Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Traper 250 EC

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 238/2017d z dnia 08.06.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 151/2014 z dnia 29.08.2014 r.


Posiadacz zezwolenia:
Bayer AG, Kaiser – Wilhem – Allee 1, 51 373 Leverkusen, Republika Federalna Niemiec,
tel. +33 472 854 754, faks. +33 472 854 926.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
Bayer Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. +48 22 572 36 37, faks +48
22 572 36 02.


Traper 250 EC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
protiokonazol (substancja z grupy triazoli) - 125 g/l (12,68 %)
tebukonazol (substancja z grupy triazoli) - 125 g/l (12,68%).


Zezwolenie MRiRW nr R - 151/2014 z dnia 29.08.2014 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 238/2017d z dnia 08.06.2017 r.

Uwaga

H315 - Działa drażniąco na skórę
H361d - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia

P201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+P352 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody
z mydłem.
P332+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się
pod opiekę lekarza.
P308+P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod
opiekę lekarza.
P362 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
P405 - Przechowywać pod zamknięciem.


Etykieta środka ochrony roślin Traper 250 EC, załącznik do decyzji MRiRW
1

OPIS DZIAŁANIA
Traper 250 EC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji
wodnej o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego
w ochronie rzepaku przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy
użyciu opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA
Rzepak ozimy
Zgnilizna trwardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
Środek można stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od
fazy pełni kwitnienia do końca fazy kwitnienia (BBCH 65-69).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
1 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Rzepak jary
Czerń krzyżowych, szara pleśń
Środek można stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od
fazy pełni kwitnienia do końca fazy kwitnienia (BBCH 65-69).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Środek stosować w temperaturze powyżej 12 0C.
W przypadku wystąpienia tylko czerni krzyżowych zabieg można opóźnić do momentu
wykształcenia pierwszych łuszczyn na roślinach rzepaku.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem)
i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu
środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz
mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Etykieta środka ochrony roślin Traper 250 EC, załącznik do decyzji MRiRW
2


WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Stosować rękawice ochronne i odzież ochronną.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub
etykietę.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Rzepak ozimy, rzepak jary - 56 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą
Przechowywać w temperaturze 0 oC - 30oC, z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Etykieta środka ochrony roślin Traper 250 EC, załącznik do decyzji MRiRW
3

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków
ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr partii - .........


Etykieta środka ochrony roślin Traper 250 EC, załącznik do decyzji MRiRW
4

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody