Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Tuberon 70 WGZałącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 78/2016 z dnia 23.03.2016 r.


Posiadacz zezwolenia:
UPL Europe Ltd, 1st Floor, The Centre, Birchwood Park, Warrington, Cheshire, WA3 6YN,
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, tel.: +44 (0) 1925 81 9999,
fax: +44 (0) 1925 81 7425.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
UPL Polska Sp. z o.o., ul. Na Przełaj 8, 03-092 Warszawa, tel./fax: 22 614 00 45.Tuberon 70 WGŚrodek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnychZawartość substancji czynnej:
metrybuzyna (związek z grupy triazynonów) - 70% (700 g/kg)Zezwolenie MRiRW nr R- 78/2016 z dnia 23.03.2016 r.

Uwaga

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia

P261- Unikać wdychania pyłu/cieczy użytkowej.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
P301+P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P302 + P352 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: umyć dużą ilością wody z
mydłem.
P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zwrócić się po
pomoc do lekarza.
1
Etykieta środka ochrony roślin Tuberon 70 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 78/2016 z dnia 23.03.2016 r.

OPIS DZIAŁANIA
Tuberon 70 WG jest selektywnym herbicydem, w formie granulatu do sporządzania
zawiesiny wodnej, stosowanym doglebowo i nalistnie, przeznaczonym do zwalczania
chwastów dwuliściennych w ochronie ziemniaka.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest głównie poprzez korzenie, w mniejszym stopniu przez liście chwastów.
Skutecznie niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy 2-4 liści.

WRAŻLIWOŚĆ CHWASTÓW
Na środek stosowany przedwschodowo w dawce 0,5 kg/ha
Chwasty wrażliwe:
szarłat szorstki, rdest ptasi, łoboda rozłożysta, maruna bezwonna, fiołek
polny.
Chwasty średniowrażliwe: komosa biała.
Chwasty średnioodporne: przytulia czepna.
Chwasty odporne: psianka czarna, rdest kolankowy.

Na środek stosowany w dawce dzielonej (0,33 kg/ha przedwschodowo i 0,2 kg/ha
powschodowo)
Chwasty wrażliwe
: komosa biała, szarłat szorstki, rdest ptasi, łoboda rozłożysta, fiołek
polny.
Chwasty średnioodporne: psianka czarna.

STOSOWANIE ŚRODKA
Ziemniak
Stosowanie środka przedwschodowo (zabieg jednorazowy):
Termin stosowania: Przed wschodami roślin ziemniaka i chwastów, po obredleniu i
ostatecznym ukształtowaniu redlin.
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,50 kg/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Stosowanie środka w dawce dzielonej:
Termin stosowania:
Pierwszy zabieg - przed wschodami roślin ziemniaka i chwastów, po obredleniu i
ostatecznym ukształtowaniu redlin.
Maksymalna dawka środka: 0,33 kg/ha
Drugi zabieg - co najmniej 7 dni później, wkrótce po wschodach roślin ziemniaka, ale zanim
pędy ziemniaków osiągną 15 cm długości (do BBCH 11), do stadium 2 liści właściwych
chwastów.
Maksymalna dawka środka: 0,20 kg/ha

Maksymalna łączna dawka: 0,53 kg/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów przy zastosowaniu dawki dzielonej: 2


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. W odmianach ziemniaka: Anielka, Ania, Aster, Baszta, Bekas, Bila, Elida, Fala, Fianna,
Frezja, Harpun, Ibis, Irga, Irys, Jagoda, Jagna, Jaśmin, Lena, Klepa, Kos, Lawina, Lotos,
Lord, Tokaj, Malwa, Maryna, Oda, Orlik, Redstar, Sante, Stobrawa i Sumak środek
2
Etykieta środka ochrony roślin Tuberon 70 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 78/2016 z dnia 23.03.2016 r.

Tuberon 70 WG stosować wyłącznie na 10 dni przed przewidywanym terminem
wschodów roślin ziemniaka.
2. Środka Tuberon 70 WG nie stosować do ochrony ziemniaka odmiany: Cabaret, Dunajec,
Fambo, Innovator i Vineta.
3. Ze względu na zróżnicowaną wrażliwość odmian ziemniaka oraz rejestrację nowych
odmian w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się konsultację z posiadaczem
zezwolenia lub jego przedstawicielem. Konsultacja tego rodzaju zalecana jest także w
zakresie wpływu środka na jakość plonu.
4. Opady deszczu, krótko po zastosowaniu środka, zwłaszcza w terminie przed wschodami
ziemniaka, mogą powodować przejściowe objawy fitotoksyczności, w tym przejaśnienia
roślin.
5. Środek może spowodować przejściowe objawy fitotoksyczności, zwłaszcza stosowany
po wschodach na odmianach bardzo wczesnych i wczesnych ziemniaka jednak bez
ujemnego wpływu na plon.
6. Na glebach mineralnych o dużej zawartości materii organicznej, skuteczność działania
może być zmniejszona, ponieważ środek jest adsorbowany przez materię organiczną, co
zmniejsza jego dostępność dla kiełkujących chwastów.
7. Nie zaleca się stosowania środka na glebach zbrylonych i przesuszonych oraz na
glebach bardzo lekkich, piaszczystych i przepuszczalnych.
8. Nie zaleca się stosowania środka w temperaturze powyżej 25oC.
9. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia się cieczy użytkowej na sąsiednie
rośliny uprawne oraz do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych
i uwrociach. Niektóre rośliny uprawne są szczególnie wrażliwe na substancje czynną
środka Tuberon 50 WG, z tego względu wskazane jest zachowanie 5-metrowej strefy od
plantacji ziemniaka traktowanej środkiem i pola na którym wschodzą rośliny buraka i pola
obsianego rośliną kapustną (krzyżową). Należy także unikać zabiegu środkiem w
odległości bliższej jak 10 metrów od upraw ogórka i sałaty (w tym w uprawie pod
osłonami) oraz pola, na którym znajduje się cebula w fazie wschodów.


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie po upływie 90-100 dni od zastosowania do poziomu
niestwarzającego zagrożenia dla roślin następczych. Przed wysiewem/sadzeniem rośliny
następczej zalecane jest wykonanie orki na głębokość minimum 15 cm. Bezpieczny,
minimalny odstęp sadzenia nie jest wymagany dla kolejnych upraw, z wyjątkiem roślin
kapustnych. W przypadku, gdy roślina następcza należy do rodziny kapustnych (krzyżowych)
okres od ostatniego zastosowania środka, a jej siewem/sadzeniem powinien wynosić
minimum trzy miesiące.


SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać
przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym
mieszadłem). Opróżnione opakowania po środku przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny
wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu cieczy użytkowej do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło
hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać. Opryskiwać z włączonym mieszadłem.


POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub
3
Etykieta środka ochrony roślin Tuberon 70 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 78/2016 z dnia 23.03.2016 r.


unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Proponowany sposób mycia:
- natychmiast po zabiegu usunąć resztki cieczy użytkowej z opryskiwacza,
- opróżnić zbiornik, następnie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza
czystą wodą i ponownie opróżnić,
- napełnić zbiornik wodą lub wodą z dodatkiem jednego z zalecanych środków do mycia
opryskiwaczy i płukać przez co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem,
- powyższą czynność powtórzyć,
- części składowe rozpylaczy, filtry i sita wymyć i wypłukać osobno w czystej wodzie lub w
roztworze środka do mycia opryskiwacza,
- ponownie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą wodą.
W przypadku użycia środka zalecanego do mycia opryskiwacza postępować zgodnie z
instrukcją jego użycia.


WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.
Podczas obchodzenia się ze stężonym środkiem i sporządzania cieczy użytkowej stosować
odpowiednie zabezpieczenie dróg oddechowych.
Pracownicy wkraczający na obszar poddany zabiegowi powinni stosować rękawice
ochronne.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.


Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.


Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
ziemniak – 60 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:

4
Etykieta środka ochrony roślin Tuberon 70 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 78/2016 z dnia 23.03.2016 r.

− w przypadku roślin należących do rodziny kapustnych (krzyżowych) - 3 miesiące,
− w przypadku pozostałych roślin – należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.


WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0oC - 30oC.

Magazynować w prawidłowo wentylowanych, suchych i chłodnych miejscach

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.


PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku zatrucia drogą oddechową wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na
świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku.
W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z
OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
W przypadku dostania się na skórę: umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zwrócić się po pomoc do lekarza.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.


Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
5
Etykieta środka ochrony roślin Tuberon 70 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody