🔔 Pierwszy miesiąc prenumeraty za jedyne 9 zł
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Venzar 80 WPZałącznik do decyzji MRiRW nr R - 396/2017
7 z
z dnia 02.08.2017 r.
zmi
m eniaj
a ącej
e zezwolenia MRiRW nr R - 214/2016 z dnia 16.11.2016 r.

Posiadacz zezwolenia:
Du
D Po
P nt Po
P l
o and
n Sp
S .
. z
z o.o., ul
u . Po
P s
o tę
t pu 17
1 B,
B
, 02-676 Wars
r za
z wa
w , te
t l.:
. +22
2 320 09 00,
fax: +22 320 09 50, e-ma
m il:
: ko
k ntakt
k .ag@
g p
@ ol.dup
u ont
n .p
. l

Po
P dmi
m ot odp
d owi
w e
i dzi
z aln
l y
y za
z ko
k ńcowe
w etyk
y i
k etowa
w ni
n e śr
ś o
r dka
k ochrony
y roś
o li
l n:
Wil
i shi
h re Ho
H l
o di
d ng
g Sp
S . z
z o. o., Pa
P ss 20
2 N
,
N 05-870 Bł
B onie
i ,
e tel
e . 22 731
3 50 82,
, fax
a : 22
2 7
25 54 01,
www.whlogistics.pl


VENZAR 80 WP


Śr
Ś odek
k p
rze
z zn
z aczo
z ny
y do sto
t sowa
w nia
i p
rze
z z
z uży
ż t
y ko
k wn
w ików
w p
rofe
f sj
s onal
a nyc
y h

Zawartość substancji czynnej:
lenacyl (substancja z grupy uracyl
y i) – 800 g/kg (80%)

W cel
e u
u ochr
h o
r ny
n w
ód
d grun
u t
n ow
o ych
h ni
n e st
s osow
o ać
a na
n ty
t m
y sam
a ym
y po
p lu tego
g lub
u
b ża
ż d
a n
d e
n go inn
n e
n go
pr
p odu
d k
u t
k u
u za
z w
a ier
e aj
a ąc
ą ego l
e
l na
n cyl
l w
da
d w
a ce 0,5
, kg
k sub
u s
b tanc
n j
c i c
zy
z nn
n e
n j/
j ha
h czę
z ści
c e
i j ni
n ż
ż co 3
lat
a a.

Ze
Z zw
z ol
o eni
n e M

Ri
R RW
R
nr
n R - 214/2016 z dnia 16.11.2016 r.
ostatnio zm
z i
m eni
n one
n de
d cyzj
z ą
j MRi
R RW
R
nr
n R - 396/2017 z dnia 02.08.2017 r.

UWAGA
H351
Po
P dej
e rze
z wa
w się
i , że
ż p
owo
w duj
u e
j raka
k .
H410
Dz
D i
z ała b
ar
a dzo
z toks
k yc
y zn
z ie na
n orga
g nizm
z y
m
y wo
w dne, p
owo
w du
d j
u ąc d
ługo
g tr
t wa
w łe
ł sku
k tki
k .
EUH 401
W celu
l unikn
k ięc
ę ia
i za
z gr
g oże
ż ń dla zd
z rowi
w a
i ludzi
z i śr
ś odow
o i
w ska
k , należy
ż
y postępowa
w ć
a
ć
zgo
g dnie z
z inst
s rukc
k j
c ą uży
ż c
y ia.
P272
Za
Z nieczy
z s
y zc
z zo
z nej
e odzi
z eży
ż
y ochronn
n ej
e nie
i wy
w n
y osić p
oza
z mi
m ejsce p
rac
a y.
y
P280
St
S osowa
w ć
a ręka
k wi
w c
i e och
c ronn
n e/odzi
z eż
ż och
c ronną
n /oc
o hro
r nę
n twa
w r
a zy
z .
y
P363
Wyp
y rać za
z nie
i czy
z s
y zc
z zo
z ną odzi
z eż
ż p
rze
z d p
onown
w ym
y
m użyciem.
m
P308 + P313
W przy
z p
y adku
k naraże
ż nia
i lu
l b
u styc
y zn
z ości
c : Za
Z się
i gn
g ąć
ć porady/
y zg
z ł
g osić
ć się
i pod
o
d
op
o iekę
k le
l ka
k rza
z .

Ze
Z brać rozs
z yp
y any
y p
rodukt
k

OPIS DZIAŁANIA
Venzar 80 WP
P jes
e t
t herb
r icy
c d
y em
m selekt
k yw
y n
w ym
m o dzi
z ałani
n u ukł
k adowy
w m
y ,
m stosowa
w n
a ym
m dogl
g ebowo
w lub
u
b
nalistnie, występującym w
w formi
m e p
ro
r szk
z u
k do sporzą
z dza
z nia za
z wi
w e
i si
s ny
y wo
w dnej
e .
Zg
Z o
g dnie z
z kl
k asyf
y ika
k cj
c ą HR
H A
R C
A
C sub
u sta
t ncj
c a czy
z n
y na lena
n c
a yl
y za
z licza
z na j
est
s do gr
g up
u y
y C
1
C .

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Substancja czynna środka – lenacyl
y hamu
m j
u e pr
p oces
e
s fotosyn
y tezy
z
y w
w roślinac
a h chwa
w stó
t w.
w Jest
s ona
a
pob
o ier
e ana
n prze
z z
z ko
k rze
z nie chwa
w stów.
w Pi
P e
i rws
w ze
z ob
o j
b awy
w
y dzi
z ałani
n a te
t j
e sub
u sta
t ncj
c i to chlor
o ozy
z
y na dolnyc
y h
h
liśc
ś ia
i ch, na
n st
s ępni
n e ne
n kr
k ozy
z i za
z mi
m eranie
i chwa
w s
a tów
w w
w fazi
z e ws
w c
s hodów,
w ewe
w ntu
t al
a nie
i bra
r k
k ws
w chodów
w
chwastów.
Et
E yki
k et
e a ś
ro
r dka oc
o hron
o y
n roś
o lin
i Venzar 80 WP– załąc
ą zn
z ik do z
ezwo
w l
o eni
n a M
Ri
R RW
R
1

Przedstawione poniżej spektrum wrażliwości na środek opracowano głównie w oparciu
o wyniki badań skuteczności środka stosowanego w układzie dawek dzielonych.
Chwasty wrażliwe
dymnica pospolita, fiołek polny, jasnota purpurowa, jasnota różowa,
niezapominajka polna, poziewnik szorstki, przetacznik perski, rdest powojowy
(rdestówka powojowata), rdest ptasi, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki
polne, wilczomlecz obrotny, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty
gwiazdnica pospolita, komosa biała, samosiewy rzepaku.
średniowrażliwe
Chwasty
bodziszek drobny, rumianek pospolity.
średnioodporne


STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza
polowego.

Burak cukrowy

Środek Venzar 80 WP stosuje się po wschodach roślin buraka według jednego z poniższych
schematów:
1. Zabieg jednorazowy
Termin stosowania: Środek stosować od wschodów do fazy 2 liści chwastów, nie wcześniej niż
w fazie liścieni buraka (BBCH 10), ale nie później niż do 10% pokrycia powierzchni gleby przez
rośliny buraka (BBCH 31).
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Lub

2. System dawek dzielonych
– Pierwszy zabieg
Termin stosowania: Środek zastosować od wschodów do fazy 2 liści chwastów, ale nie wcześniej
niż w fazie liścieni buraka (BBCH 10).
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 kg/ha.
– Drugi zabieg
Termin stosowania: Środek zastosować w momencie ponownych wschodów chwastów, ale nie
później niż do 10% pokrycia powierzchni gleby przez rośliny buraka (BBCH 31).
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: 7-14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik
Etykieta środka ochrony roślin Venzar 80 WP– załącznik do zezwolenia MRiRW
2

Burak pastewny, burak ćwikłowy
Środek Venzar 80 WP stosuje się po wschodach roślin buraka według jednego z poniższych
schematów:
1. Zabieg jednorazowy
Termin stosowania: Środek stosować od wschodów do fazy 2 liści chwastów, nie wcześniej niż
w fazie liścieni buraka (BBCH 10), ale nie później niż do 10% pokrycia powierzchni gleby przez
rośliny buraka (BBCH 31).
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Lub

2. System dawek dzielonych
– Pierwszy zabieg
Termin stosowania: Środek zastosować od wschodów do fazy 2 liści chwastów, ale nie wcześniej
niż w fazie liścieni buraka (BBCH 10).
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 kg/ha.
– Drugi zabieg
Termin stosowania: Środek zastosować w momencie ponownych wschodów chwastów, ale nie
później niż do 10% pokrycia powierzchni gleby przez rośliny buraka (BBCH 31).
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: 7-14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ŚRODKI
OSTROŻNOŚCI,
OKRESY
KARENCJI
I
SZCZEGÓLNE
WARUNKI
STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Burak cukrowy, burak pastewny, burak ćwikłowy - nie dotyczy.

Środek Venzar 80 WP i inne środki zawierające substancję czynną lenacyl można stosować tylko
w jednym z trzech kolejnych sezonów wegetacyjnych. Przy czym w sezonie tym sumaryczna
dawka substancji czynnej lenacyl na danym stanowisku nie może przekroczyć 500 g na 1 ha.

1. Środek zawiera substancję czynną lenacyl (grupa HRAC C1). Stosowanie wielokrotne na danym
stanowisku tego samego herbicydu lub herbicydów z tej samej grupy (o tym samym mechanizmie
działania) może przyczynić się do selekcji odpornych biotypów niektórych gatunków chwastów.
Dlatego też w ramach strategii antyodpornościowej zaleca się stosowanie przemienne lub
w mieszaninie herbicydów z różnych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.
2. Okres suszy po zastosowaniu może obniżyć skuteczność środka.
3. Środka nie stosować:
– na glebach lekkich oraz na glebach o niskiej zawartości próchnicy.
– gdy temperatura jest niższa niż 0°C oraz jeśli amplituda temperatur między dniem a nocą w
terminie stosowania środka wynosi powyżej 12°C.
– na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozki, suszę, nadmierną wilgotność, brak
odpowiedniej ilości składników pokarmowych, szkodniki lub choroby lub inne niekorzystne
warunki.
4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
Etykieta środka ochrony roślin Venzar 80 WP– załącznik do zezwolenia MRiRW
3

– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Jeżeli potraktowana środkiem plantacja z jakichkolwiek powodów (nierównomierne wschody,
uszkodzenia przez choroby lub szkodniki) musi być powtórnie obsiana w ciągu 4 miesięcy od
zastosowania środka Venzar 80 WP, zaleca się wysiew buraka cukrowego, buraka pastewnego,
szpinaku – jednak pod warunkiem niestosowania ponownie środka chwastobójczego zawierającego
substancję czynną lenacyl w okresie 4 miesięcy od siewu/sadzenia. Sałata nie jest zalecana jako
uprawa następcza, w przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji.
W przypadku typowego zmianowania (bez konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji)
w tym samym roku kalendarzowym można siać zboża ozime. Nie ma przeciwskazań do roślin
następczych wysiewanych/sadzonych wiosną w następnym roku kalendarzowym.
Wysiew roślin następczych powinna poprzedzać uprawa gleby z orką na głębokość przynajmniej
15 cm.
Jeżeli w okresie wegetacji wystąpiła susza, to przed siewem zbóż jarych następnego roku wykonać
głęboką orkę (ponad 20 cm).

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz
z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza.
W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza
napełnionego częściowo wodą ( z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza
z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do
zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w
zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Resztki cieczy użytkowej należy:

jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której
przeprowadzono zabieg, lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Zalecany jest następujący sposób mycia:
- natychmiast po zabiegu opróżnić całkowicie zbiornik i usunąć czystą wodą resztki cieczy
użytkowej z zewnętrznych powierzchni opryskiwacza,
- napełnić zbiornik czystą wodą, przepłukać układ opryskiwacza wodą w ilości co najmniej
1/10 objętości zbiornika, następnie zbiornik całkowicie opróżnić,
- napełnić zbiornik czystą wodą do połowy objętości, zamieszać i ponownie przepłukać układ
opryskiwacza, dopełnić wodą do pełnej objętości, i płukać zbiornik przez co najmniej 15
minut z włączonym mieszadłem, ponownie przepłukać układ, następnie zbiornik całkowicie
opróżnić,
- powyższą czynność powtórzyć w przypadku niecałkowitego opróżnienia zbiornika,
- części składowe rozpylaczy, filtry i sita rozmontować, wymyć i wypłukać osobno
w czystej wodzie,
- ponownie napełnić zbiornik czystą wodą, i przepłukać układ opryskiwacza wodą
w ilości co najmniej 1/10 objętości zbiornika, następnie zbiornik całkowicie opróżnić.
W przypadku użycia środka do mycia opryskiwacza (co jest zalecane) postępować zgodnie
z instrukcją dla tego produktu.
Etykieta środka ochrony roślin Venzar 80 WP– załącznik do zezwolenia MRiRW
4

Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ
OSÓB POSTRONNYCH
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed
oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz
w trakcie wykonywania zabiegu.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą
wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą,
− w temperaturze 0oC - 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.


Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr partii - .........
Etykieta środka ochrony roślin Venzar 80 WP– załącznik do zezwolenia MRiRW
5

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody