Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Vareon 520 ECZałącznik do decyzji MRiRW nr R-264/2015d z dnia 15.04.2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-124/2013 z 03.10.2013 r.
Posiadacz zezwolenia:
DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 17b, 02-676 Warszawa; tel.: 22 320 09 00, fax: 22 320 09
50; e-mail: kontakt.ag@pol.dupont.com
V A R E O N 520 EC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych
prochloraz (związek z grupy imidazoli) - 320 g/l (28,53%)
tebukonazol (związek z grupy triazoli) - 160 g/l (14,27%)
proquinazid (związek z grupy chinazolin) - 40 g/l (3,57%)
Zezwolenie MRiRW nr R - 124/2013 z dnia 03.10.2013 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr R-264/2015d z dnia 15.04.2015 r.

Uwaga
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H351 – Podejrzewa się, że powoduje raka.
H361d – Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie
z instrukcją użycia
P201 – Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P261 – Unikać wdychania par
P280 – Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę twarzy.
P302 + P352 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRE: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P308 + P313 – W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę
lekarza.
P391 – Zebrać wyciek.
Etykieta Vareon 520 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
1
OPIS DZIAŁANIA
Vareon 520 EC jest środkiem grzybobójczym w postaci płynu do sporządzania emulsji wodnej
o działaniu kontaktowym i systemicznym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego
w ochronie zbóż przed chorobami grzybowymi.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima
brunatna plamistość liści, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, łamliwość źdźbła, mączniak
prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew.
Vareon 520 EC ogranicza występowanie czerni kłosów.
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych
objawów chorób: od początku krzewienia do końca fazy kłoszenia.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 - 1,25 l/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Pszenżyto ozime
brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna,
septorioza paskowana liści, septorioza plew.
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych
objawów chorób: od początku krzewienia do końca fazy kłoszenia.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 - 1,25 l/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Żyto ozime
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych
objawów chorób: od początku krzewienia do końca fazy kłoszenia.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 - 1,25 l/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Etykieta Vareon 520 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
2
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Jęczmień jary
mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści, rdza karłowa, rynchosporioza.
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych
objawów chorób: od początku krzewienia do końca fazy kłoszenia.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 - 1,25 l/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Uwagi:
1. Środek stosować nie częściej niż 2 razy w ciągu sezonu, przemiennie z fungicydami
należącymi do innych grup chemicznych.
2. Całą powierzchnię roślin dokładnie pokryć cieczą użytkową.
3. Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku większego nasilenia chorób.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny
wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie
wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw
w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową dokładnie wymieszać
w zbiorniku opryskiwacza.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz
skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli
jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
Etykieta Vareon 520 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
3
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy.
Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną oraz ochronę oczu i ochronę twarzy,
zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy
użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRE: Umyć duża ilością wody z mydłem.
W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości
20 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w
którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą,
− w temperaturze 0 oC - 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Etykieta Vareon 520 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
4
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr parti - .........
Etykieta Vareon 520 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
5

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody