Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Vertigo 018 EC

Załącznik do decyzji MRiRW nr R -206/2017d z dnia 19.05.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 42/2007 z dnia 14.11.2007 r.

Posiadacz zezwolenia:
ADAMA Celsius B.V., Amsterdam (NL), Oddział Schaffhausen, Spitalstrasse 5, 8200
Schaffhausen, Konfederacja Szwajcarska, tel.: 0041 52 634 08 13, fax: 0041 52 634 08 00.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
ADAMA Polska Sp. z o.o., ul Sienna 39; 00-121 Warszawa, tel.: +48 22 395 66 60, infolinia:
+48 22 395 66 66, fax: +48 22 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie:
1. Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel.: 63 240 01 18, fax: 63 240 01 18
wew. 136, e-mail: biuro@pakon-konin.pl
2. "SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., 62-002 Suchy Las, ul. Jagodowa
4, tel. +48 61 297 26 00, +48 61 812 51 13, Fax. +48 61 297 26 02, e-mail:
sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl
3. Wilshire Holding Sp. z o. o. Pass 20N, 05-870 Błonie, tel.: +48 22 731 50 86/85/84, fax: +48
22 725 54 02, www.whlogistics.pl


V E R T I G O 018 EC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
abamektyna (związek z grupy makrocyklicznych laktonów) - 18 g/l (1,88%)

Zezwolenie MRiRW nr R - 42/2007 z dnia 14.11.2007 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr R - 263/2011d z dnia 30.09.2011 r.,
decyzją MRiRW nr R - 493/2014d z dnia 19.12.2014 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 206/2017d z dnia 19.05.2017 r.
Niebezpieczeństwo


H226 – Łatwopalna ciecz i pary.
H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H336 – Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H373 – Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie
powtarzane.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki.

EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia
1
Etykieta środka Vertigo 018 EC, załącznik do decyzji MRiRW
EUH066 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/ otwartego ognia/ gorących
powierzchni. Palenie wzbronione.
P260 – Nie wdychać par/ rozpylonej cieczy.
P280 – Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P331 – NIE wywoływać wymiotów.
P391 – Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Środek owadobójczy i roztoczobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej,
o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania niektórych szkodników
w tym przędziorków w roślinach warzywnych, sadowniczych i ozdobnych pod osłonami. Na
roślinie działa wgłębnie.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych
i ręcznych.

STOSOWANIE ŚRODKA

Jabłoń
Zwójki

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.

W celu zwiększenia przyczepności środka Vertigo 018 EC, a tym samym zwiększenia
skuteczności jego działania zaleca się stosować środek Vertigo 018 EC w mieszaninie
z adiuwantem Silwet Gold w dawkach:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
Vertigo 018 EC 0,75 l/ha + Silwet Gold 0,015%.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania:
Vertigo 018 EC 0,675 - 0,75 l/ha + Silwet Gold 0,015%.

Liczba zabiegów: 2.
Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 18 dni
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Termin stosowania: wykonujemy 1 zabieg w fazie różowego pąka (BBCH 57), lub 1 - 2 zabiegi
w odstępie 18 - 34 dniowym, po wystąpieniu szkodnika lub po pojawieniu się pierwszych
objawów ich żerowania podczas tzw. czerwcowego opadania owoców (BBCH 73-74).

Pordzewiacz jabłoniowy

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.

Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Termin stosowania: zabieg wykonujemy po kwitnieniu, gdy powstały po przekwitnięciu owoc
osiąga wielkość do 10 mm (BBCH 71).
2
Etykieta środka Vertigo 018 EC, załącznik do decyzji MRiRW

Maksymalna liczba zabiegów w uprawie jabłoni w sezonie wegetacyjnym: 2.

Grusza
Miodówka gruszowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,5 - 0,75 l/ha.

W celu zwiększenia przyczepności środka Vertigo 018 EC, a tym samym zwiększenia
skuteczności jego działania zaleca się stosować środek Vertigo 018 EC w mieszaninie
z adiuwantem Silwet Gold w dawkach:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
Vertigo 018 EC 0,75 l/ha + Silwet Gold 0,015%.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania:
Vertigo 018 EC 0,5 - 0,75 l/ha + Silwet Gold 0,015%.

Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Termin stosowania: zabieg wykonujemy po wylęgu larw na przełomie maja i czerwca.

Wzdymacz gruszowy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,5 - 0,75 l/ha.

W celu zwiększenia przyczepności środka Vertigo 018 EC, a tym samym zwiększenia
skuteczności jego działania zaleca się stosować środek Vertigo 018 EC w mieszaninie
z adiuwantem Silwet Gold w dawkach:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
Vertigo 018 EC 0,75 l/ha + Silwet Gold 0,015%.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania:
Vertigo 018 EC 0,5 - 0,75 l/ha + Silwet Gold 0,015%.

Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Termin stosowania: zabieg wykonujemy po wystąpieniu szkodnika lub po pojawieniu się
pierwszych objawów jego żerowania.

Maksymalna liczba zabiegów w uprawie gruszy w sezonie wegetacyjnym: 1.

Truskawka
Przędziorek chmielowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,5 - 0,75 l/ha.

Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 750-900 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
3
Etykieta środka Vertigo 018 EC, załącznik do decyzji MRiRW
Termin stosowania: Zabieg wykonujemy po zakończeniu zbioru owoców, w fazie zamierania
i początku okresu spoczynku (BBCH 91-100).

Roztocz truskawkowiec

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.

Liczba zabiegów: 1 - 2
Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 750-900 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Termin stosowania: Zabieg wykonujemy po zakończeniu zbioru owoców, w początkowej fazie
zamierania, tj. od początku tworzenia pąków w pachwinach liści do momentu, gdy widoczne
są młode liście o mniejszej blaszce i krótszym ogonku (BBCH 91-92).

Maksymalna liczba zabiegów w uprawie truskawki w sezonie wegetacyjnym: 2.

Ogórek (w uprawie pod osłonami)
Przędziorek chmielowiec

Maksymalne / zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania:
0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody)

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 300-1500 l/ha, w zależności od gatunku i wielkości roślin.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Termin stosowania: opryskiwać po zauważeniu szkodnika lub po pojawieniu się pierwszych
objawów uszkodzeń.

Maksymalna liczba zabiegów w uprawie ogórka w sezonie wegetacyjnym: 1.

Pomidor, papryka (w uprawie pod osłonami)

Przędziorek szklarniowiec.

Maksymalne / zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania:
0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody)

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 300-1500 l/ha, w zależności od gatunku i wielkości roślin.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Termin stosowania: opryskiwać po zauważeniu szkodnika lub po pojawieniu się pierwszych
objawów uszkodzeń.

Maksymalna liczba zabiegów w uprawie pomidora i papryki w sezonie wegetacyjnym: 1.

Róża (w uprawie pod osłonami)
Przędziorek chmielowiec

Maksymalne / zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania:
0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody)

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000-2000 l/ha w zależności od wysokości i zagęszczenia
roślin na plantacji.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Termin stosowania: opryskiwać po zauważeniu szkodnika lub po pojawieniu się pierwszych
objawów uszkodzeń.

4
Etykieta środka Vertigo 018 EC, załącznik do decyzji MRiRW
Maksymalna liczba zabiegów w uprawie róży w sezonie wegetacyjnym: 1.

Gerbera (w uprawie pod osłonami)
Miniarka szklarniówka.

Maksymalne / zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania:
0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody)

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000-2000 l/ha w zależności od wysokości i zagęszczenia
roślin na plantacji.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Termin stosowania: opryskiwać po zauważeniu szkodnika lub po pojawieniu się pierwszych
objawów uszkodzeń.

Maksymalna liczba zabiegów w uprawie gerbery w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uwagi:
Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne i dyniowate na każdej uprawianej po raz
pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg celem sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie
wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ
ROLNICZĄ
1. Środek Vertigo 018 EC stosować przemiennie ze środkami o odmiennym mechanizmie
działania.
2. W celu przeciwdziałania wystąpienia odporności w populacji szkodników należy ściśle
przestrzegać zalecanej liczby zabiegów w sezonie wegetacyjnym oraz nie stosować
dawek niższych niż zalecane.
3. Opryskiwać całe rośliny, zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową również
dolnej strony liści.

4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło
hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APRATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe, lub,

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

5
Etykieta środka Vertigo 018 EC, załącznik do decyzji MRiRW
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć gorącą wodą z sodą i kilkakrotnie przepłukać.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy
zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie
(np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od
zbiorników i cieków wodnych:
− dla zastosowań w uprawie jabłoni i gruszy o szerokości 20 m,
− dla zastosowań w uprawie truskawki o szerokości 1 m.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo:
− dla zastosowań w uprawie jabłoni i gruszy o szerokości 3 m,
− dla zastosowań w uprawie truskawki o szerokości 1 m.

Niebezpieczne dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie
stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie używać w miejscach gdzie pszczoły
mają pożytek. Nie stosować kiedy występują kwitnące chwasty.

W przypadku zabiegów szklarniowych należy zastosować minimalny czas oczekiwania 4 dni
przed ponownym powrotem owadów zapylających.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:
Na obszar potraktowany środkiem nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy
użytkowej.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
jabłoń i grusza – 28 dni
truskawka – nie dotyczy
ogórek, pomidor, papryka (pod osłonami) – 3 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy
6
Etykieta środka Vertigo 018 EC, załącznik do decyzji MRiRW

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, w temperaturze nie niższej niż 5ºC i nie
wyższej niż 30ºC

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

Objawy zatrucia
Rozszerzenie źrenic, drżenie mięśni, osłabienie, bezwład ruchowy.

Pierwsza pomoc w przypadku zatrucia
Natychmiast wezwać lekarza.
Przerwać pracę. Zatrutego usunąć z miejsca działania preparatu, zdjąć odzież ochronną.
Przy zaburzeniach oddychania zrobić sztuczne oddychanie (metodą usta – usta).
W razie połknięcia preparatu spowodować wymioty podając do picia 1-2 szklanki wody.
W przypadku utraty przytomności nie powodować wymiotów ani nic nie podawać doustnie.
Wczesne objawy zatrucia można zminimalizować przez spowodowanie wymiotów w ciągu
30 minut od czasu ekspozycji. Jeśli objawy zatrucia postępują powodować wymioty
i wykonywać pomiary płynów ustrojowych i elektrolitów oraz kontrolować ciśnienie krwi.
W ciężkich przypadkach obserwacje winny być kontynuowane przez kilka dni do czasu aż
objawy kliniczne nie będą ustępowały.
Abamektyna powoduje wzrost aktywności GABA, dlatego unikać podawania leków
powodujących wzrost aktywności GABA (barbiturany, benzodiazepiny, itd.) u osób
potencjalnie narażonych na abamektynę.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........


7
Etykieta środka Vertigo 018 EC, załącznik do decyzji MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody