Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Vesuvius


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 67/2016 z dnia 15.03.2016 r.

.
Posiadacz zezw olenia:
Ventura Agroscience Limited, 20-22 Wenlock Road, N1 7GU Londyn, Zjednoczone Królestwo
Wielkiej
Brytanii
i
Irlandii
Północnej,
tel./fax:
+44
1480
810137,
e-mail:
office@ventura-agroscience.com


VES UVIUS

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkow ników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:
glifosat w postaci soli izopropyloaminowej (związek z grupy aminofosfonianów) – 360 g/l (30,7%)

Zezwolenie MRiRW nr R- 67/2016 z dnia 15.03.2016 r.Niebezpieczeństwo
H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie
z instrukcją użycia.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

OPIS DZIAŁANIA
Vesuvius jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym
nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych
i dwuliściennych (rocznych i wieloletnich) na polach uprawnych, w uprawie jabłoni
i porzeczki czarnej, na torach kolejowych i innych terenach nie użytkowanych rolniczo, oraz do
likwidacji ugorów i odłogów przed zasiewem roślin uprawnych.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna glifosat zaliczana jest do grupy G.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy
polowych lub opryskiwaczy sadowniczych wyposażonych w belkę herbicydową, a także na
terenach nieużytkowanych rolniczo przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy
1
Etykieta środka ochrony roślin Vesuvius, załącznik do zezwolenia MRiRW
polowych i opryskiwaczy ręcznych oraz na torach kolejowych przy użyciu sprzętu naziemnego
montowanego na pojazdach szynowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Vesuvius jest dolistnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest przez zielone części
roślin (liście, zielone pędy i nie zdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się po całej roślinie
i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze
objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu.
Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura
i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.
Chwasty wrażliw e:
− w dawce 2 l/ha*: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa
biała, pokrzywa zwyczajna, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa,
− w dawce 3-5 l/ha: bodziszek drobny, bratek polny, jasnota purpurowa, mak polny, maruna
bezwonna, miotła zbożowa, ostróżeczka polna, perz właściwy, przetacznik polny, przymiotno
kanadyjskie, przytulia czepna, rdest powojowy, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny,
stokłosa miękka, szarłat szorstki, tobołki polne, wiechlina roczna,
− w dawce 5-6,25 l/ha: bylica pospolita, czyściec błotny, krwawnik pospolity, mlecz polny,
mniszek pospolity, szczaw polny, szczaw zwyczajny.
Chwasty średniowrażliwe:
− w dawce 5-6,25 l/ha: wierzbownica gruczołowata.
Chwasty odporne: skrzyp polny.
*Dotyczy chwastów w fazie siewki

STOSOWANIE ŚRODKA

Pola uprawne
Uwaga
Zalecane w etykiecie dawki dotyczą zwalczania perzu, natomiast jeżeli na polu jest przewaga
innych gatunków chwastów dobrać dawkę środka wg wrażliwości dominujących gatunków
chwastów.

A. WIOSNĄ PRZED SIEWEM LUB SADZENIEM ROŚLIN, W CELU ZWALCZANIA PERZU
WŁAŚCIWEGO I INNYCH CHWASTÓW
Termin stosowania: W momencie zabiegu perz powinien znajdować się w fazie intensywnego
wzrostu, mieć w pełni rozwinięte 3-4 liście i wysokość co najmniej 10 cm. Chwasty jednoroczne
powinny znajdować się w fazie intensywnego wzrostu. Chwasty jednoliścienne powinny mieć co
najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić co najmniej dwa
liście właściwe.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Vesuvius 3 l/ha + adiuwant AS
500 SL 1-2 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Uwaga:
Aby uzyskać wysoką skuteczność zwalczania perzu nie wykonywać wiosną uprawy roli lub
ograniczyć ją do włókowania.Etykieta środka ochrony roślin Vesuvius, załącznik do zezwolenia MRiRW
2

B. WIOSNĄ PO SIEWIE, A PRZED WSCHODAMI ROŚLINY UPRAWNEJ W CELU
ZWALCZANIA WSCHODZĄCYCH CHWASTÓW

Ziemniak
Termin stosowania: Środek stosować na glebach średnio zwięzłych. Opryskiwać po zasadzeniu
ziemniaków i jednokrotnym obredleniu na wschodzące chwasty ale nie później niż 3 dni przed
wschodami ziemniaków.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Uwaga:
Po zabiegu nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych.

Burak cukrowy
Termin stosowania: Środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 3 dni przed
wschodami buraka cukrowego.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Uwagi:
1. Nie stosować na glebach bardzo lekkich i piaszczystych;
2. Nasiona buraków cukrowych wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm;
3. Zalecane dawki odnoszą się do zwalczania siewek wschodzących chwastów jednoliściennych
i dwuliściennych.

Cebula, marchew, pietruszka, por (z siewu)
Termin stosowania: Środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 2-3 dni
przed wschodami rośliny uprawnej.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Uwagi:
1. Nie stosować na glebach bardzo lekkich, piaszczystych.
2. Nasiona marchwi, pietruszki, cebuli i pora wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.

C. PRZED ZBIOREM ROŚLIN UPRAWNYCH W CELU ZWALCZENIA PERZU WŁAŚCIWEGO
I INNYCH CHWASTÓW ORAZ UŁATWIENIA ZBIORU

Pszenica ozima, żyto, pszenżyto, pszenica jara, jęczmień jary
Termin stosowania: Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna
wynosi 20-30%, tj. na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem. W momencie przeprowadzania
zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
lub
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Vesuvius 3 l/ha + adiuwant AS
500 SL 1-2 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.


Etykieta środka ochrony roślin Vesuvius, załącznik do zezwolenia MRiRW
3

Uwagi:
1. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub
późnym popołudniem,
2. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu
opryskiwacza.

Przeciww skazania
1. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał
siewny.
2. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszy
lub podściółki dla zwierząt.

Rzepak ozimy
Termin stosowania: Środek stosować, gdy wilgotność nasion /mierzona wilgotnościomierzem/
wynosi poniżej 30%. W momencie przeprowadzania zabiegu chwasty powinny być zielone
i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
lub
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Vesuvius 3 l/ha + adiuwant AS
500 SL 1-2 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Uwagi:
1. W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zbiór przeprowadzać po upływie
7 dni od zabiegu.
2. Nie stosować na plantacjach nasiennych.

D. PO ZBIORZE ROŚLIN UPRAWNYCH, PRZED ROZPOCZĘCIEM UPRAW POŻNIWNYCH
W CELU ZWALCZANIA PERZU WŁAŚCIWEGO I INNYCH CHWASTÓW
Termin stosowania: Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie
rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej a przed zastosowaniem środka nie przeprowadzać
żadnych zabiegów uprawowych. W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10- 25
cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne
powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić
dwa liście właściwe.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Środek można stosować łącznie z adiuwantem (środek wspomagający) w dawce: Vesuvius 3 l/ha
+ adiuwant AS 500 SL 1-2 l/ha
Uwaga:
Używając rozpylacze umożliwiające opryskiwanie drobnokropliste można zastosować obniżone
dawki środka i wody.
Zalecana dawka: 3 l/ha
Zalecana ilość wody: 100-150 l/ha.

E. ROŚLINY SADOWNICZE
Termin stosowania: Środek można stosować od wiosny do jesieni, na intensywnie rosnące
chwasty, w dawce zależnej od występujących gatunków.
Etykieta środka ochrony roślin Vesuvius, załącznik do zezwolenia MRiRW
4

Czarna porzeczka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3-6 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Jabłoń

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2-6 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Uwagi:
1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe.
2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople
cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze względu na
możliwość uszkodzenia roślin.

F. LIKWIDACJA UGORÓW I ODŁOGÓW.
Termin zabiegów:
wiosną - w okresie intensywnego wzrostu roślin do fazy ich zakwitania,
jesienią - w przypadku konieczności przeprowadzenia jesiennych prac uprawowych
i siewów, na intensywnie rosnące chwasty poza okresem ich kwitnienia.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2-5 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Uwaga:
W jesiennym terminie zabiegu stosować wyższe dawki środka Vesuvius (3-5 l/ha).

G.
TERENY
NIEUŻYTKOWANE
ROLNICZO
(PLACE
MAGAZYNOWE,
TERENY
PRZEMYSŁOWE, POBOCZA DRÓG, DROGI, ŚCIEŻKI DLA PIESZYCH, CHODNIKI, BRUK,
JAK RÓWNIEŻ INNE ST AŁE KONSTRUKCJE O TWARDYCH LUB PÓŁPRZEPUSZCZALNYCH
POWIERZCHNIACH, NA KTÓRYCH MA MIEJSCE NIEPOŻĄDANY SILNY WZROST
CHWASTÓW I KONIECZNE JEST ICH CAŁKOWITE WYELIMINOWANIE, TOROWISKA
TRAMWAJOWE).
Termin stosowania: Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały
okres wegetacji. Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu
wegetacyjnego. Dawki i terminy stosowania dostosować do występujących gatunków. Stosować
dowolną aparaturę naziemną. W przypadku stosowania opryskiwaczy plecakowych stosować
ciecz użytkową o stężeniu 2% (0,2 l środka w 10 litrach wody).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3-5 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

H.TORY KOLEJOWE
Termin stosowania: Środek stosować do odchwaszczania torów z podkładami drewnianymi
i betonowymi oraz urządzeniami zabezpieczenia ruchu kolejowego, w okresie intensywnego
wzrostu chwastów.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha
Środek stosować ściśle według procedury Dyrekcji Generalnej PKP-Naczelnego Zarządu
Utrzymania Kolei zgodnie z przyjętym zakresem rejestracji.

Etykieta środka ochrony roślin Vesuvius, załącznik do zezwolenia MRiRW
5

Stosując wodę w ilości 100-150 l/ha używać rozpylacze zapewniające opryskiw anie
drobnokropliste natomiast stosując 200-300 l/ha używ ać rozpylacze zapew niające
opryskiw anie średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu gdzie stosowano Vesuvius można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe, siew lub
sadzenie można rozpocząć gdy na zwalczanych chwastach wystąpią objawy działania środka
(żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ
ROLNICZĄ
Środka nie stosować:
− przed wschodami chwastów,
− na liście, pędy oraz nie zdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość
uszkodzenia roślin,
− na rośliny mokre,
− przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po
opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu),
− w mieszankach z innymi niż wymienione herbicydami, środkami zwiększającymi
przyczepność lub przeciwpieniącymi,
− podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą,
z włączonym mieszadłem, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opróżnione
opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą
użytkową. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło
hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku stosowania środka
Vesuvius z adiuwantami przygotować ciecz użytkową środka w połowie wymaganej ilości wody,
dodać
adiuwant
i
uzupełnić
wodą
do
wymaganej
ilości.
W
przypadku
przerw
w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową
w zbiorniku opryskiwacza.
Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery.
W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza należy zwrócić uwagę
na pełne odpowietrzenie zbiornika.
Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkow ą niezwłocznie zużyć.
W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań.

POSTĘPOWANIE Z RESZT KAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARAT URY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz
skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli
jest to możliwe (nie wcześniej niż 6 godzin po wykonaniu zabiegu) lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej.
Etykieta środka ochrony roślin Vesuvius, załącznik do zezwolenia MRiRW
6

W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka
myjącego.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Unikać zanieczyszczenia oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy
użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.

Środki ostrożności zw iązane z ochroną środow iska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosow ano
środek mogą w ejść ludzie oraz zostać w prowadzone zwierzęta (okres prew encji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosow ania środka do dnia zbioru rośliny upraw nej (okres karencji):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO OŚLIN.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą,
− w temperaturze 0°C - 30°C.


Etykieta środka ochrony roślin Vesuvius, załącznik do zezwolenia MRiRW
7

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr parti - ........
Etykieta środka ochrony roślin Vesuvius, załącznik do zezwolenia MRiRW
8

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody