Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Troja 250 EWZałącznik do zezwolenia MRiRW nr R-63 /2015 z dnia 20.03. 2015 r.
Posiadacz zezwolenia:
CHEMINOVA A/S, P.O. BOX 9, DK-7620 Lemvig, Królestwo Danii, tel.: + 45 969 096 90,
fax: + 45 969 096 091
Podmiot wprowadzający środek na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
CHEMINOVA Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212 A, 02-486 Warszawa,
Tel.: 22 571 40 50 , fax: 22 571 40 51
TROJA 250 EW
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
Tebukonazol
(związek z grupy triazoli) – 250 g/l (25,77 %)
Zezwolenie MRiRW nr R- 63 /2015 z dnia 20.03. 2015 r.
Uwaga
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H319 – Działa drażniąco na oczy.
H361d - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302 + P352 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: umyć dużą ilością wody
z mydłem.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usuną. Nadal
płukać.
P308 + P313 – W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.
P391 – Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
Środek grzybobójczy w formie płynu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym
do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż ozimych i jarych,
rzepaku ozimego, oraz roślin sadowniczych – jabłoń, wiśnia przed chorobami grzybowymi.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych
i ręcznych.
Etykieta środka ochrony roslin Troja 250 EW, załącznik do zezwolenia MRiRW
STOSOWANIE ŚRODKA
ZBOŻA OZIME
Pszenica ozima
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, brunatna
plamistość liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Jęczmień ozimy
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia (rdza karłowa), rynchosporioza zbóż,
plamistość siatkowa jęczmienia.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
ZBOŻA JARE
Jęczmień jary
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia (rdza karłowa), rynchosporioza zbóż,
plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Pszenica jara
brunatna plamistość liści, septorioza plew.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Terminy stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób:
- pszenica - od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH30-59).
- jęczmień - od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH29-59).
W warunkach sprzyjających rozwojowi chorób kłosa (septoriozy plew i fuzariozy kłosów)
zalecany termin zabiegu można wydłużyć do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
UWAGI
1. Środek wykazuje średni stopień zwalczania lub może tylko ograniczać występowanie
fuzariozy kłosów.
2. Środek wykazuje średni stopień zwalczania plamistości siatkowej jęczmienia
i rynchosporiozy zbóż.
Rzepak ozimy
Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób
w następujących terminach:
Termin stosowania: Je
sienią od fazy rozwoju pędów bocznych rzepaku (BBCH 20).
sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Liczba zabiegów: 1
Termin stosowania: Wiosną po ruszeniu wegetacji, w fazie wzrostu pędu głównego (BBCH
30-33).
sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Liczba zabiegów: 1
Termin stosowania: Wiosną od fazy żółtego pąka do początku fazy kwitnienia (BBCH 59-61).
czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie rzepaku: 2
Jabłoń
parch jabłoni
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 0,6 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować od fazy różowego pąka kwiatowego (BBCH 57-77):
- zapobiegawczo co 8 -10 dni do czerwcowego opadania związków, później co 10-14 dni;
- interwencyjnie – do 96 godzin po infekcji.
Liczba zabiegów: 2
Minimalny odstęp między zabiegami: co najmniej 8 dni.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
mączniak jabłoni
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo, od fazy różowego pąka (BBCH 57-77).
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 500-700 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:
2 (środek w dawce 0,5 l/ha)
1 (środek w dawce 0,6 l/ha)

Wiśnia
brunatna zgnilizna drzew pestkowych.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować jednorazowo w początkowej fazie kwitnienia lub w pełni kwitnienia (BBCH
56-65).
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Środek stosować przemiennie ze środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje
czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.
Środek stosować w temperaturze powyżej 12°C.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebna jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą ( z włączonym mieszadłem)
i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu
środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciesz
mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
s
trony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy u
żytkowej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W okresie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosować środek poza okresami
aktywności pszczół.
W
przypadku zastosowania w zbożach jarych:
W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 metrów od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
W przypadku zastosowania w zbożach ozimych:
W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 10 metrów od zbiorników i cieków
wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
W przypadku zastosowania w rzepaku ozimym:
W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 metrów od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
W
przypadku zastosowania w jabłoniach:
W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 25 metrów oraz zadarnionej strefy ochronnej
o szerokości 10 metrów od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
W
przypadku zastosowania w wiśniach:
W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 30 metrów oraz zadarnionej strefy ochronnej
o szerokości 10 metrów od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
- pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, rzepak ozimy – 35 dni,
- jabłoń, wiśnia – 14 dni.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w suchych i chłodnych miejscach,
− w temperaturze 0° - 40° C, z dala od źródeł ciepła.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności 2 lata.
Data produkcji -
Zawartość netto -
Nr parti -

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody