Weź udział w konkursie
i wygraj ursusa

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Ventoux 430 SC
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 176/2016 z dnia 19.08.2016 r.

Posiadacz zezwolenia:
Rotam Agrochemical Europe Ltd., Hamilton House, Mabledon Place, WC1H 9BB Londyn,
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, tel: + 44 207 953 0447,
e-mail: contacteu@rotam.comVENTOUX 430 SC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnychZawartość substancji czynnej:
tebukonazol – (związek z grupy triazoli) - 430 g/l (39,29%)Zezwolenie MRiRW nr R – 176/2016 z dnia 19.08.2016 r.UWAGA
H361d – Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P202 – Używać tylko po przeczytaniu i zrozumieniu wszystkich środków bezpieczeństwa.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
P308 + P313 – W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.
P391 – Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Ventoux 430 SC jest fungicydem w formie płynu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu
układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej,
jęczmienia jarego oraz rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi. Środek wykazuje
dodatkowo korzystny wpływ na rozwój roślin rzepaku.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA
Rzepak ozimy
Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób
w następujących terminach:

Etykieta środka ochrony roślin Ventoux 430 SC - załącznik do zezwolenia MRiRW

Termin stosowania: jesienią w stadium 4-8 liści rzepaku (BBCH 14-18).
sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,45 l/ha
Liczba zabiegów: 1
Stosowanie środka jesienią poprawia również zimotrwałość roślin poprzez pobudzenie
systemu korzeniowego i zahamowanie wzrostu części nadziemnej.

Termin stosowania: wiosną w fazie wydłużania pędu głównego (BBCH 30-39).
sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Liczba zabiegów: 1

Termin stosowania: wiosną od fazy początku kwitnienia do fazy końca kwitnienia
(BBCH 60-69)
czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Liczba zabiegów: 1

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Pszenica ozima
Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób w jednym
z następujących terminów:

Termin stosowania: Środek stosować od fazy początku wzrostu źdźbła do fazy widocznego
liścia flagowego (BBCH 30-39).
mączniak prawdziwy zbóż, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści.
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować od fazy początku kłoszenia do początku fazy
kwitnienia (BBCH 51-61).
mączniak prawdziwy zbóż, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza
paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
W warunkach sprzyjających rozwojowi chorób kłosa na pszenicy ozimej zalecany termin
zabiegu opryskiwania można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Jęczmień jary
Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób w jednym
z następujących terminów:

Termin stosowania: Środek stosować od fazy zakończenia krzewienia do fazy 2 kolanka
(BBCH 29-32).
rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza
zbóż.
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha

Etykieta środka ochrony roślin Ventoux 430 SC - załącznik do zezwolenia MRiRW

Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy kłoszenia do początku fazy
kwitnienia (BBCH 51-61).
rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza
zbóż, fuzarioza kłosów.
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Środek stosować w temperaturze powyżej 12oC.
2. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać
do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem)
i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu
środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz
mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ i MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg
jeżeli jest to możliwe, lub,

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej,
stosując te same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej, które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania
cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód produktem lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu
wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
Etykieta środka ochrony roślin Ventoux 430 SC - załącznik do zezwolenia MRiRW

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów nie będących celem działania środka konieczne
jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nie użytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji) :

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej
(okres karencji):
pszenica ozima – 35 dni,
jęczmień jary – 35 dni,
rzepak ozimy – 56 dni.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0oC – 30oC z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.


Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
Etykieta środka ochrony roślin Ventoux 430 SC - załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody