 r.

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota
różowa, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy,
przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny, komosa biała,
kapusta polna (brzoskiew), kurzyślad polny, rdest powojowaty (rdestówka powojowata),
ostrożeń polny, poziewnik szorstki.
Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne.


STOSOWANIE ŚRODKA

PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, JĘCZMIEŃ JARY
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania:
1,25 l/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1,0-1,25 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować wiosną od fazy 2. liścia do końca krzewienia (BBCH 12-
29).
Maksymalna liczba zabiegów: 1

Stosowanie środka w celu zwalczania przytulii czepnej
PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, JĘCZMIEŃ JARY
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania:
1,5 l/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1,25-1,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować wiosną od fazy 1. kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH
31-39).
Maksymalna liczba zabiegów:
1

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji do poziomu nie stwarzającego zagrożenia dla
roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem (np.
w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy
przedsiewnej na polu tym można uprawiać wszystkie rośliny.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ
ROLNICZĄ
1. W trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być
niższa niż 5oC.

2. Środka nie stosować:
- na plantacjach przeznaczonych do produkcji materiału siewnego,
- na rośliny mokre, chore i uszkodzone,
- w czasie nadmiernej suszy,
- po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami.

Etykieta środka ochrony roślin Tomigan Forte 102,5 SE4
Załącznik do decyzji MRiRW nr R-603/2016d z dnia 29.12.2016r.
Zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-253/2014 z dnia 22.12.2014 r.

3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

4. Regularnie sprawdzać aparaturę do opryskiwania. Przed użyciem sprawdzić pojemność
cieczy w urządzeniu i wyrzut dysz.
Podczas jazdy i podczas opryskiwania ciecz użytkową utrzymywać w ruchu za pomocą
włączonego mieszadła.

5. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy
zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:

postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin –
stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne
zwalczanie chwastów,

dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do
panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków
dominujących i progów szkodliwości,

stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,

stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych
chwastów (o różnym mechanizmie działania),

dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju
i nasilenia chwastów,

używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,

używać kwalifikowanego materiału siewnego,

czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego
chwastów na inne stanowiska.
W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą lub
z posiadaczem zezwolenia.


SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny
wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz
w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Po przerwie w pracy ciecz użytkową ponownie wymieszać.


POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz
skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli
jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Etykieta środka ochrony roślin Tomigan Forte 102,5 SE5
Załącznik do decyzji MRiRW nr R-603/2016d z dnia 29.12.2016r.
Zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-253/2014 z dnia 22.12.2014 r.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Zalecana jest następująca procedura:
- opróżnić zbiornik całkowicie, następnie przepłukać zbiornik i instalację cieczową
opryskiwacza czystą wodą. Opróżnić zbiornik ponownie,
- napełnić zbiornik czystą wodą co najmniej do połowy pojemności, dodać jeden ze środków
zalecanych do mycia opryskiwaczy i płukać co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem,
- usnąć ciecz myjącą ze zbiornika i całej instalacji cieczowej opryskiwacza,
- ponownie przepłukać zbiornik i instalację cieczową opryskiwacza czystą wodą.


WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu, ochronę twarzy oraz odzież ochronną,
zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, w trakcie przygotowywania
cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w
pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z
gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o
szerokości:
- 5 m od zbiorników i cieków wodnych lub
- 1 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:
- 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub
- 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%.


Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy.

Etykieta środka ochrony roślin Tomigan Forte 102,5 SE6
Załącznik do decyzji MRiRW nr R-603/2016d z dnia 29.12.2016r.
Zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-253/2014 z dnia 22.12.2014 r.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w
którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy z uwzględnieniem następstwa roślin.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:
− w
miejscach
lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać w temperaturze 0oC - 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.


PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
Etykieta środka ochrony roślin Tomigan Forte 102,5 SE


Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody