Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Traxor 600 EC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 348/2017d z dnia 12.07.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 120/2013 dnia 14.08.2013 r.

Posiadacz zezwolenia:
Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG, Stader Elbstrasse 26 - 28, DE - 21683 Stade,
Republika Federalna Niemiec, tel.: +49 41 41 92 04 0, fax: +49 41 41 92 04 210,
www.cheminova.de, info@cheminova.de


TRAXOR 600 EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:
petoksamid (związek z grupy chloroacetamidów) - 600 g/l (56,6%)

Zezwolenie MRiRW nr R - 120/2013 dnia 14.08.2013 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 348/2017d z dnia 12.07.2017 r.
Uwaga

H226 – Łatwo palna ciecz i pary.
H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
H315 – Działa drażniąco na skórę.
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 – Działa drażniąco na oczy.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 - Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301 + P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Traxor 600 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji
wodnej, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przedwschodowo lub wcześnie powschodowo,
przeznaczonym do zwalczania chwastów jedno i dwuliściennych w uprawie kukurydzy.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.


Etykieta środka ochrony roślin Traxor 600 EC, załącznik do decyzji MRiRW

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez korzenie i hipokotyl kiełkujących chwastów, najskuteczniej
zwalcza chwasty do fazy pierwszych liści.

Chwasty wrażliwe:
blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gorczyca
polna, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny, przetacznik perski, psianka czarna, rdest
plamisty, szarłat szorstki, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny.

Chwasty średnio wrażliwe:
, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa
biała, przytulia czepna, rdest powojowy.

STOSOWANIE ŚRODKA

Kukurydza
Maksymalna / zalecana
dawka dla jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować po siewie, przed wschodami kukurydzy lub bezpośrednio po wschodach
kukurydzy do fazy 4 liści rośliny uprawnej (BBCH 00 – 14).
Wilgotność gleby podczas wykonywania zabiegu oraz w pierwszych tygodniach po
wykonaniu zabiegu może wpływać na skuteczność działania środka Traxor 600 EC.

W warunkach dużego zachwaszczenia kukurydzy, herbicyd powschodowo można stosować
łącznie ze środkiem Shado 300 SC w dawkach: Traxor 600 EC 1,5 l/ha + Shado 300 SC
1,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Zaleca się dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną do
zabiegu jej ilość. Zawartość opakowania przed wlaniem do zbiornika opryskiwacza
intensywnie wymieszać. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza
napełnionego częściowo wodą (50 – 100 l wody) z włączonym mieszadłem i następnie
uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
W opryskiwaczach nie wyposażonych w mieszadło hydrauliczne po wlaniu środka do
zbiornika ciecz w zbiorniku intensywnie wymieszać mechanicznie.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Nie pozostawiać cieczy użytkowej środka w zbiorniku opryskiwacza bez mieszania przez
dłuższy czas np. przez noc.
Etykieta środka ochrony roślin Traxor 600 EC, załącznik do decyzji MRiRW

Oprysk wykonywać z włączonym mieszadłem.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest zastosowanie strefy ochronnej
w odległości 20 metrów od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.


Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.


WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Etykieta środka ochrony roślin Traxor 600 EC, załącznik do decyzji MRiRW

Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− przechowywać w temperaturze 0oC – 30oC, z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
Etykieta środka ochrony roślin Traxor 600 EC, załącznik do decyzji MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody