Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Trimax 50 SG1
Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 860/2015d z dnia 21.10.2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 164/2013 zr z dnia 18.12.2013 r.
Posiadacz zezwolenia:
INNVIGO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02 - 486 Warszawa, tel. +48 22 468 26 70,
e-mail: biuro@innvigo.com
TRIMAX 50 SG
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
tribenuron metylu
(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg).
Zezwolenie MRiRW nr R - 164/2013 zr z dnia 18.12.2013 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 504/2014d z dnia 29.12.2014 r.,
decyzją MRiRW nr R - 359/2015d z dnia 13.05.2015 r.
decyzją MRiRW nr R - 596/2015d z dnia 17.07.2015 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 860/2015d z dnia 21.10.2015 r.
Uwaga
H 317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H 410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe
skutki.
EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy
postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P 280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
P 332 + P 313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć
porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie granul rozpuszczalnych w wodzie, przeznaczony do
zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym oraz
jęczmieniu jarym.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Etykieta TRIMAX 50 SG
2
TRIMAX 50 SG jest selektywnym środkiem chwastobójczym o działaniu systemicznym.
Substancja czynna środka pobierana jest przez liście i przemieszcza się do stożków wzrostu,
gdzie hamuje podział komórek, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Szybki rozkład
herbicydu w glebie ogranicza pobierania go przez korzenie.
Środek zwalcza wiele gatunków jednorocznych chwastów dwuliściennych. Pierwsze objawy
działania chwastobójczego widoczne są po kilku dniach, a zamieranie chwastów następuje w
ciągu 2 - 4 tygodni od zastosowania. Szybkość działania zależy od fazy rozwojowej
zwalczanych chwastów i panujących warunków atmosferycznych (temperatura, wilgotność
powietrza) oraz tempa wzrostu chwastów. Najwyższą skuteczność działania gwarantuje
stosowanie środka na młode, intensywnie rosnące chwasty (do fazy BBCH 16).
Środek w zalecanych dawkach jest selektywny dla zbóż od fazy krzewienia do fazy
2. kolanka. Środek można stosować na wszystkich typach gleb, na których uprawia się
zboża. Susza lub opady deszczu w trakcie lub wkrótce po zabiegu zmniejszają pobieranie
środka i obniżają jego skuteczność.
Wrażliwość chwastów
Zboża ozime (pszenica ozima, pszenżyto ozime)
chwasty wrażliwe na środek w dawce 40 g/ha:
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała,
maruna bezwonna, ostrożeń polny, przetacznik polny, tasznik pospolity, tobołki polne.
chwasty średnio wrażliwe na środek w dawce 40 g/ha:
fiołek polny, przytulia czepna.
chwasty wrażliwe na środek w dawce 30 g/ha: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita,
komosa biała, przetacznik polny, tasznik pospolity.
chwasty średnio wrażliwe w dawce 30 g/ha: fiołek polny, jasnota purpurowa, jasnota
różowa, maruna bezwonna, ostrożeń polny.
chwasty średnio odporne w dawce 30 g/ha: przytulia czepna, tobołki polne.
Zboża jare (jęczmień jary)
chwasty wrażliwe na środek w dawce 30 g/ha:
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita,
maruna bezwonna, tasznik pospolity.
chwasty średnio wrażliwe na środek w dawce 30 g/ha: fiołek polny, jasnota różowa,
komosa biała, tobołki polne, przytulia czepna.
chwasty wrażliwe na środek w dawce 25 g/ha: gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity.
chwasty średnio wrażliwe w dawce 25 g/ha: chaber bławatek, fiołek polny, jasnota
różowa, komosa biała, maruna bezwonna, przytulia czepna, tobołki polne.
STOSOWANIE ŚRODKA
ZBOŻA OZIME
1. PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 g/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 – 40 g/ha.
W przypadku masowego wystąpienia fiołka polnego i przytuli czepnej lub gdy chwasty
znajdują się w wyższej fazie rozwojowej środek TRIMAX 50 SG w dawce 40 g/ha można
stosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent+ w dawce 0,05 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji, w fazie krzewienia
(widocznych 6 rozkrzewień) do fazy drugiego kolanka (od fazy BBCH 26 do fazy BBCH 32).
W celu zwiększenia skuteczności zwalczania chwastów (głównie przytuli czepnej) w
pszenicy ozimej i w pszenżycie ozimym środek TRIMAX 50 SG można stosować łącznie ze
Etykieta TRIMAX 50 SG
3
środkiem GALAPER 200 EC lub FLUROHERB 200 EC lub HERBISTAR 200 EC w dawkach:
TRIMAX 50 SG w dawce 25 g/ha + GALAPER 200 EC w dawce 0,35 l/ha
lub
TRIMAX 50 SG w dawce 25 g/ha + FLUROHERB 200 EC w dawce 0,35 l/ha
lub
TRIMAX 50 SG w dawce 25 g/ha + HERBISTAR 200 EC w dawce 0,35 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
ZBOŻA JARE
2. JĘCZMIEŃ JARY
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 25 – 30 g/ha.
W celu zwiększenia skuteczności zwalczania komosy białej i przytulii czepnej środek
TRIMAX 50 SG w dawce 30 g/ha można stosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent +
w dawce 0,05 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy krzewienia do fazy pierwszego
kolanka (od fazy BBCH 20 do fazy BBCH 31).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji do poziomu, który nie stwarza
zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności likwidacji plantacji,
po wykonaniu orki można uprawiać tylko zboża.
W przypadku zastosowania łącznego środka TRIMAX 50 SG ze środkiem GALAPER 200 EC
(FLUROHERB 200 EC, HERBISTAR 200 EC) dobór i uprawę roślin następczych oraz
przesiewów skonsultować z posiadaczem zezwolenia.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środka nie stosować:
- na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, zastoiska wodne, szkodniki, choroby oraz na
rośliny wykazujące objawy niedoboru składników odżywczych,
- łącznie z nawozami dolistnymi,
- podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące
plantacje roślin uprawnych.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące
plantacje roślin uprawnych oraz nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów
zabiegowych i uwrociach.
3. Silna rosa lub opady występujące w trakcie lub wkrótce po zabiegu mogą obniżyć
skuteczność działania środka.
4. Spadki temperatury poniżej 5°C w przeciągu 4 dni po zabiegu mogą powodować obniżenie
skuteczności środka.
5.
W zależności od przebiegu pogody (np. przymrozków) po zabiegu może wystąpić
nieznaczne żółkniecie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują
Etykieta TRIMAX 50 SG
4
bez ujemnego wpływu na plon.
6.
W przypadku zastosowania środka w terminie od fazy początku wzrostu źdźbła
(strzelania w źdźbło) (BBCH 30) na plantacji przeznaczonej do produkcji materiału siewnego
należy się skonsultować z posiadaczem zezwolenia odnośnie ewentualnego niekorzystnego
wpływu na rośliny chronione.
7. Środek zawiera substancję czynną z grupy pochodnych sulfonylomocznika. Z uwagi
na możliwość rozwoju odporności niektórych gatunków chwastów, należy unikać
corocznego stosowania na tym samym stanowisku środków zawierających
substancje czynne z tej grupy chemicznej.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
Sprawdzić czystość opryskiwacza. Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej
dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą,
z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik
opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Podczas prac zaleca się ciągłe mieszanie cieczy użytkowej w zbiorniku opryskiwacza.
Przy sporządzaniu mieszanin, jeżeli instrukcja stosowania środka towarzyszącego nie
stanowi inaczej, środek ten dodawać do zbiornika wypełnionego do 3/4 wcześniej
sporządzoną cieczą użytkową środka TRIMAX 50 SG i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości
ciągle mieszając.
Przy sporządzaniu mieszanin środków stosować wszelkie zalecenia i przeciwwskazania oraz
środki ostrożności obowiązujące dla herbicydu wchodzącego w skład mieszaniny.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed
użyciem w innych roślinach uprawnych niż zalecane, zgodnie z podanym poniżej sposobem:
− opróżnić zbiornik i opłukać urządzenie z zewnątrz czystą wodą. Wszelkie widoczne
zanieczyszczenia środkiem muszą być usunięte. Następnie dokładnie wypłukać
czystą wodą zbiornik opryskiwacza oraz wszystkie części składowe opryskiwacza i
ponownie opróżnić,
− napełnić zbiornik wodą dodając jeden ze środków zalecanych do mycia opryskiwaczy
i płukać co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem,
− części składowe rozpylacza rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze
środka do mycia opryskiwaczy,
− ponownie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą wodą.
UWAGA!
Niezneutralizowane odpowiednio resztki środka pozostawione w opryskiwaczu mogą być
powodem silnych uszkodzeń roślin uprawnych wrażliwych na ten środek.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Etykieta TRIMAX 50 SG
5
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas stosowania środka.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W przypadku uprawy pszenicy ozimej lub pszenżyta ozimego
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub 1 m przy
jednoczesnym zastosowaniu rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas
zabiegu o 50%.
W przypadku uprawy jęczmienia jarego
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub 1 m przy
jednoczesnym zastosowaniu rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas
zabiegu o 50%.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
Etykieta TRIMAX 50 SG
6
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą.
Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 32oC.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony
roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących
postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr parti - ........
Etykieta TRIMAX 50 SG

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody