Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Vima-PropachizafopZałącznik do pozw MRiRW nr R - 85/2016 h.r. z dnia 8.12. 2016 r.


Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
Agrovima Sp. z o.o., ul. Spacerowa 19/15, 78-132 Grzybowo

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony
roślin:

Per – Chemie GmbH Tiefenthaler Str. 14 67304 Eisenberg (Pflatz) Republika Federalna
Niemiec


VIMA-PROPACHIZAFOP


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
Propachizafop (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) -100 g/l
(9,61%)
Inne substancje niebezpieczne nie będące substancją czynną:
solwent nafta węglowodory ciężkie aromatyczne.


Pozwolenie MRiRW nr R- 85/2016 h.r. z dnia 8.12.2016 r.

Niebezpieczeństwo

H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
EUH 208 - Zawiera propachizafop. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P264 – Dokładnie umyć ręce i oczy po użyciu.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301 + P310 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się
z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P391 – Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Agil – S 100 EC jest herbicydem, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej,
stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu właściwego, samosiewów zbóż,

chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, owsa głuchego i innych chwastów
jednoliściennych w niektórych roślinach rolniczych, warzywnych i sadowniczych.
Agil – S 100 EC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, pobieranym bardzo
szybko poprzez liście, a następnie przemieszczanym do korzeni i rozłogów chwastów
powodującym zahamowanie wzrostu i rozwoju rośliny. Efekt działania środka widoczny jest
już po upływie 3 dni od zabiegu i objawia się żółknięciem, a następnie zamieraniem
najmłodszych liści.
Opady deszczu występujące w godzinę po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka.

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna propachizafop zaliczana jest do grupy A.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych lub samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych
wyposażonych w belkę herbicydową.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe:

chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, palusznik krwawy, perz właściwy,
samosiewy zbóż, włośnica sina, włośnica zielona, życica trwała.
Chwasty odporne: rośliny dwuliścienne.

STOSOWANIE ŚRODKA
Burak cukrowy, rzepak ozimy, ziemniak, cebula, groch zielony, groch na suche
nasiona, fasola, kapusta głowiasta, marchew, pietruszka, truskawka.

Wielkość dawki środka Vima-Propachizafop zależy od gatunku zwalczanego chwastu, a
efektywność ich zwalczania zależy od fazy rozwojowej chwastu, w której środek jest
stosowany.

a) zwalczanie chwastów chwastnicy jednostronnej, owsa głuchego, palusznika krwawego,
włośnicy sinej, włośnicy zielonej, życicy trwałej.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować od fazy trzech liści do końca fazy krzewienia chwastów (BBCH 13-29).

b) zwalczanie samosiewów zbóż i miotły zbożowej
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-0,7 l/ha
Termin stosowania:
Niższą z zalecanych dawek stosować od fazy 3 liści do początku fazy krzewienia chwastów
(BBCH 13-21), natomiast wyższą gdy chwasty znajdują się w fazie od pełni krzewienia do
początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 25-30).

c) zwalczanie perzu właściwego.
Termin stosowania:
Gdy rośliny perzu wykształciły 3-6 liści (osiągnęły wysokość 15-20 cm) (BBCH 13-16).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 – 1,5 l/ha.
Vima-Propachizafop do zwalczania perzu właściwego można stosować w dawkach
dzielonych.
Pierwszy zabieg:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

Drugi zabieg:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 12 dni.
Po wykonaniu zabiegu zwalczania perzu przez miesiąc nie wykonywać uprawy
mechanicznej gleby.
UWAGA:
Chwasty dwuliścienne można zwalczać na co najmniej trzy dni przed lub w trzy dni po
zastosowaniu środka Vima-Propachizafop .

ROŚLINY ROLNICZE

Burak cukrowy
Termin stosowania: zabieg wykonać gdy rośliny buraka wytworzyły pierwszą parę liści do
momentu, gdy zakryły nie więcej niż 50 % międzyrzędzi (BBCH 12-35).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwaga:
Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę buraków środek stosować na 10 dni
przed przerywką lub w 10 dni po przerywce (gdy chwasty prosowate lub perz pojawiły się
ponownie).

Rzepak ozimy

Termin stosowania: środek stosować jesienią, gdy rośliny rzepaku wykształciły co najmniej
pierwszą parę liści lub wiosną, nie później niż do początku fazy wydłużania pędu, braku
międzywęźli (rozeta) (BBCH 12-30).
W celu zwiększenia szybkości działania jesienią można stosować środek Vima-
Propachizafop
w mieszaninie z adiuwantem Olejan 85 EC lub Olemix 84 EC.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
Vima-Propachizafop 0,7 l/ha + Olejan 85 EC/Olemix 84 EC 1,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Vima-Propachizafop 0,5 - 0,7 l/ha + Olejan 85 EC/Olemix 84 EC 1,5 l/ha
Uwaga:
Mieszanina środka Vima-Propachizafop z adiuwantem Olejan 85 EC lub Olemix 84 EC
zwalcza tylko chwasty roczne i samosiewy zbóż.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Ziemniak
Termin stosowania: zabieg wykonać po zakończeniu uprawy międzyrzędowej od początku
fazy rozwoju pierwszych liści do fazy zakrywania międzyrzędzi, gdy 50% powierzchni gleby
jest zakryta (BBCH 10-35).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ROŚLINY WARZYWNE

Groch uprawiany na świeże nasiona, groch uprawiany na suche nasiona

Termin stosowania: zabieg wykonać nie wcześniej niż po wykształceniu przez rośliny
uprawne 2-3 liści (BBCH>12).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Cebula

Termin stosowania:
Cebulę z siewu opryskiwać od fazy 1-2 liści (BBCH 11-12). Plantacje nasienne opryskiwać
po wschodach do chwili, gdy pędy nasienne osiągnęły wysokość 10-15 cm (BBCH 09-53).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Kapusta głowiasta

Termin stosowania: zabieg wykonać po przyjęciu się rozsady i po wzejściu chwastów
jednoliściennych (BBCH>13).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Marchew, pietruszka

Termin stosowania: zabieg wykonać od fazy dwóch liści właściwych rośliny uprawnej
(BBCH>12)
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Fasola

Termin stosowania: zabieg wykonać po wschodach fasoli, od pierwszej pary potrójnych liści
(BBCH>13).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ROŚLINY SADOWNICZE
Truskawka
Termin stosowania: zabieg wykonać po zbiorze owoców (BBCH 91-92).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin
stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.


Rzepak jary, mak lekarski, len zwyczajny, lnianka siewna, seler korzeniowy, pasternak,
brukiew, czosnek pospolity, cebula szalotka, brokuł, kapusta brukselska, bób, bobik,
peluszka, łubin biały, łubin żółty, łubin wąskolistny, burak pastewny, burak ćwikłowy

Termin stosowania:
– Rzepak jary - zabieg wykonać od fazy 2 liści rzepaku do początku wydłużania pędu
rzepaku jarego (BBCH 12 – 30),
– Mak lekarski - zabieg wykonać od fazy 3 liści maku lekarskiego (od BBCH 13),
– Len zwyczajny, lnianka siewna - zabieg wykonać od fazy 3 liści lnu zwyczajnego i lnianki
siewnej (od BBCH 13),
– Seler korzeniowy - zabieg wykonać od fazy 2 liści selera korzeniowego (od BBCH 12),
– Pasternak - zabieg wykonać od fazy 2 liści pasternaku (od BBCH 12),
– Brukiew - zabieg wykonać od fazy 2 liści brukwi (od BBCH 12),
– Czosnek pospolity - zabieg wykonać po fazie 1-2 liści czosnku pospolitego (od BBCH 11-
12),
– Cebula szalotka - zabieg wykonać w fazie 1-2 liści cebuli szalotki (BBCH 11-12),
– Brokuł - zabieg wykonać od fazy 3 liści brokułu (od BBCH 13),
– Kapusta brukselska - zabieg wykonać od fazy 3 liści kapusty brukselskiej (od BBCH 13),
– Bób - zabieg wykonać od fazy 3 liści bobu (od BBCH 13),
– Łubin biały, łubin żółty, łubin wąskolistny, peluszka, bobik - zabieg wykonać od fazy 3 liści
rośliny uprawnej (od BBCH 13),
– Burak pastewny, burak ćwikłowy - zabieg wykonać od fazy 2 liści właściwych (pierwszej
pary liści) do fazy, gdy liście zakrywają 50% powierzchni gleby (od BBCH 12-35).
Wielkość dawki środka Vima-Propachizafop zależy od gatunku zwalczanego chwastu,
a efektywność ich zwalczania zależy od fazy rozwojowej chwastu, w której środek jest
stosowany.

a) zwalczanie chwastów chwastnicy jednostronnej, owsa głuchego, palusznika krwawego,
włośnicy sinej, włośnicy zielonej, życicy trwałej
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Środek stosować od fazy trzech liści do końca fazy krzewienia chwastów (BBCH 13-29).

b) zwalczanie samosiewów zbóż i miotły zbożowej
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-0,7 l/ha.
Niższą z zalecanych dawek stosować od fazy 3 liści do początku fazy krzewienia chwastów
(BBCH 13-21), natomiast wyższą gdy chwasty znajdują się w fazie od pełni krzewienia do
początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 25-30).

c) zwalczanie perzu właściwego
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 – 1,5 l/ha.
Vima-Propachizafop do zwalczania perzu właściwego można stosować w dawkach
dzielonych.
Pierwszy zabieg:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Drugi zabieg:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 12 dni.
Środek stosować gdy rośliny perzu wykształciły 3-6 liści (osiągnęły wysokość 15-20 cm)
(BBCH 13-16).

Po wykonaniu zabiegu zwalczania perzu przez miesiąc nie wykonywać uprawy
mechanicznej gleby.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 lub 2 (dawki dzielone).
Odstęp pomiędzy zabiegami: minimum 12 dni.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA:
Chwasty dwuliścienne można zwalczać na co najmniej trzy dni przed lub w trzy dni po
zastosowaniu środka Vima-Propachizafop .

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej
środkiem Vima-Propachizafop (np. w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez
choroby czy szkodniki) można uprawiać rośliny dwuliścienne lub rośliny, do odchwaszczania
których zaleca się środek.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Środka nie stosować:
– podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny
uprawne, zwłaszcza rośliny jednoliścienne (np. kukurydza, zboża),
– podczas długotrwałej suszy lub w temperaturze powietrza przekraczającej 27ºC.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i ochronę twarzy podczas sporządzania cieczy
użytkowej.
Stosować rękawice ochronne podczas wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Burak cukrowy, kapusta głowiasta, fasola, marchew, pietruszka, seler korzeniowy,
pasternak, brokuł, kapusta brukselska, burak pastewny, burak ćwikłowy – 28 dni.
Rzepak ozimy – 42 dni.
Ziemniak – 40 dni.
Groch zielony, groch na suche nasiona, bób, łubin (łubin biały, łubin żółty, łubin wąskolistny),
peluszka, bobik – 45 dni.
Cebula, czosnek pospolity, cebula szalotka, brukiew – 30 dni.
Rzepak jary, mak lekarski, len zwyczajny, lnianka siewna – 90 dni.
Truskawka – nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać
lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
– w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
– w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą, w temperaturze 0ºC - 30ºC,
– w szczelnie zamkniętych pojemnikach, z dala od źródeł ciepła.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
NIE wywoływać wymiotów.
W razie wypadku lub złego samopoczucia podczas stosowania środka, należy niezwłocznie
zasięgnąć porady medycznej (pokazać etykietę lub opakowanie).
W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować sięz ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody