Weź udział w konkursie
i wygraj ursusa

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Viper
1
Załącznik do decyzji MRIRW nr R- 544 /2016d z dnia 25.11.2016 r.
zezwolenia MRIRW nr R - 185/2014 z dnia 12.09.2014 r.

Posiadacz zezwolenia:
Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa,
tel.: +48 22 548 73 00, fax: +48 22 548 73 09, e-mail: fwrpols@dow.com, www.dowagro.plVIPER

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:
diflufenikan (związek z grupy pirydynokarboksamidów) - 100 g/l (9,48%),
florasulam
(związek z grupy triazolopirymidyn) - 3,75 g/l (0,36%),
penoksulam
(związek z grupy triazolopirymidyn) - 15 g/l (1,42%).


Zezwolenie MRiRW nr R- 185/2014 z dnia 12.09.2014 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 841/2015d z dnia 19.10.2015 r.
oraz decyzją MRiRW nr R-544/2016d z dnia 25.11.2016 r.
Uwaga

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Viper jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do
sporządzania roztworu wodnego, stosowanym jesienią, przeznaczonym do zwalczania
jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w zbożach ozimych.
Środek Viper przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Viper jest środkiem chwastobójczym o działaniu systemicznym. Środek zawiera trzy
substancje czynne o uzupełniającym się sposobie działania.
Diflufenikan jest pobierany przez chwasty w okresie kiełkowania głównie przez liścienie, liście
i częściowo przez korzenie, z ograniczonym przemieszczaniem się w roślinie, dlatego jest
najbardziej skuteczny w zwalczaniu wschodzących chwastów. Działanie diflufenikanu polega
na tworzeniu cienkiej warstwy herbicydu na powierzchni gleby, niszczącej chwasty wchodzące
z nią w kontakt. Diflufenikan jest substancją czynną z grupy inhibitorów biosyntezy barwników
(wg HRAC grupa F1).
Etykieta środka ochrony roślin VIPER, załącznik do decyzji MRiRW

2
Florasulam jest pobierany głównie przez liścienie, liście i częściowo przez korzenie,
wykazując działanie w pełni układowe, pobrany przemieszcza się w całej roślinie. Florasulam
jest substancją czynną z grupy inhibitorów biosyntezy aminokwasów (wg HRAC grupa B).
Penoksulam jest pobierany przez liścienie, liście i korzenie wykazując działanie w pełni
układowe, pobrany przemieszcza się w całej roślinie. Penoksulam jest substancją czynną
z grupy inhibitorów biosyntezy aminokwasów (wg HRAC grupa B).
Penoksulam i florasulam pobrane przez chwasty powodują zahamowanie wzrostu i rozwoju,
a w konsekwencji zamieranie chwastów.
Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek na chwasty znajdujące się we
wczesnych fazach rozwojowych, to jest w czasie ich kiełkowania lub krótko po wschodach, od
fazy siewek do fazy 2-3 liści.
Środek Viper wykazuje działanie chwastobójcze, kiedy jest zastosowany na glebę, dlatego nie
jest konieczne, aby chwasty powschodziły w trakcie jesiennej aplikacji. Środek nie zwalcza
chwastów wschodzących wiosną.

Chwasty wrażliwe na środek w dawce 1 l/ha:
chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak
polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski,
przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.

STOSOWANIE ŚRODKA
ZBOŻA OZIME
Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować jesienią, od fazy 1. liścia (BBCH 11) do fazy widocznych
trzech rozkrzewień (BBCH 23) zbóż.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym
: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Żyto ozime
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować jesienią, od fazy 1. liścia (BBCH 11) do fazy 4. liścia
(BBCH 14) zboża.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:
1. Środek stosować na glebę dobrze uprawioną (bez grud).
2. Zboża wysiewać na równą głębokość (3-4 cm) przykrywając ziarno dokładnie glebą.
3. Nie bronować gleby po zastosowaniu środka.
4. Środek może powodować przejściowe przebarwienia rośliny uprawnej nie wpływające na
plon.
5. Przed zastosowaniem środka w życie ozimym wskazana jest konsultacja z posiadaczem
zezwolenia odnośnie wrażliwości uprawianej odmiany zboża.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek ochrony roślin rozkłada się w glebie (degradacja mikrobiologiczna) nie stwarzając
zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
Etykieta środka ochrony roślin VIPER, załącznik do decyzji MRiRW

3
W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji opryskiwanej jesienią, wiosną następnego
roku, po wykonaniu orki, można uprawiać pszenicę jarą i kukurydzę.
Jesienią, po zbiorach zbóż, na których zastosowano środek Viper można uprawiać: rzepak
ozimy, wszystkie zboża ozime, trawy oraz poplony ścierniskowe (gorczyca, koniczyna
inkarnatka). Poplony ścierniskowe (gorczyca, koniczyna inkarnatka) oraz wcześnie wysiewany
rzepak ozimy mogą wykazywać przejściowe objawy w postaci zahamowania wzrostu,
szczególnie w miejscach nakładania się cieczy użytkowej, na stykach pasów zabiegowych
i uwrociach.
Wiosną roku następnego, po zbiorach zbóż, można uprawiać wszystkie rośliny bez
dodatkowych ograniczeń.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ
ROLNICZĄ
1. Środka nie stosować:
− na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki, suszę,
− w temperaturze powietrza poniżej 5°C i powyżej 25°C,
− po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami,
− w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych,
− na rośliny pokryte szronem,
− przed spodziewanymi silnymi opadami deszczu,
− podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.
2. Nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne i tereny sąsiadujące
z terenem opryskiwanym,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
3. Środek Viper zawiera penoksulam, substancję czynną z grupy chemicznej
triazolopirymidyn o mechanizmie działania polegającym na blokowaniu enzymu
ALS/AHAS (wg HRAC grupa B) wobec miotły zbożowej. Środek Viper zawiera florasulam,
substancję czynną z grupy chemicznej triazolopirymidyn o mechanizmie polegającym na
blokowaniu enzymu ALS/AHAS (wg HRAC grupa B) wobec chabra bławatka. Została
udokumentowana odporność miotły zbożowej i chabra bławatka na substancje czynne
o mechanizmie polegającym na blokowaniu enzymu ALS/AHAS, w tym z grupy
pochodnych sulfonylomocznika. Stosowanie herbicydów o tym samym mechanizmie
działania może prowadzić do wyselekcjonowania form odpornych, dotyczy to również
stosowania substancji czynnych należących do odmiennych grup chemicznych, ale o tym
samym mechanizmie działania (odporność krzyżowa).
Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności miotły zbożowej lub chabra
bławatka na substancje czynne o mechanizmie działania polegającym na blokowaniu
enzymu
ALS/AHAS
(należące
do
grupy
pochodnych
sulfonylomocznika
lub
triazolopirymidyn) należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
− ograniczyć stosowanie środków zawierających substancje czynne o mechanizmie
działania polegającym na blokowaniu enzymu ALS/AHAS do 1 zabiegu w sezonie
wegetacyjnym,

− jeśli stwierdzono lub istnieje podejrzenie, że na danym polu występuje gatunek chwastu
odporny na substancje czynne o mechanizmie działania polegającym na blokowaniu
enzymu ALS/AHAS, w celu zapobieżenia dalszej selekcji form odpornych nie należy
stosować na tym polu środka chwastobójczego zawierającego substancję czynną o ww.
mechanizmie działania,
− stosować środki zawierające substancje czynne o mechanizmie działania polegającym
na blokowaniu enzymu ALS/AHAS na tym polu przemiennie z herbicydami o innym
mechanizmie działania,
− ściśle przestrzegać zaleceń umieszczonych na etykiecie stosowania środka, w tym nie
stosować dawek niższych od zalecanych do zwalczania tych chwastów,
Etykieta środka ochrony roślin VIPER, załącznik do decyzji MRiRW

4
− w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się ze sprzedawcą lub
z posiadaczem zezwolenia.
4. Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery.
W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza należy zwrócić
uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, z
włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny
wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza
uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza
niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.
W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz
skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe, lub,

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć.

Niewystarczające wymycie aparatury po zabiegu i pozostawienie resztek środka
w opryskiwaczu może być przyczyną silnych uszkodzeń roślin uprawnych wrażliwych
na ten środek.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść i nie pić ani nie palić podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub
etykietę.

Środki ostrożności związane z ochrona środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy
ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo o szerokości:
− 10 m lub
Etykieta środka ochrony roślin VIPER, załącznik do decyzji MRiRW

5
− 5 m w przypadku zastosowania rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej
podczas zabiegu o 50% lub
− 1 m w przypadku zastosowania rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej
podczas zabiegu o 90%.

W przypadku terenów o nachyleniu równym lub mniejszym niż 2%
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od
zbiorników i cieków wodnych o szerokości:
− 30 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy
użytkowej podczas zabiegu o 50% lub
− 15 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy
użytkowej podczas zabiegu o 75% lub
− 10 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy
użytkowej podczas zabiegu o 90%.

W przypadku terenów zagrożonych spływem powierzchniowym, tj. o nachyleniu terenu
powyżej 2%
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
nie dotyczy, z uwzględnieniem następstwa roślin

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0 - 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.


Etykieta środka ochrony roślin VIPER, załącznik do decyzji MRiRW

6
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe, należy pokazać etykietę).

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Etykieta środka ochrony roślin VIPER, załącznik do decyzji MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody